facebook facebook instagram youtube

Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży - organizacja i skład

Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon na forum
Nadzwyczajnych Izb Sądów Kambodży
(27 października 2010 r.)

Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży składają się z Izby Przygotowawczej, Izby Procesowej i Apelacyjnej, Biura Prokuratora, Biura Sędziów Śledczych, Biura Administracji, a także jednostek zajmujących się ochroną praw podejrzanych, oskarżonych oraz poszkodowanych osób: sekcji obrony oraz sekcji wspierania ofiar.

Izby

Izba Przygotowawcza rozwiązuje wszelkie kwestie sporne powstałe pomiędzy prokuratorami a sędziami śledczymi. Izba ta składa się z pięciu sędziów zawodowych, spośród których trzech to sędziowie pochodzący z Kambodży, zaś dwóch pozostałych to sędziowie międzynarodowi. Decyzje podejmowane są przy większości 4/5 sędziów tej izby.

Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży składają się również z Izby Procesowej oraz Izby Apelacyjnej Najwyższej Instancji, która jest jednocześnie ciałem odwoławczym. Izba Procesowa składa się z pięciu sędziów zawodowych, spośród których trzech to sędziowie pochodzący z Kambodży, zaś dwóch pozostałych to sędziowie międzynarodowi. Izba Apelacyjna składa się z siedmiu sędziów zawodowych, spośród których czterech, w tym przewodniczący, to sędziowie kambodżańscy, zaś trzech pozostałych to sędziowie międzynarodowi.

Sędziowie powoływani są spośród praktykujących sędziów lub sędziów mianowanych, zgodnie z procedurami prawa międzynarodowego oraz prawa Kambodży. Powinni oni wyróżniać się uczciwością, bezstronnością, nieskazitelnym charakterem, doświadczeniem w prawie karnym lub prawie międzynarodowym. Sędziowie są niezależni w wykonywaniu powierzonych im funkcji.

Najwyższa Rada Sądownictwa Kambodży wybiera siedmiu sędziów krajowych i ich zastępców oraz wyznacza przewodniczącego każdej z izb. Powołuje także pięciu kandydatów na stanowisko sędziów międzynarodowych i dwóch sędziów rezerwowych. Wybierani są oni spośród kandydatów przedstawionych przez Sekretarza Generalnego ONZ.

Wszyscy sędziowie mają równy status. Każdy z nich jest mianowany na okres trwania postępowań toczących się przed izbami.

Sędziowie są wspierani przez personel zarówno kambodżański, jak i międzynarodowy.

Biuro Prokuratorów

Biuro Prokuratorów składa się z dwóch współpracujących ze sobą prokuratorów, wyznaczonych przez Naczelną Radę Sądownictwa - jednego pochodzącego z Kambodży i drugiego mianowanego z ramienia ONZ. Sekretarz Generalny ONZ wyznacza dwóch kandydatów na to stanowisko, z których Naczelna Rada Sądownictwa wybiera jednego. Drugi kandydat zostaje prokuratorem rezerwowym. Osoby powołane na te stanowiska powinny posiadać nieskazitelny charakter i kwalifikacje wymagane na stanowisko sędziego izby.

Prokuratorzy posiadają równy status i prawo do odwołania się od wyroków poszczególnych izb.

Biuro Sędziów Śledczych

 

 
Spotkanie Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona 
z personelem ONZ w Kambodży. (27 października 2010 r.)


Wszystkie dochodzenia prowadzone są wspólnie przez dwóch sędziów śledczych, z których jeden jest sędzią międzynarodowym, zaś drugi pochodzi z Kambodży. Dochodzenie prowadzone jest na podstawie prawa krajowego zgodnie z zasadami kambodżańskiego postępowania karnego. W razie wątpliwości lub problemów z interpretacją, sędziowie śledczy mogą sięgać do źródeł i praktyk prawa międzynarodowego.

Sędziowie śledczy posiadają równy status i są powoływani na czas trwania śledztwa. Mogą oni powołać jednego lub kilku zastępców. Prawo kambodżańskie przyjęło francuską koncepcję działania sędziów śledczych, którzy prowadzą dochodzenie na podstawie informacji otrzymywanych z instytucji, rządu, ONZ lub organizacji pozarządowych. Są oni odpowiedzialni za zbieranie dowodów zmierzających do ustalenia okoliczności faktycznych.

Biuro Administracji

Sędziowie, sędziowie śledczy i prokuratorzy oraz personel Nadzwyczajnych Izb Sądów Kambodży są nadzorowani przez Biuro Administracji (Artykuł 30 Statutu). Artykuł 31 Statutu stanowi, iż dyrektor biura jest powoływany przez rząd Kambodży na okres dwóch lat z możliwością reelekcji. Jest on mianowany spośród osób posiadających znaczne doświadczenie w administracji sądowej oraz płynnie posługujących się jednym z języków urzędowych Nadzwyczajnych Izb.

Zastępca dyrektora Biura Administracji mianowany jest przez Sekretarza Generalnego ONZ, a następnie zatwierdzany przez rząd Kambodży. Odpowiada on za rekrutację i zarządzanie personelem międzynarodowym oraz za rozdysponowanie środków Nadzwyczajnych Izb Sądów Kambodży, przyznanych przez ONZ.

Sekcja obrony

Rolą sekcji obrony jest zapewnienie sprawiedliwego procesu poprzez lepsze reprezentowanie oskarżonego. Sekcja jest odpowiedzialna za zapewnienie prawnego i administracyjnego wsparcia dla niezamożnych podejrzanych i oskarżonych. Wyznacza adwokatów, którzy bezpłatnie reprezentują oskarżonych w postępowaniu przed izbami orzekającymi. System pomocy prawnej ma na celu zapewnienie równości, uczciwości i skuteczności procesu.


 
Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon i jego żona, Yoo Soon-taek,
składają hołd ofiarom ludobójstwa w Muzeum Ludobójstwa Tuol Sleng
w Phnom Penh w Kambodży. (28 października 2010 r.)


Sekcja wspierania ofiar

Ofiary przestępstw, które podlegają jurysdykcji izb, zajmują centralne miejsce w postępowaniu. Jedną z głównych innowacji jakie wprowadziły Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży, jest zwiększenie znaczenia roli ofiar w postępowaniu. Sekcja zapewnia ofiarom dostęp do odpowiedniej reprezentacji prawnej, bezpieczeństwo, ochronę, pomoc i wsparcie psychologiczne.

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×