facebook facebook instagram youtube

MIĘDZYNARODOWY ROK ROLNICTWA RODZINNEGO

Udzielenie silnego wsparcia dla rodzinnych gospodarstw rolnych jest kluczowe dla wyzwania „Zero Głodu” , którego celem jest wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu oraz promocja sprawiedliwych i zrównoważonych systemów żywnościowych zapewniających bezpieczeństwo żywnościowe i dobrą jakość odżywiania. 

Wraz ze wzrostem populacji do 2030 roku należy spodziewać się 50 procentowego wzrostu zapotrzebowania na żywność.  Kampania z okazji Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego  kładzie nacisk na  ogromne znaczenie małych i średnich gospodarstw rolnych, społeczności rybackich i pasterskich oraz ich wkład do programu rozwoju świata po roku 2015. 

Najważniejszym   warunkiem   istnienia   zrównoważonych   systemów  żywnościowych  jest  odporność  na   wstrząsy  związane z  kryzysami  gospodarczymi   i  środowiskowymi.  Przede  wszystkim  to  zmiany  klimatyczne  powodują  ciężkie  straty w światowej produkcji rolnej i wpływają na byt mieszkańców terenów wiejskich.  Prognozy są alarmujące: do 2020 roku liczba osób zagrożonych głodem wzrośnie o 49 milionów; każdy wzrost temperatury o jeden stopień spowoduje wzrost cen żywności o 25 procent. 

Gospodarstwa małorolne są szczególnie zagrożone, gdyż opierają się na wrażliwych ekosystemach.  Większość z nich nie podoła wyzwaniom rzuconym przez ekstremalne zjawiska pogodowe. Musimy pomóc gospodarstwom rodzinnym przystosować się do zmian klimatycznych. 

Realizacja założeń Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego wymaga  podjęcia i realizacji zobowiązań przez  wszystkie zainteresowane strony.  Rządy państw mogą wzmocnić pozycję rolników, zwłaszcza kobiet i młodych ludzi, wdrażając polityki sprzyjające sprawiedliwemu i zrównoważonemu rozwojowi terenów wiejskich.   Prywatni inwestorzy powinni  poczuwać się do  ponoszenia odpowiedzialności społecznej i  środowiskowej we wszystkich dziedzinach związanych z rolnictwem, począwszy od gospodarstw  rolnych a skończywszy na produktach spożywczych na naszych stołach.  Zbyt wiele żywności jest marnotrawiona już po zebraniu plonów, gdyż mali producenci nie są w stanie jej magazynować, nie mają  mocy przerobowych i dostępu do transportu. 

Badania  z zakresu rolnictwa, instytucje rolnicze i środowisko naukowe mogą pomóc w opracowaniu odpowiednich technologii dla rodzinnych gospodarstw rolnych. Organizacje i spółdzielnie rolnicze oraz społeczeństwo obywatelskie mogą odegrać ważną rolę w dyskusji na ten istotny temat.  W tym Międzynarodowym  Roku Rolnictwa Rodzinnego wspólnymi siłami wyznaczmy gospodarstwom rodzinnym centralną pozycję na drodze do zrównoważonego rozwoju. 

Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ (22 listopada 2013 r.)

Międzynarodowy Rok Rolnictwa Rodzinnego 2014 (2014 International Year of Family Farming - IYFF) ma na celu podniesienie statusu rolnictwa rodzinnego i małych gospodarstw rolnych. Świat musi uznać ich znaczącą rolę w eliminacji głodu i ubóstwa, zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i podnoszeniu jakości odżywiania, w poprawie jakości życia, zarządzaniu zasobami naturalnymi, ochronie środowiska oraz wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, szczególnie na terenach wiejskich.

Celem Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego 2014 jest wyznaczenie rolnictwu rodzinnemu nowej centralnej pozycji w krajowych politykach rolnych, środowiskowych i społecznych.

Obchody Roku są  okazją do przyjrzenia się obecnym  trudnościom i możliwościom, które przyczynią się do osiągnięcia bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku będzie toczyło się wiele  dyskusji na poziomie krajowym, regionalnym i ogólnoświatowym. Ich celem jest zwiększenie świadomości i zrozumienie wyzwań, z jakimi borykają się gospodarstwa małorolne oraz wypracowanie skutecznych sposobów wspierania rolnictwa rodzinnego.

