Obchody Roku

Zgromadzenie Ogólne NZ ogłosiło rok 2008 Międzynarodowym Rokiem Warunków Sanitarnych (rezolucja A/RES/61/192). Głównymi celami obchodów Roku są wzrost świadomości na temat wpływu warunków sanitarnych na życie człowieka i przyspieszenie procesu redukcji ubóstwa.

Na Szczycie Milenijnym w 2000 r. ustalono osiem Milenijnych Celów Rozwoju, które dotyczą: ograniczenia ubóstwa i głodu, zapewnienia edukacji na poziomie podstawowym, promowania równości płci, zmniejszenia umieralności dzieci, poprawy opieki zdrowotnej, ograniczenia rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, gospodarowania środowiskiem naturalnym oraz stworzenia porozumienia na rzecz rozwoju. Podczas Światowego Szczytu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu w 2002 r. siódmy cel, dotyczący stosowania zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi, w tym dostępu do czystej wody, został rozszerzony o warunki sanitarne i zakłada, że "do roku 2015 zmniejszy się o połowę liczba ludzi, którzy nie mają dostępu do wody pitnej i do podstawowych systemów sanitarnych". Poprawa warunków sanitarnych wpłynie na szybsze osiągnięcie pozostałych Milenijnych Celów Rozwoju.

Zdaniem międzynarodowych ekspertów, nadszedł czas działania. Obecnie świat dysponuje odpowiednimi technologiami i wiedzą. Wszyscy powinni współpracować: rządy krajów, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, sektor prywatny i społeczeństwo obywatelskie. Media i opinia publiczna mogą wpływać na liderów politycznych i zachęcać do działania. Szacuje się, że dzięki nakładom w wysokości 10 miliardów dolarów rocznie, przeznaczonym na poprawę warunków sanitarnych na świecie, zmniejszyłaby się do 2015 r. o połowę liczba ludzi, którzy nie mają dostępu do podstawowych systemów sanitarnych. Jeśli środki te byłyby przekazywane co roku, to w ciągu jednej lub dwóch dekad zostałby osiągnięty postęp w tej kwestii. 10 miliardów dolarów rocznie to: mniej niż 1% wydatków światowych przeznaczonych w 2005 r. na wojsko, 1/3 światowych wydatków na wodę w butelkach, roczna suma, jaką Europejczycy przeznaczają na zakup lodów.


Filtrowanie wody

Filtrowanie wody

Główną stroną internetową poświęconą Międzynarodowemu Roku Warunków Sanitarnych jest International Year of Sanitation 2008 (http://esa.un.org/iys/index.shtml). Znajdują się tam informacje zachęcające do podejmowania działań oraz przykłady, co można zrobić w kwestii poprawy warunków sanitarnych.Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2008 r.