facebook facebook instagram youtube

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka

Zeid Ra'ad Al Hussein

Stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka zostało utworzone na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 48/141 z 7 stycznia 1994 r.

Wysokim Komisarzem może zostać osoba o wysokich kwalifikacjach moralnych, posiadająca integralną osobowość, doświadczenie, w tym w obszarze praw człowieka, oraz ogólną wiedzę i zrozumienie różnorodnych kultur niezbędne dla bezstronnego, obiektywnego, nieselektywnego i efektywnego wykonywania swoich obowiązków.

Wysoki Komisarz powoływany jest przez Sekretarza Generalnego ONZ, a następnie jego kandydatura jest zatwierdzana przez Zgromadzenie Ogólne. Przy wyborze komisarza znaczenie ma także zasada rotacji geograficznej. Kadencja wynosi 4 lata z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejny 4- letni okres. Komisarz posiada status podsekretarza generalnego ONZ.

Wysoki Komisarz działa w ramach Karty Narodów Zjednoczonych, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, innych międzynarodowych instrumentów dotyczących ochrony praw człowieka oraz prawa międzynarodowego. Powinien kierować się zasadą, że wszystkie prawa człowieka – obywatelskie, kulturalne, gospodarcze, polityczne i społeczne – są powszechne, niepodzielne, współzależne i wzajemnie powiązane oraz, że choć znaczenie krajowej i regionalnej specyfiki oraz różnych historycznych, kulturalnych i religijnych uwarunkowań musi być brane pod uwagę, obowiązkiem państw, bez względu na ich systemy polityczne, gospodarcze i kulturalne, jest promowanie i ochrona wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności. Komisarz musi dostrzegać także znaczenie promowania zbilansowanego i zrównoważonego rozwoju dla wszystkich ludzi oraz zapewnienia realizacji prawa do rozwoju, tak jak jest ono określone w Deklaracji o Prawie do Rozwoju.

Do obowiązków Wysokiego Komisarza należy:

 • promowanie i ochrona rzeczywistego korzystania przez wszystkich ze wszystkich praw obywatelskich, kulturalnych, gospodarczych, politycznych i społecznych,
 • wykonywanie zadań powierzonych mu przez odpowiednie ciała ONZ w obszarze praw człowieka oraz przygotowywanie zaleceń dla tych ciał mających na celu poprawę promowania i ochrony wszystkich praw człowieka,
 • promowanie i ochrona realizacji prawa do rozwoju oraz zapewnianie wsparcia od odpowiednich ciał ONZ na rzecz tego celu,
 • udzielanie rady oraz wsparcia technicznego i finansowego wnioskującym o nie państwom, a w stosownych wypadkach regionalnym organizacjom działającym na rzecz praw człowieka, mając na celu wspieranie działań i programów w obszarze tychże praw,
 • koordynowanie odpowiednich programów edukacyjnych i informacyjnych ONZ w obszarze praw człowieka,
 • odgrywanie aktywnej roli w usuwaniu istniejących przeszkód i w sprostaniu wyzwaniom na drodze do pełnej realizacji praw człowieka oraz w przeciwdziałaniu powtarzającym się naruszeniom praw człowieka na całym świecie,
 • angażowanie się w dialog ze wszystkimi rządami realizując swój mandat z myślą o zapewnieniu szacunku wobec wszystkich praw człowieka,
 • wzmacnianie współpracy międzynarodowej na rzecz promowania i ochrony wszystkich praw człowieka,
 • koordynowanie działań promujących i chroniących prawa człowieka wewnątrz systemu ONZ,
 • racjonalizowanie, adaptowanie, wzmacnianie i usprawnianie systemu ochrony praw człowieka ONZ mając na celu poprawę jego wydajności i skuteczności.


Wysoki Komisarz ONZ co roku składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Praw Człowieka i Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ poprzez Radę Gospodarczą i Społeczną.

Wysoki Komisarz jest wspierany przez Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (ang. OHCHR – Office of High Commissioner for Human Rights). Siedziba Biura znajduje się w Genewie, a w Nowym Jorku zlokalizowane zostało biuro łącznikowe.

Obecnie funkcję Wysokiego Komisarza pełni Jordańczyk Zeid Ra'ad Al Hussein. Rozpoczął on swoją 4-letnią kadencję z dniem 1 września 2014 r.

Dotychczas funkcję Wysokiego Komisarza sprawowały następujące osoby:

 • José Ayala-Lasso, Ekwador, 1994-1997
 • Mary Robinson, Irlandia, 1997-2002
 • Sergio Vieira de Mello, Brazylia, 2002-2003
 • Bertrand Ramcharan (p.o.)
 • Louise Arbour, Kanada, 2004-2008
 • Navanethem Pillay, RPA, 2008-2014

 

Więcej informacji:

High Commissioner

2018-06-30

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×