Czym jest rolnictwo rodzinne?

Pojęcie rolnictwa rodzinnego obejmuje każdą rodzinną działalność rolniczą. Jest ona  powiązaną  z wieloma dziedzinami rozwoju wiejskiego. Rolnictwo rodzinne jest formą organizacji produkcji rolnej, leśnej, rybackiej, hodowlanej i akwakultury, która jest zarządzana i prowadzona przez rodzinę. Rolnictwo rodzinne opiera się przede wszystkim na pracy świadczonej przez członków rodziny, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Rolnictwo rodzinne jest podstawową formą rolnictwa w sektorze produkcji żywności, zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych. Istnieje kilka czynników, które decydują o pomyślnym rozwoju rolnictwa rodzinnego w skali krajowej. Są to m.in.: warunki agroekologiczne, uwarunkowania terenu, polityka państwa, dostęp do rynków, dostęp do ziemi i zasobów naturalnych, dostęp do technologii i usług pokrewnych, dostęp do środków finansowych, warunki demograficzne, ekonomiczne i społeczno-kulturalne, dostęp do specjalistycznego  kształcenia.   Rolnictwo  rodzinne  odgrywa   ważną   rolę   społeczną,   gospodarczą,   środowiskową i kulturalną.

Jakie jest znaczenie rolnictwa rodzinnego?

 • Jest nierozerwalnie związane z  globalnym bezpieczeństwem żywnościowym.
 • Pozwala zachować tradycyjne wyroby spożywcze, przy równoczesnym zapewnieniu zbilansowanej diety.
 • Stoi na straży rolniczej bioróżnorodności świata i zrównoważonemu korzystaniu z zasobów naturalnych.
 • Wspomaga lokalny rozwój gospodarczy, a w połączeniu z odpowiednimi regulacjami prawnymi zapewnia ochronę i dobrobyt społeczny.

Cztery kluczowe zadania

1.   Wspierać strategie sprzyjające zrównoważonemu rolnictwu rodzinnemu.

 • Zachęcać rządy państw do kształtowania pomyślnych warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa rodzinnego (odpowiednie strategie i legislacja, partycypacyjne planowanie dialogu politycznego, inwestycje).

2.  Poszerzać wiedzę, świadomość społeczną i wymianę myśli.

 • Poszerzyć świadomość społeczną odnośnie rolnictwa rodzinnego, małych gospodarstw rolnych i rybackich oraz ich znaczenia (zarówno obecnego, jak i potencjalnego) dla bezpieczeństwa żywnościowego, lepszej jakości  odżywiania,  ich  roli  w zmniejszaniu ubóstwa,  we wzroście gospodarczym, tworzeniu miejsc pracy i poprawy warunków życia, rozwoju terytorialnym, zrównoważonym korzystaniu z zasobów naturalnych. Rolnictwo rodzinne to szansa zwłaszcza dla rolników z ograniczonym dostępem do zasobów i rybaków.
 • Poszerzyć świadomość i wiedzę społeczną dotyczącą różnorodności i złożoności produkcji oraz systemów konsumpcji w rolnictwie rodzinnym, małych gospodarstwach rolnych i rybackich.
 • Wzmocnić międzynarodową współpracę i debatę.
 • Poszerzyć świadomość  i  wiedzę  społeczną  dotyczącą rolnictwa rodzinnego, małych gospodarstw rolnych i rybackich, oraz obecnych trendów w zakresie strategii i inwestycji, popularyzując “historie sukcesu”, dobre strategie i najlepsze praktyki.
 • Stworzyć  więcej okazji do dialogu, uczestnictwa i dostępu do  informacji  dla  małych  gospodarstw  rolnych i organizacji ich reprezentujących.

3.  Uzyskać lepsze zrozumienie potrzeb rolnictwa rodzinnego, jego potencjału i ograniczeń oraz zapewnić wsparcie techniczne. 

