Światowy Szczyt 2005

Nowy Jork, 14-16 września 2005 r.


A/60/L.1
20 września 2005 r.

Dokument Końcowy Szczytu 2005

I. Wartości i zasady

II. Rozwój

 • Globalne partnerstwo na rzecz rozwoju
 • Finansowanie rozwoju
 • Mobilizacja zasobów wewnętrznych
 • Inwestycje
 • Zadłużenie
 • Handel
 • Towary masowe
 • Inicjatywy krótkoterminowe
 • Kwestie systemowe oraz podejmowanie decyzji ekonomicznych w skali globalnej
 • Współpraca Południe-Południe
 • Edukacja
 • Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Zatrudnienie
 • Zrównoważony rozwój: zarządzanie i ochrona naszego wspólnego środowiska
 • HIV/AIDS, malaria, gruźlica i inne kwestie związane z ochroną zdrowia
 • Równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz awans społeczny kobiet
 • Nauka i technologia na rzecz rozwoju
 • Migracje i rozwój
 • Państwa o specjalnych potrzebach
 • Zaspokajanie szczególnych potrzeb Afryki

III. Pokój i bezpieczeństwo zbiorowe

 • Pokojowe rozwiązywanie sporów
 • Użycie siły w zgodzie z Kartą Narodów Zjednoczonych
 • Terroryzm
 • Utrzymanie pokoju
 • Budowanie pokoju
 • Sankcje
 • Przestępczość transnarodowa
 • Kobiety w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów
 • Ochrona dzieci podczas konfliktów zbrojnych

IV. Prawa człowieka i rządy prawa

 • Prawa człowieka
 • Uchodźcy wewnętrzni
 • Ochrona i pomoc dla uchodźców
 • Rządy prawa
 • Demokracja
 • Odpowiedzialność za ochronę ludności świata przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami etnicznymi oraz zbrodniami przeciw ludzkości
 • Prawa dzieci
 • Bezpieczeństwo ludzkie
 • Kultura pokoju i inicjatywy na rzecz dialogu między kulturami, cywilizacjami oraz religiami

V. Umocnienie Narodów Zjednoczonych

 • Zgromadzenie Ogólne
 • Rada Bezpieczeństwa
 • Rada Gospodarcza i Społeczna
 • Rada Praw Człowieka
 • Sekretariat i reforma zarządzania
 • Spójność ogólnosystemowa
 • Organizacje regionalne
 • Współpraca Narodów Zjednoczonych z parlamentami
 • Udział władz lokalnych, sektora prywatnego oraz społeczeństwa obywatelskiego, włączając w to organizacje pozarządowe
 • Karta Narodów Zjednoczonych


Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

tel. (+4822) 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, wrzesień 2005 r.