facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Rok Solidarności z Ludnością Palestyńską International Year of Solidarity with the Palestinian People (IYSPP)

26 listopada 2013 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję A/RES/68/12, zgodnie z  którą rok 2014 ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Solidarności z Ludnością Palestyńską (IYSPP). Komitet ds. Realizacji Niezbywalnych Praw Ludności Palestyńskiej  został poproszony o podjęcie w 2014 roku stosownych działań we współpracy z rządami państw, organizacjami systemu ONZ, organizacjami międzyrządowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Głównym celem Roku jest promowanie solidarności z ludnością palestyńską i poszerzenie  wiedzy społeczności międzynarodowej w zakresie:

a) podstawowych zagadnień dotyczących kwestii palestyńskiej,

b) przeszkód stojących na drodze toczącego się procesu pokojowego, w szczególności tych, które wymagają podjęcia pilnych działań: kwestii osadnictwa, Jerozolimy, blokady Gazy i sytuacji humanitarnej na terenach okupowanych,

c) podjęcia globalnych działań, których celem jest osiągnięcie wyczerpującego, sprawiedliwego i trwałego rozwiązania kwestii palestyńskiej, zgodnego z międzynarodowym prawem i stosownymi rezolucjami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Międzynarodowy Rok Solidarności z ludnością Palestyńską został zainaugurowany podczas otwarcia sesji Komitetu ds. Realizacji Niezbywalnych Praw Ludności Palestyńskiej 16 stycznia 2014 r. w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku.

______________________________________________________________

Jan Eliasson, Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ

Wystąpienie podczas otwarcia sesji

Komitet ds. Realizacji Niezbywalnych Praw Ludności Palestyńskiej  

(Nowy Jork, 16 stycznia 2014 r. )

Z prawdziwym  zadowoleniem  witam   2014  rok, który został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Solidarności z Ludnością Palestyńską.  W ten sposób wyrażono  uznanie dla zaangażowania społeczności międzynarodowej w osiągnięcie trwałego pokoju pomiędzy Izraelem i Palestyną.

Nadchodzący rok będzie miał kluczowe znaczenie dla osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego.

Izraelscy i Palestyńscy negocjatorzy ciężko pracują nad osiągnięciem pokojowego i wszechstronnego porozumienia, które określi wszystkie stałe kwestie dotyczące statusu Palestyny.

Porozumienia, które położy kres  trwającej od 1967 roku okupacji i zakończy długotrwały konflikt.

Porozumienia, które zapewni istnienie niepodległego, samostanowiącego i  suwerennego państwa palestyńskiego obok państwa izraelskiego, a obydwie strony  będą uznawać przysługujące im prawa.

Oznacza to uznanie Jerozolimy za stolicę obu państw, a ustalenia dotyczące miejsc świętych muszą zostać przez wszystkich zaakceptowane.

Oznacza to znalezienie takiego rozwiązania, które będzie sprawiedliwe dla milionów uchodźców palestyńskich.

W tym tkwi istota rozwiązania dwupaństwowego i taka jest wizja Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Społeczność międzynarodowa jest gotowa odnowić swoje kolektywne zaangażowanie w celu osiągnięcia tych celów.  Jednakże, to strony muszą podjąć odważne zobowiązania, by przyśpieszyć proces pokojowy.

Wszystkie strony muszą postępować odpowiedzialnie i powstrzymać się od działań, które mogą podważyć negocjacje.

Zarówno Sekretarz Generalny ONZ, jak i ja, jesteśmy zaniepokojeni ostatnimi wydarzeniami.

Ubiegły rok przyniósł wzrost przemocy i podżegania do przemocy z obu stron.

Ubolewamy nad  atakami terrorystycznymi i przygranicznymi, w wyniku których zginęli  obywatele i żołnierze izraelscy, jak również nad Palestyńczykami, którzy ponieśli śmierć podczas  izraelskich nalotów.

Odrzucamy wszelkie przejawy agresji wobec ludności cywilnej i wzywamy do dołożenia wszelkich starań do powstrzymania się od działań, które mogą  skutkować dalszą utratą ludzkiego życia.

Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni eskalacją przemocy ze strony ekstremistów i sytuacją osadników.

To poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, bytu i godności ludności palestyńskiej.

Nalegamy, by  izraelskie  władze  powstrzymały  akty przemocy  i  ukarały  izraelskich  ekstremistów.  Pochwalamy  Izrael za uwolnienie więźniów palestyńskich. Lecz równocześnie mamy świadomość, że proces osadnictwa izraelskiego na Okupowanym Terytorium Palestyny  nadal trwa.

Komunikaty o nowym osadnictwie zagrażają negocjacjom i rozwiązaniu dwupaństwowemu.

Osadnictwo na  Zachodnim  Brzegu, w  tym  również  we  Wschodniej Jerozolimie,  jest niezgodne z prawem międzynarodowym i przesądza o rezultatach negocjacji.

Jesteśmy  również  zaniepokojeni  ciągłym  wyburzaniem  domów Palestyńczyków  w  obszarze  Strefy C   Zachodniego Brzegu i Wschodniej Jerozolimie.

Te działania  są  źródłem ludzkiego cierpienia i  są sprzeczne z  izraelskimi zobowiązaniami wynikającymi  z  przestrzegania praw człowieka i  międzynarodowego prawa humanitarnego. Palestyńskie dzieci są szczególnie narażone na destrukcyjne skutki tych działań.

Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała do całkowitego zaprzestania wyburzania palestyńskich budowli i wysiedlania palestyńskiej ludności zamieszkującej Zachodni Brzeg.  Musimy doprowadzić do wdrożenia sprawiedliwego systemu planowania opracowanego przy udziale  Palestyńczyków, który wesprze rozwój  najsłabsze społeczności.

Poważne obawy budzi też wysiedlanie społeczności palestyńskiej z domów zlokalizowanych w tzw. strefach ognia.  Sprowadza się to do “ przymusowych pojedynczych  i masowych przeniesień, co jest sprzeczne z izraelskimi zobowiązaniami wynikającymi z międzynarodowego prawa humanitarnego”.

Sytuacja w Gazie jest równie głęboko niepokojąca.

Potępiamy   wszystkie   ataki   rakietowe  skierowane   przeciw Izraelowi,  jak   również   budowanie  tuneli   w   kierunku   Izraela.  W  następstwie tych działań Izrael przestał dostarczać materiałów budowlanych do Gazy.

Wyrażamy   zadowolenie  ze  wznowienia   transportów  pod  auspicjami  Narodów  Zjednoczonych.   Zwracamy się  do  Izraela o umożliwienie realizacji wszystkich działań Narodów Zjednoczonych i sektora prywatnego.

Uznając obawy Izraela dotyczące bezpieczeństwa, jednocześnie  wzywamy  Izrael do zabezpieczenia potrzeb ludności cywilnej w Gazie.

Mamy nadzieję, że przejście graniczne w Rafah zostanie szybko ponownie uruchomione  umożliwiając złagodzenie trudnej sytuacji humanitarnej.

Agenda Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), która jest ostatnią deską ratunku dla milionów Palestyńczyków w Gazie, Zachodnim Brzegu i całym regionie,  nadal boryka się z poważnymi problemami finansowymi.  Wzywamy wszystkich donorów, w tym nowych, do przekazania lub zwiększenia kontrybucji, które umożliwią prowadzenia najbardziej potrzebnych i  niezbędnych  działań.

Szczególnie zależy nam na wsparciu podstawowego budżetu UNRWA, który służy do realizacji krytycznych zadań nałożonych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Kończąc, wzywam Palestyńczyków, by w imię jedności zrobili wszystko, co w ich mocy, dla przezwyciężenia dzielących ich podziałów.

Urzeczywistnienie rozwiązania dwupaństwowego wymaga jedności Palestyńczyków w kwestii zaangażowania Organizacji Wyzwolenia Palestyny i stanowiska Arabskiej Inicjatywy Pokojowej.

Nie możemy stracić obecnej szansy.

Zarówno Sekretarz Generalny ONZ, jak i ja, wzywamy społeczność międzynarodową do współpracy, tak by nasze dążenie do pokoju i wyrazy solidarności przełożyły się na podjęcie działań gwarantujących bezpieczeństwo i sprawiedliwość.

Izraelczycy i Palestyńczycy muszą wywiązać się ze złożonych obietnic przyjęcia wynegocjowanego rozwiązania dwupaństwowego zgodnego z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.  Muszą rozwiązać wszystkie kluczowe kwestie związane z terytorium,  bezpieczeństwem,  kwestią Jerozolimy, uchodźcami, osadnictwem i wodą.

Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, zasady madryckie, mapa drogowa, Arabska Inicjatywa Pokojowa z 2002 r. oraz umowy zawarte przez zainteresowane strony już dawno wyznaczyły kryteria porozumienia.

Teraz potrzebna jest wola polityczna i odwaga, musimy uznać historyczną odpowiedzialność oraz przekazać inspirującą wizje przyszłości następnym pokoleniom.

Komitet ds. Realizacji Niezbywalnych Praw Ludności Palestyńskiej może odegrać ważny wkład w osiągnięcie wspólnego cel, jakim jest trwały pokój między Izraelczykami i Palestyńczykami.

Zarówno Sekretarz Generalny ONZ, jak i ja, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by  wesprzeć ten cel.

Dziękuję.

______________________________________________________________

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ

16 stycznia 2014 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się  obchody Międzynarodowego  Roku Solidarności z Ludnością Palestyńską. Rok ten będzie miał przełomowe znaczenie dla osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego, mającego zakończyć okupację rozpoczętą w 1967 r. oraz dla powstania niepodległego, samostanowiącego i suwerennego państwa palestyńskiego, współistniejącego w bezpiecznych i pokojowych z państwem izraelskim, w  których obydwa państwa będą wzajemnie respektować przysługujące im prawa.

Wzywam całą społeczność międzynarodową, a zwłaszcza Izraelczyków i Palestyńczyków  do podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz sprawiedliwości i trwałego pokoju. Izrael i Palestyna muszą dotrzymać swoje zobowiązania do osiągnięcia rozwiązania dwupaństwowego i wszystkich stałych kwestii dotyczących statusu, zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa, zasadami madryckimi,  mapą drogową, Arabską Inicjatywą Pokojową z roku 2002 oraz istniejącymi porozumieniami zawartymi pomiędzy stronami.

Przywódcy Izraela i  Palestyny muszą wykazać się wolą polityczną, poczuciem odpowiedzialności historycznej oraz posiadaniem jasnej wizji lepszego jutra dla dobra obecnego  i przyszłych pokoleń. Zobowiązuję się do zrobienia wszystkiego, co w mojej mocy w tej kwestii i do wspierania ich wysiłków.

______________________________________________________________

Więcej na stronie:

The Question of Palestine - International Year of Solidarity with the Palestinian People

http://unispal.un.org/unispal.nsf/solidarity.htm?OpenForm

 

 

 

2014-02-03

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×