facebook facebook instagram youtube

Szczyt ONZ w Sprawie Uchodźców i Migrantów
19 września 2016 r.
Po raz pierwszy na forum Zgromadzenia Ogólnego odbędzie się  Szczyt ONZ w Sprawie Uchodźców i Migrantów, w którym wezmą udział szefowie państw i rządów oraz liderzy społeczeństwa obywatelskiego. Podczas Szczytu światowi przywódcy przyjmą Deklarację Nowojorską w Sprawie Uchodźców i Migrantów oraz przedstawią plany jej realizacji.„Musimy stanąć po stronie milionów mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy każdego roku uciekają ze swoich domów, musimy zapewnić ochronę ich praw i godności gdziekolwiek przebywają, wyrażać solidarność i współczucie, które są w sercu naszych kolektywnych działań”
– Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ
 


"Będziemy w stanie czerpać korzyści z mobilności ludności tylko wtedy, gdy społeczeństwa będą otwarte na uchodźców i migrantów. Wszyscy zyskamy, jeśli zdecydujemy się wspólnie ponosić odpowiedzialność
i wspierać się nawzajem w potrzebie.”
– Karen AbuZayd, Specjalny Doradca ONZ ds. Masowych Przemieszczeń Ludności
 


„Ludzie na całym świecie muszą jednoczyć się i opowiedzieć za najbardziej potrzebującymi na świecie, walczyć
z nietolerancją, domagać się przywództwa i rozwiązań od swoich rządów”
 – Mogens Lykketoft, Przewodniczący 70. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
 


Szczyt ONZ w Sprawie Uchodźców i Migrantów to historyczna szansa dla społeczności międzynarodowej, by uzgodnić wspólne podejście do kwestii masowych przemieszczeń ludności na świecie.  Odbywa się on w szczególnie ważnym dla świata czasie. Jesteśmy świadkami bezprecedensowego poziomu mobilności ludności. Na całym świecie coraz więcej uchodźców i migrantów opuszcza swoje domy z nadzieją na lepsze życie. Wielu z nich musi zmagać się z zagrożeniem życia, zbyt często nie udaje im się znaleźć bezpiecznego miejsca, które mogliby nazwać swoim domem.
 
Możemy rozwiązać problem masowego przemieszczania się uchodźców i migrantów, jeśli społeczność międzynarodowa wykaże się odpowiedzialnością za ich los. Musimy znacząco zwiększyć nasze wsparcie dla tych państw, które doświadczają skutków takich przemieszczeń.  Musimy skupić uwagę na przyczynach zmuszających ludzi do przemieszczania się oraz umożliwić przemieszczanie się ludności w bezpieczny, uporządkowany i przewidywalny sposób. Musimy także chronić prawa uchodźców i migrantów.
 
Podczas Szczytu ONZ w Sprawie Uchodźców i Migrantów, świat zjednoczy się. Państwa członkowskie ONZ jednogłośnie zgodziły się na przyjęcie dokumentu końcowego - Deklaracji Nowojorskiej w Sprawie Uchodźców i Migrantów. Wyraża ona polityczną wolę światowych liderów, aby ratować życie, chronić prawa i ponosić odpowiedzialność w skali globalnej.  Światowi liderzy i społeczność międzynarodowa powinni wdrażać przyjęte zobowiązania bez zbędnego opóźnienia. Wspólnie musimy zapewnić, że żaden uchodźca lub migrant nie zostanie pominięty.
 
Deklaracja Nowojorska w Sprawie Uchodźców i Migrantów (dokument końcowy)
 
Podstawą Deklaracji Nowojorskiej są powszechne prawa człowieka. Zawiera ona wyraźne zobowiązania dążące do rozwiązania obecnych problemów oraz przygotowuje świat do podejmowania przyszłych wyzwań.

Deklaracja Nowojorska podkreśla siłę różnorodności i zawiera zobowiązanie do zapewnienia zrównoważonego rozwoju z korzyścią dla wszystkich ludzi na świecie. Wraz z przyjęciem Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, światowi przywódcy zadeklarowali, że nikt nie zostanie pominięty. Teraz nalęzy nasilić prace nad problemami, które dotyczą najbardziej potrzebujących ludzi.
 
Zobowiązania Deklaracji Nowojorskiej:

- Ochrona praw człowieka wszystkich migrantów i uchodźców, niezależnie od ich statusu społecznego, w tym ochrona praw kobiet i dziewcząt;  promowanie pełnego, równego i znaczącego uczestnictwa migrantów i uchodźców w rozwiązywaniu problemów.
 
- Zapewnienie wszystkim dzieciom migrantów i uchodźców dostępu do edukacji w ciągu kilku miesięcy od przybycia do nowego kraju.
 
-  Zapobieganie i reagowanie na przemoc o podłożu seksualnym lub płciowym.
 