 • Zidentyfikować, skapitalizować i promować wsparcie techniczne dla działań zwiększających potencjał rozwojowy, w tym również dla kształtowania strategii.
 • Zwrócić się do podmiotów nie związanych bezpośrednio z rolnictwem (instytucji finansowych, banków rozwoju, decydentów itp.) w celu zwiększenia ich świadomości i wiedzy w zakresie potencjału i roli rolnictwa rodzinnego i małych gospodarstw rolnych w zrównoważonym rozwoju.
 • Zachęcić do podejmowania działań na poziomie globalnym, regionalnym, państwowym i małych społeczności.
 • Monitorować rozwój rolnictwa rodzinnego oraz ewoluowanie strategii rozwoju rolnictwa rodzinnego i małych gospodarstw rolnych.

4.  Tworzyć synergie dla zrównoważonego rozwoju.

 • Promować akceptację dla założeń Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego, co znajdzie odzwierciedlenie w międzynarodowych procesach i pracach komisji.
 • Dopilnować, by długoterminowe działania dotyczące rolnictwa rodzinnego zostały ujęte w międzynarodowej agendzie rozwoju po roku 2015.
 • Nawiązać do osiągnięć wcześniejszych obchodów, zwłaszcza Międzynarodowego Roku Spółdzielczości.

Trzy ścieżki działań globalnych

1.    Promowanie dialogu w procesie decyzyjnym

Należy położyć większy nacisk na dialog i współpracę z zainteresowanymi stronami, tak  by założenia  Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego znalazły odzwierciedlenie w stosownych procesach decyzyjnych. Dzięki tej ścieżce działań organizacje prywatne i publiczne nawiążą współpracę na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym, prowadząc dyskusje na temat zagadnień związanych z rolnictwem rodzinnym, małymi gospodarstwami wiejskimi i rybackimi.

Więcej informacji:

Coming events http://www.fao.org/family-farming-2014/events/coming-events/en/

Past events http://www.fao.org/family-farming-2014/events/past-events/en/

2.    Identyfikowanie, dokumentowanie i rozpowszechnienie dobrych i złych doświadczeń  związanych z obecnie stosowanymi strategiami pro-rodzinnego rolnictwa na poziomie krajowym oraz/lub innymi poziomami, by wykorzystać wiedzę o  rolnictwie rodzinnym.

Została uruchomiona strona dedykowana Międzynarodowemu Roku Rolnictwa Rodzinnego, na której  rolnicy z całego świata mogą umieszczać swoje opinie i dzielić się swoimi doświadczeniami i problemami, co pozwoli im uczestniczyć w procesie decyzyjnym.

Więcej informacji:

From the Field http://www.fao.org/family-farming-2014/from-the-field/list/en/

3.    Komunikacja, orędownictwo i działania informacyjne

We współpracy z partnerskimi instytucjami (np. WRF. WFO) zostanie przeprowadzona skuteczna i zakrojona na szeroką skalę kampania informacyjna. Jej celem jest dotarcie do rolników i ich organizacji, decydentów, instytucji finansowych, mediów i społeczeństwa. We współpracy z lokalnymi mediami zostaną wypromowane działania ad-hoc.

Więcej informacji:

Communication toolkit - tools and tips http://www.fao.org/family-farming-2014/communications-toolkit/tools-and-tips/en/

Struktura i partnerstwa

Międzynarodowy Rok Rolnictwa Rodzinnego został ogłoszony podczas 66 sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ.  Organizacja NZ do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) została poproszona o pomoc przy organizacji obchodów i współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami rozwoju, organizacjami rolniczymi oraz innymi organizacjami systemu Narodów Zjednoczonych i organizacjami pozarządowymi.

Międzynarodowe mechanizmy koordynacji i kluczowi partnerzy: Międzynarodowy Komitet Sterujący Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego 2014 

Zadaniem Międzynarodowego Komitetu Sterującego (International Steering Committee - ISC) jest nadzorowanie i wspieranie implementacji działań związanych z Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego. Komitet zachęca do prowadzenia dialogu i promuje partnerstwa wśród zainteresowanych stron: organizacji rolniczych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ośrodków badawczych, przedstawicieli sektora prywatnego. Komitet Sterujący promuje również włączanie zagadnień związanych z rolnictwem rodzinnym do procesów decyzyjnych na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym.  W skład ISC wchodzi 12 państw członkowskich (Afganistan, Angola, Argentyna, Australia, Bangladesz, Brazylia, Kanada, Francja, Kuwejt, Filipiny, Słowacja oraz Afryka Południowa), oraz Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD), Światowy Program Żywnościowy (WFP), Bioversity International, FAO, World Rural Forum (WRF), Unia Europejska i Światowa Organizacja Rolników (WFO).

