facebook facebook instagram youtube

Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne

[bez odniesienia się do Głównego Komitetu (A/60/L.12 i zał.1)]


60/7. Pamięć o Holokauście

Zgromadzenie Ogólne,

Potwierdzając zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stanowi, że każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w tej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, wyznania lub inne uwarunkowania;

Przywołując artykuł 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który stanowi, że każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby;

Przywołując także artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i artykuł 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, które stanowią, że każdy człowiek ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania;

Zważywszy, że fundamentalna zasada Karty Narodów Zjednoczonych - „uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny” - jest świadectwem nierozerwalnego związku między powołaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych a wyjątkową tragedią Drugiej Wojny Światowej;

Przywołując postanowienia Konwencji o Zapobieganiu i Karaniu Zbrodni Ludobójstwa, która została przyjęta, by zapobiec powtórzeniu aktów ludobójstwa takich, jak te dokonane przez reżim nazistowski;

Przywołując także preambułę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stanowi, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości;

Biorąc pod uwagę fakt, że sześćdziesiąta sesja Zgromadzenia Ogólnego odbywa się sześćdziesiąt lat po pokonaniu reżimu nazistowskiego;

Przywołując wyjątkowe wydarzenie, jakim była dwudziesta ósma specjalna sesja Zgromadzenia Ogólnego, zwołana by uczcić sześćdziesiątą rocznicę wyzwolenia nazistowskich obozów koncentracyjnych;

Oddając cześć odwadze i poświęceniu wykazanym przez żołnierzy, którzy wyzwolili obozy koncentracyjne;

Potwierdzając, że Holokaust, który doprowadził do wymordowania jednej trzeciej ludności żydowskiej oraz niezliczonych przedstawicieli innych mniejszości, będzie zawsze dla wszystkich ludzi przestrogą przed nienawiścią, bigoterią, rasizmem i uprzedzeniami,

1. Postanawia, że Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczy dzień 27 stycznia corocznym Międzynarodowym Dniem Pamięci o ofiarach Holokaustu,

2. Wzywa państwa członkowskie do opracowania programów edukacyjnych, które wpoją przyszłym pokoleniom lekcje Holokaustu, by zapobiegać dalszym aktom ludobójstwa i w tym kontekście pochwala działalność Grupy Zadaniowej do spraw Współpracy Międzynarodowej na rzecz Edukacji, Pamięci i Badań o Holokauście;

3. Odrzuca jakąkolwiek odmowę, w pełni lub częściowo, uznania Holokaustu jako wydarzenia historycznego;

4. Pochwala te państwa, które aktywnie zaangażowały się w zachowanie miejsc, w których podczas Holokaustu znajdowały się nazistowskie obozy śmierci, obozy koncentracyjne, obozy pracy przymusowej i więzienia;

5. Potępia bezwarunkowo wszystkie przejawy nietolerancji religijnej, podżeganie, krzywdzenie i przemoc wobec osób lub społeczności ze względu na pochodzenie etniczne lub przekonania religijne, bez względu na miejsce wystąpienia;

6. Zwraca się do Sekretarza Generalnego, by ustanowił program podnoszący wiedzę społeczeństw na temat „Holokaustu i Narodów Zjednoczonych” i by podjął kroki mobilizujące społeczeństwo obywatelskie do działań na rzecz pamięci i edukacji o Holokauście, co ma pomóc przeciwdziałać dalszym aktom ludobójstwa; oraz by złożył sprawozdanie Zgromadzeniu Ogólnemu o ustanowieniu takiego programu w ciągu sześciu miesięcy od daty przyjęcia niniejszej rezolucji i by przedstawił raport o wdrożeniu programu na jej sześćdziesiątej trzeciej sesji.

42 sesja plenarna
1 listopada 2005 r.

2006-01-13

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×