facebook facebook instagram youtube

Podkomitet do spraw Prewencji

Przewodniczący Podkomitetu Malcolm Evans podczas konferencji prasowej.
(18 października 2011 r.)

Podkomitet Komitetu Przeciwko Torturom, do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (Podkomitet do Spraw Prewencji) jest nowym rodzajem ciała w systemie ochrony praw człowieka ONZ. Posiada on mandat prewencyjny, skoncentrowany wokół innowacyjnego, zrównoważonego i proaktywnego podejścia do zapobiegania torturom i złemu traktowaniu. Podkomitet rozpoczął swoją pracę w lutym 2007 r.

Podkomitet został powołany na podstawie przepisów Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania, który został przyjęty w grudniu 2002 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a wszedł w życie w lipcu 2006 r.

Podkomitet jest ciałem 25 niezależnych i bezstronnych ekspertów pochodzących z różnych środowisk i regionów świata. Członkowie wybierani są przez państwa – strony Protokołu na 4-letnią, jednokrotnie odnawialną kadencję.

Podkomitet publikuje rokrocznie dostępne publicznie sprawozdanie ze swojej pracy, które jest prezentowane Komitetowi przeciwko Torturom oraz Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ w Nowym Jorku. Poza swoją pracą terenową, Podkomitet spotyka się 3 razy w roku na jednotygodniowe sesje, które odbywają się w Biurze ONZ w Genewie.

W jaki sposób Podkomitet wykonuje swoje obowiązki?

Podkomitet przeprowadza wizyty krajowe w czasie których delegacja złożona z członków Podkomitetu wizytuje miejsca przebywania osób pozbawionych wolności. Podczas wizyt, Podkomitet bada warunki przetrzymywania tych osób, ich codzienne życie, włączając sposób w jaki są traktowani, właściwe ramy legislacyjne i instytucjonalne i inne kwestie, które mogą być związane z zapobieganiem torturom i złemu traktowaniu. Na koniec swoich wizyt, Podkomitet sporządza pisemne sprawozdanie, które zawiera zalecenia i uwagi do państwa, do których powinno się ono ustosunkować w przeciągu 6 miesięcy od otrzymania sprawozdania. Wywołuje to dalszą dyskusję dotycząca wdrażania zaleceń, a w ten sposób rozpoczyna proces ciągłego dialogu. Sprawozdania z wizyt Podkomitetu są poufne, ale państwa są zachęcane do ich upubliczniania, na co pozwala Protokół.

Podczas przeprowadzania wizyt doradczych Krajowych Mechanizmów Prewencji, Podkomitet skupia się na kwestiach dotyczących tworzenia i/lub funkcjonowania KMP w danym kraju. Wizyty doradcze w państwach – stronach dotyczące wdrażania przepisów Protokołu koncentrują się na dyskusji na wysokim szczeblu z właściwymi władzami, która dotyczy wszystkich kwestii związanych ze przestrzeganiem przez państwa przepisów Protokołu.

Podkomitet działa zgodnie z zasadami poufności, bezstronności, nie-selektywności, uniwersalności i obiektywności. Podkomitet wykonuje swoje obowiązki w duchu współpracy. Ma na celu wejście w interakcję z państwami – stronami poprzez proces konstruktywnego dialogu i współpracy, a nie potępienia. Nie mniej jednak, jeżeli państwo – strona odmawia współpracy lub nie podejmuje kroków zmierzających do poprawy sytuacji zgodnie z zaleceniami, Podkomitet może zwrócić się do Komitetu przeciwko Torturom o wydanie publicznego oświadczenia lub o opublikowanie sprawozdania Podkomitetu, o ile nie zostało ono jeszcze upublicznione.

 

Więcej informacji:
Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (“SPT”)
 

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×