-  Wspieranie  państw, które ratują i przyjmują dużą liczbę migrantów i uchodźców.
 
- Zaprzestanie praktyki przetrzymywania dzieci jedynie w celu  określenia ich statusu.
 
- Stanowcze potępianie ksenofobii wobec uchodźców i migrantów oraz wspieranie globalnej kampanii zwalczającej zachowania ksenofobiczne.
 
- Podkreślanie pozytywnego wkładu, jaki wnoszą migranci do rozwoju ekonomicznego i społecznego
w państwie przyjmującym.
 
- Wspieranie i ulepszanie pomocy humanitarnej i pomocy rozwojowej dla państw najbardziej dotkniętych skutkami uchodźctwa, w tym zastosowanie innowacyjnych, wielostronnych rozwiązań finansowych, tak by wyeliminować wszelkie luki finansowe.
 
- Wdrożenie wszechstronnego planu dotyczącego uchodźców i migrantów, powstałego w oparciu o zasadę ponoszenia wspólnej odpowiedzialności państw członkowskich ONZ, społeczeństwa obywatelskiego oraz systemu Narodów Zjednoczonych. Plan będzie uruchomiony w przypadku każdego masowego przemieszczania ludności lub gdy uchodźcy znajdą się przez dłuższy czas w ciężkiej sytuacji.
 
- Znalezienie nowych domów dla wszystkich uchodźców wskazanych przez UNHCR i spełniających kryteria przesiedlenia. Zwiększanie możliwości relokacji uchodźców do innych państw, w tym w ramach mobilności pracowników oraz programów edukacyjnych.
 
- Wzmocnienie globalnego zarządzania migracjami poprzez włączenie Międzynarodowej Organizacji
ds. Migracji do systemu Narodów Zjednoczonych.
 
Deklaracja Nowojorska zawiera również konkretne plany wdrażania jej zobowiązań:
 
- Rozpoczęcie negocjacji prowadzących do międzynarodowej konferencji w 2018 roku oraz przyjęcie globalnego porozumienia dotyczącego bezpiecznej, uporządkowanej i przewidywalnej migracji. Porozumienie państw członkowskich w sprawie stworzenia kompleksowego planu działań jest krokiem przełomowym.
To oznacza, że migracja, tak jak inne dziedziny stosunków międzynarodowych, będzie regulowana poprzez zbiór powszechnych zasad.
 
- Opracowanie wytycznych dla postepowania wobec migrantów w sytuacjach wrażliwych. Będą one szczególnie ważne w sytuacji wzrastającej liczby przemieszczających się osób oraz dzieci  pozostawionych bez opieki.
 
- Przyjęcie globalnego porozumienia w sprawie uchodźców w 2018 roku, które ma zapewnić sprawiedliwy podział obciążeń i ponoszenia odpowiedzialności za przyjmowanie i wspieranie uchodźców.
 
 Fakty
 
- Co minutę 24 osoby na świecie są wysiedlane.
 
- Jedna na każde 113 osób na świecie to osoba ubiegająca się o azyl, uchodźca lub osoba wewnętrznie przesiedlona.
 
- Turcja to państwo, które w 2015 roku przyjęło najwięcej uchodźców na świecie (blisko 2,6 mln).
 
- Połowa z dziesięciu państw, które  przyjmują największą ilość uchodźców, to państwa Afryki Subsaharyjskiej, z czego cztery z nich to państwa najmniej rozwinięte.
 
- Europa przyjmuje jedynie 6% wszystkich migrantów na świecie.
 
- Bliski Wschód i Afryka przyjmują blisko 70% wszystkich migrantów na świecie.
 
- 65,3 mln ludzi na całym świecie jest przymusowo wysiedlanych -  to więcej niż populacja Francji.
 
- Od 2000 roku liczba uchodźców wzrosła z 15,9 mln do 21,3 mln w roku 2015.
 
- Migranci przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego państwa pochodzenia oraz państwa przyjmującego.
 
- W 2015 roku migranci przesłali 432 mld USD do krajów pochodzenia – to trzykrotnie więcej niż globalne środki przeznaczane na pomoc rozwojową.
 
- W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2016 roku już 1,638 migrantów straciło życie na Morzu Śródziemnym, w Azji Południowo-Wschodniej i Ameryce Środkowej.
 
- Od stycznia 2014 r. do  maja 2016 r.  na Morzu Śródziemnym życie straciło 8,412 migrantów.

---------------------------------------------------------------------
 
Zobacz również:

Addressing Large Movements of Refugees and Migrants http://refugeesmigrants.un.org/
 
Projekt dokumentu końcowego New York Declaration http://www.un.org/pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2015/08/HLM-on-addressing-large-movements-of-refugees-and-migrants-Draft-Declaration-5-August-2016.pdf)
 

2016-09-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×