facebook facebook instagram youtube

Raport grupy zadaniowej ds. zaległości w realizacji
Milenijnych Celów Rozwoju
(MDG Gap Task Force Report)ONZ: Problemy ekonomiczne sprawiają, że wypełnienie zobowiązań dotyczących walki z ubóstwem staje się jeszcze bardziej naglące

Organizacja Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork, 16 września – Problemy ekonomiczne, które nastąpiły po załamaniu finansowym w 2008 r. sprawiły, że wiele krajów rozwijających się musi przeznaczyć dodatkowe 1,5 procent produktu krajowego brutto, by osiągnąć Milenijne Cele Rozwoju (MDG) – stwierdza raport ONZ, który ukazał się w dniu dzisiejszym. Jednak wsparcie finansowe ze strony donatorów, chociaż wzrosło znacząco od inauguracji Milenijnych Celów Rozwoju w 2000 r., nie osiąga uzgodnionych pułapów.

“Raport wzywa społeczność międzynarodową, donatorów i osoby wpływowe do zwiększenia wysiłków, by wykorzystać potencjał globalnego partnerstwa dla rozwoju.” - powiedział Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon, który dziś w Nowym Jorku ogłosił raport grupy zds. zaległości w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (MDG Gap Task Force).

“Stawka jest wysoka, ale i korzyści są ogromne” – stwierdził Ban Ki-moon.

Raport stwierdza, że impas w negocjacjach w Doha uniemożliwił wykorzystanie szansy na szybki rozwój poprzez wymianę handlową, co jest sprawdzonym sposobem na wydobycie krajów z biedy. Porozumienia osiągnięte podczas tegorocznej konferencji ONZ w sprawie 48 najmniej rozwiniętych krajów (Istambuł), które nawiązują do przyspieszenia otwarcia rynków oraz tworzenia możliwości rozwoju, to jedne z budzących nadzieję alternatyw szczególnie, że od 2004 r. nie odnotowano znaczącego zwiększenia eksportu i poprawy sytuacji w dostępie do rynków przez najmniej rozwinięte kraje.

Raport ONZ ostrzega także przed protekcjonalizmem handlowym jako reakcją na wolny wzrost gospodarczy. Jest to nieskuteczny środek, który przynosi szkody biednym krajom.

Od 2000 r. oficjalna pomoc rozwojowa (ODA) dostarczana przez stałych donatorów wzrosła ponad dwukrotnie i w 2010 r. osiągnęła rekordowy poziom 129 miliardów dolarów. Jednak suma ta jest mniejsza o 21 miliardów dolarów od zadeklarowanej kwoty podczas Szczytu G8 w Gleneagles w 2005 r. – stwierdza raport. Jednocześnie, kwota z 2010 r. stanowi mniej niż połowę sumy potrzebnej do osiągnięcia długotrwałego celu związanego z przekazywaniem przez stałych donatorów 0.7 procent dochodu narodowego brutto na potrzeby ODA.

Ósmy Milenijny Cel Rozwoju dotyczący partnerstwa międzynarodowego i przewiduje stworzenie sprzyjających warunków do wyeliminowania ubóstwa poprzez sprawiedliwy i otwarty system handlowy, znaczące zwiększenie pomocy rozwojowej, rozwiązanie kwestii zadłużenia krajów biednych oraz tworzenie lepszych warunków dostępu do leków i technologii. (Cele 1 – 7 odnoszą się do głodu, skrajnego ubóstwa, chorób, degradacji środowiska oraz przeszkód na drodze do awansu społecznego kobiet i osiągnięcia powszechnego dostępu do nauczania na poziomie podstawowym.)

Od 2000 roku społeczności międzynarodowej udało się osiągnąć poprawę w umorzeniu biednym krajom niespłacanych długów. Zawirowania na rynkach finansowych w ostatnim czasie spowodowały regres tego zjawiska. Raport cytuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, według którego 19 krajów rozwijających się jest niewypłacalnych lub obciążonych wysokim ryzykiem niewypłacalności, z czego 8 krajów już wcześniej skorzystało na oddłużaniu.
Nowi donatorzy i partnerzy handlowi

Kraje rozwijające się, a w szczególności dynamiczne rynki wschodzące, częściowo wyrównują spowolnienie w udzielanej przez międzynarodowe środowisko pomocy finansowej.

