facebook facebook instagram youtube

Rada Praw Człowieka w pytaniach i odpowiedziach

1. Ilu członków ma Rada Praw Człowieka?

Rada składa się z 47 państw członkowskich.  

2. Jak są wybierani członkowie?

Członkostwo w Radzie jest otwarte dla wszystkich państw członkowskich ONZ. Państwa członkowskie są wybierane przez Zgromadzenie Ogólne w drodze indywidualnego i bezpośredniego głosowania przez bezwzględną większość.

Kadencja członków Rady trwa 3 lata. Co roku odnawiana jest 1/3 jej składu. Podział miejsc następuje zgodnie z geograficzną reprezentacją: 13 z grupy afrykańskiej, 13 z grupy azjatyckiej, 6 z grupy Europy Wschodniej, 8 z grupy Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 7 z grupy Europy Zachodniej i innych grup.

3. Jakie są oczekiwania wobec członków Rady?

Głosując na członków Rady, państwa członkowskie ONZ biorą pod uwagę dotychczasowe działania państwa kandydującego w zakresie promocji i ochrony praw człowieka. Podczas wyborów państwa członkowskie zobowiązują się do współpracy z Radą oraz do podtrzymywania najwyższych standardów w działaniach na rzecz praw człowieka. Kandydaci do Rady składają również dobrowolne zobowiązania do promocji i ochrony praw człowieka.

4. W jaki sposób Rada ocenia  czy jej członkowie stosują się do standardów związanych z przestrzeganiem praw człowieka?

Podczas swojego członkostwa w Radzie państwa poddawane są mechanizmowi powszechnego okresowego przeglądu, który służy monitorowaniu przestrzegania praw człowieka. Funkcjonują też procedury specjalne i skargowe. Raz w roku Rada składa sprawozdanie ze swojej działalności Zgromadzeniu Ogólnemu.

5. Czy państwo członkowskie Rady może zostać zawieszone w swoich prawach?

Zgromadzenie Ogólne ma prawo zawieszenia praw i przywilejów każdego państwa członkowskiego Rady, które karygodnie i systematycznie narusza prawa człowieka. Procedura zawieszenia członka wymaga większości 2/3 głosów Zgromadzenia Ogólnego.

6. Gdzie w systemie ONZ jest usytuowana Rada Praw Człowieka?

Rada Praw Człowieka to pomocniczy organ Zgromadzenia Ogólnego. Jest ona bezpośrednio odpowiedzialna przed wszystkimi członkami ONZ.

7. Gdzie i jak często zbiera się Rada?

Rada Praw Człowieka ma swoją siedzibę w Genewie. Zbiera się na co najmniej 3 sesjach w ciągu roku (łącznie z sesją główną), trwających w sumie nie krócej niż 10 tygodni. Rada może obradować w nagłych sytuacjach i przeprowadzać specjalne sesje. Sesje takie zwoływane są na prośbę państwa członkowskiego Rady, jeśli uzyska ona poparcie 1/3 jej członków.

8. Czy organizacje pozarządowe i inni obserwatorzy biorą udział w działaniach Rady?

Obserwatorzy, włączając organizacje pozarządowe i międzyrządowe, narodowe instytucje zajmujące się prawami człowieka oraz agendy wyspecjalizowane, uczestniczą w pracach Rady.

9. Jak można podsumować główne cele Rady Praw Człowieka?

Rada służy jako główne forum ONZ dla dialogu i współpracy w dziedzinie praw człowieka. Koncentruje się na pomocy państwom członkowskim w wywiązywaniu się z zobowiązań ochrony praw człowieka, poprzez dialog, budowę struktur instytucjonalnych i pomoc techniczną. Rada przedkłada również rekomendacje na forum Zgromadzenia Ogólnego dotyczące dalszego rozwoju prawa międzynarodowego w zakresie praw człowieka.

10. Kiedy Rada rozpoczęła swoją działalność?

Wybory pierwszych członków Rady Praw Człowieka odbyły są 9 maja 2006 r., natomiast pierwsza sesja Rady rozpoczęła się 19 czerwca 2006 r.

 

Więcej informacji: 

Questions and Answers on the Human Rights Council
(http://www.un.org/News/dh/infocus/hr_council/hr_q_and_a.htm#q1)

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×