Zawieranie strategicznych sojuszy

FAO będzie wspierać proces zawierania strategicznych sojuszy, których celem jest realizacja założeń Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego. Stronami będą m.in.: inne agendy ONZ, Komitet do spraw Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego (Committee on World Food Security - CFS), Krajowa Rama Programowania (Country Programming Framework - CPF), organizacje pozarządowe (Non-Governmental Organizations - NGOs), organizacje rolnicze, Konsorcjum Międzynarodowych Ośrodków Badań Rolniczych (Consortium of International Agriculture Research Centers - CGIAR), Międzynarodowe Instytucje Finansowe (International Financing Institutions - IFIs) oraz banki rozwoju, fundacje i sektor prywatny.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, w poszczególnych krajach mogą powstać punkty obchodów Roku, których celem będzie wspieranie działań w danym kraju. Punkty te  zostaną wyznaczone przez stosowne organy i będą współpracować ze wszystkich zainteresowanymi  stronami.

Międzynarodowi i krajowi partnerzy określą własne zadania i plany, jak również sfinansują we własnym zakresie wydarzenia związane z obchodami Międzynarodowego Roku  Rolnictwa Rodzinnego.

Więcej informacji:

Structure and Partnerships http://www.fao.org/family-farming-2014/about/structure-partnerships/en/

Logo

Logo Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego 2014, wraz z jego wszystkimi wariantami, jest dostępne w oficjalnych językach ONZ: angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim i rosyjskim.  Jest również dostępne w wersji portugalskiej i słowackiej.   Słowa:  “2014 International Year of Family Farming”  mogą zostać przetłumaczone na każdy język. Wszystkie nowe tłumaczenia muszą zostać zatwierdzone przez Sekretariat Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego 2014 mieszczący się przy FAO.

Logo Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego 2014 nie może być modyfikowane.

Osoby prywatne, organizacje pozarządowe i non-profit mogą używać logo Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego 2014 podczas działań promocyjnych mających na celu zwiększenie wiedzy na temat Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego. Działania te musza być zgodne z celami i założeniami Roku i nie mogą naruszać porządku publicznego, moralności czy praw człowieka.

Wszystkie organizacje, które zamierzają korzystać ze znaku rozpoznawczego (loga) Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego 2014 w akcjach zbierania funduszy muszą uprzednio otrzymać zgodę Sekretariatu Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego 2014.

Logo może być używane przez organizacje lub osoby, które popierają cele Międzynarodowego Roku Rolnictwa Rodzinnego 2014 i chciałyby szerzyć wiedzę na ten temat.

Logo jest przeznaczone na użytek dwóch celów promocyjnych: informacyjnego oraz podczas zbierania funduszy, zgodnie z poniższymi zasadami.

Używanie loga dla celów informacyjnych:

• logo przede wszystkim pełni rolę ilustracyjną

• nie może być wykorzystywane do zbiórki pieniędzy

• nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych/zarobkowych

Logo może być użyte do zbierania funduszy, które pokryją koszty działań związanych z promocją rozwoju zrównoważonego rolnictwa rodzinnego. Działania te mogą być podejmowane tylko przez niekomercyjne organizacje non-profit. Sekretariat IYFF 2014 wydaje pozwolenia na używanie loga na cele zbierania funduszy.

Kto może używać logo ONZ, FAO oraz innych agend Narodów Zjednoczonych?

Żadne logo nie może być używane bez wcześniej zgody Organizacji Narodów Zjednoczonych i agend NZ.

Więcej informacji:

Logo guidelines http://www.fao.org/family-farming-2014/communications-toolkit/logo-guidelines/en/

==========================================================

Zobacz:

Międzynarodowy konkurs fotograficzny 2014 -   „Rolnictwo rodzinne: Żywić świat, dbać o    ziemię” www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2549&wid=18

       2014 International Year of Family Farming  http://www.fao.org/family-farming-2014/home/en/

 

2014-01-22

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×