Do 2008 r. współpraca “Południe-Południe” przyniosła obrót w wysokości 15 miliardów dolarów – co stanowiło wzrost o 78 procent w ciągu dwóch lat – obrót nadal wzrasta. Eksport z najmniej rozwiniętych krajów do krajów rozwijających się wzrósł z 45 procent w 2006 r. do 49 procent w 2009 r. Na przykład Chiny wprowadziły zerowe stawki celne dla wielu towarów importowanych z krajów najmniej rozwiniętych, a także nadal umarzają spłatę długów.

Coraz częściej stosuje się innowacyjne metody, by zgromadzić środki finansujące rozwój takie jak na przykład dobrowolne kontrybucje w wysokości jednego - dwóch dolarów przy zakupie biletów lotniczych. Raport stwierdza jednak, że istnieje pilna potrzeba, by stali donatorzy zwiększyli swoje zobowiązania. A przecież oficjalna pomoc rozwojowej (ODA) została ograniczona przez członków Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) jeszcze przed zawirowaniami na rynkach finansowych, do których doszło w ostatnich miesiącach. Przez kolejne trzy lata będzie się ona zwiększać tylko o skromne 2 procent rocznie – dla porównania, w poprzednim trzyletnim okresie założono ośmioprocentowy wzrost ODA.

Biedne kraje pracują, by osiągnąć Milenijne Cele Rozwoju

Sekretarz Generalny ONZ wzywa kraje rozwijające się do przyspieszenia działań zmierzających do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju do roku 2015 . W swoim raporcie dotyczącym realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, który będzie przedstawiony na wrześniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ (dokument: A/66/126), Sekretarz Generalny przedstawi analizę działań podjętych przez kraje rozwijające się, które odnotowują znaczny choć nierówny postęp w osiąganiu Celów. Działania te są kluczowe dla dalszych osiągnięć.

By przyśpieszyć postęp w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, polityki makroekonomiczne muszą wspierać zarówno tworzenie nowych miejsc pracy, jak i wzrost gospodarczy- stwierdza raport. Niezbędne jest uruchomienie potencjału tkwiącego w sektorze rolniczym i na obszarach wiejskich – sprawa ta ma kluczowe znaczenie dla poprawy sytuacji krajów o niskich dochodach. Wszystkie kraje rozwijające się muszą stosować nowe metody zapewniające zrównoważony rozwój oraz dobrze zarządzać środowiskiem naturalnym. W swoim raporcie Sekretarz Generalny ONZ podkreśla również znaczenie zwiększenia dostępu społeczeństwa do programów ubezpieczenia społecznego, ochrony praw człowieka oraz promowania równości płci, jak również dobrego zarządzania dla osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju.

Raport podkreśla potrzebę zwiększenia dostępu do niedrogich leków (według raportu Grupy Zadaniowej, w krajach rozwijających się tylko 42 procent ośrodków publicznej służby zdrowia ma dostęp do podstawowych leków). Odpowiadając na to zapotrzebowanie, takie kraje jak Indie rozpoczęły produkcję tanich leków generycznych.

Według raportu ONZ “Przypadek Indii pokazuje jak polityka dotycząca własności intelektualnej może być wykorzystana w celu zwiększenia dostępu do tanich leków przeciw HIV w krajach rozwijających się. Indyjski przemysł farmaceutyczny jest silnie nastawiony na eksport. Wykorzystując okres przejściowy Indie stały się ważnym producentem i dostawcą leków generycznych oraz tanich leków stosowanych w terapii antyretrowirusowej (ARV) dla krajów rozwijających się.”

Raport został sporządzony przez grupę zadaniową ds. zaległości w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (MDG Gap Task Force) działającą przy Sekretarzu Generalnym ONZ. Grupa ta zrzesza ponad 20 agend ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, OECD, Bank Światowy oraz Światową Organizację Handlu. Podczas Szczytu Milenijnego w 2000 r. światowi przywódcy zobowiązali się do “stworzenia na poziomie krajowym i globalnym warunków sprzyjających rozwojowi i eliminacji ubóstwa.” Podczas Szczytu ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju, który odbył się we wrześniu 2010 r., światowi przywódcy ponowili swoje zobowiązanie do wzmacniania partnerstwa światowego, by „dotrzymać złożonej obietnicy.” Do wyznaczonego terminu realizacji Celów pozostały tylko cztery lata. Raport jest sygnałem dla światowych przywódców, że nadszedł czas wywiązania się ze złożonych obietnic.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Więcej informacji na stronie:

MDG Gap Task Force www.un.org/esa/policy/mdggap

Dokument opracowany przez Departament NZ ds. Informacji (DPI) i Program NZ ds. Rozwoju (UNDP) – DPI/2575 A


2011-09-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×