facebook facebook instagram youtube

Specjalny Trybunał dla Libanu - organizacja i skład

Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon na forum libańskiego parlamentu
(17 stycznia 2009 r.)


Specjalny Trybunał dla Libanu składa się z Izby Procesowej, Izby Odwoławczej, międzynarodowego sędziego przygotowawczego, Sekretariatu, Biura Prokuratora oraz Biura Obrony.

Międzynarodowy sędzia przygotowawczy oraz Izby: Procesowa i Odwoławcza

Międzynarodowy sędzia przygotowawczy posiada kompetencje do odraczania spraw toczących się przed sądami krajowymi, decyduje o dokonaniu zatrzymania osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym, recenzuje i potwierdza oskarżenia, organizuje i ułatwia pracę stron w postępowaniu przygotowawczym. Może również wydawać nakazy aresztowania, wnioski o przekazanie środków finansowych oraz inne zalecenia niezbędne do prowadzenia uczciwego i szybkiego dochodzenia.

Izba Procesowa - składa się z trzech sędziów: jednego pochodzącego z Libanu i dwóch Międzynarodowych. W zależności od potrzeb, w Izbie mogą zasiadać dwaj sędziowie zastępczy, jeden z Libanu i jeden międzynarodowy.

Izba Odwoławcza - składa się z pięciu sędziów: dwóch libańskich i trzech międzynarodowych. Sędzia, który przewodniczy Izbie Odwoławczej jest również prezesem Trybunału. Reprezentuje on instytucję jako całość, podpisuje umowy w jej imieniu i składa roczne sprawozdanie Sekretarzowi Generalnemu ONZ oraz rządowi Libanu. Może również wydać praktyczne instrukcje obejmujące szczegółowe kwestie dotyczące prowadzenia postępowania.

Wszyscy sędziowie są osobami wyróżniającymi się bezstronnością, rzetelnością i wysoką moralnością. Posiadają duże doświadczenie zawodowe. Sędziowie są mianowani na okres trzech lat z możliwością reelekcji.

Sekretarz Generalny powołuje sędziów w porozumieniu z rządem libańskim, przedstawicielem ONZ, dwoma sędziami obecnie orzekającymi w międzynarodowych trybunałach lub przebywającymi na emeryturze.

Listę dwunastu kandydatów na stanowiska sędziów libańskich przedstawia Rząd Republiki Libanu na wniosek Najwyższej Rady Sądownictwa Libanu. Sekretarz Generalny ONZ dokonuje wyboru sędziów libańskich spośród kandydatów wskazanych na liście.

Międzynarodowi sędziowie również są mianowani przez Sekretarza Generalnego. Kandydaci na te stanowiska pochodzą z nominacji państw członkowskich ONZ.

Biuro Prokuratora

Biuro Prokuratora jest uprawnione do ścigania i karania osób objętych właściwością podmiotową Trybunału i przedstawia akty oskarżenia podczas posiedzeń Izby Procesowej oraz w postępowaniach odwoławczych. Sam prokurator jest urzędnikiem badającym zbrodnie objęte jurysdykcją Specjalnego Trybunału. Biuro prowadzone jest przez prokuratora, który został mianowany przez Sekretarza Generalnego ONZ, po konsultacji z rządem Libanu, na okres trzech lat z możliwością reelekcji.

Prokurator jest wspomagany w pełnieniu swoich funkcji przez libańskiego zastępcę prokuratora oraz innych pracowników, którzy są niezbędni do prawidłowego funkcjonowania biura. Zastępca prokuratora mianowany jest przez rząd Republiki Libanu w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym ONZ oraz prokuratorem. Biuro zatrudnia również specjalistów (policjantów, biegłych sądowych, analityków, prawników, itd.), pochodzących z państw członkowskich ONZ.

Sekretariat

Sekretariat odpowiada za pozasądowe aspekty administracji i obsługę Trybunału. Sekretariat jest prowadzony przez Sekretarza, który pełni również funkcję koordynatora oraz mediatora.

Liban 
Sala rozpraw Specjalnego Trybunału dla Libanu


Sekretariat odpowiada za kwestie administracyjne: personel, finanse, tłumaczenia, zamówienia publiczne, bezpieczeństwo, kontakty z prasą i innymi instytucjami. Sekretariat udziela wsparcia izbom, biurom prokuratora i obrony. Odpowiada również za doprowadzenie na salę rozpraw świadków składających zeznania, jak również zapewnia im ochronę oraz odpowiednie wsparcie psychologiczne.

Sekretariat pełni również ważną funkcję dyplomatyczną, ponieważ reprezentuje Trybunał na zewnątrz. Jest on odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z innymi międzynarodowymi sądami i trybunałami oraz społecznością międzynarodową, w tym z organizacjami pozarządowymi. Zapewnia regularny dostęp do informacji państwom - donorom. W szczególności jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwej współpracy Libanu z Holandią (państwem, w którym znajduje się siedziba Specjalnego Trybunału).

Urząd Obrony

Jeśli walka z bezkarnością jest szlachetnym zobowiązaniem, to zapewnienie uczciwego procesu w poszukiwaniu prawdy jest sędziowskim obowiązkiem” (Francois Roux, Dyrektor Urzędu Obrony Specjalnego Trybunału dla Libanu)

Urząd obrony jest jednym z organów Trybunału, zajmującym się ochroną praw podejrzanych i oskarżonych oraz udzielaniem wsparcia osobom uprawnionym do otrzymania pomocy prawnej. Artykuł 15 i 16 statutu nadaje podejrzanym i oskarżonym szereg podstawowych praw, wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Urząd obrony zobowiązuje się do przestrzegania tych praw, aby zapewnić najwyższy poziom uczciwości postępowania przed Trybunałem.

Dyrektor urzędu obrony jest mianowany na okres trzech lat przez Sekretarza Generalnego ONZ w porozumieniu z prezesem Trybunału.

Dyrektor urzędu obrony sam wyznacza obrońcę z listy uprawnionych adwokatów i przydziela mu obowiązek reprezentowania danej osoby. Ani dyrektor Urzędu Obrony, ani żaden z jego pracowników nie może reprezentować podejrzanego lub oskarżonego.

 

Więcej informacji:

Structure of the Special Tribunal for Lebanon

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×