facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Rok Wolontariatu 2001 - Dialog rządowy

Wstecz

Międzynarodowy Rok Wolontariatu 2001 stwarza szczególną okazję do promowania polityki wspierającej wolontariat zarówno na szczeblu krajowym jak i miedzyrządowym. W ramach Międzynarodowego Roku Wolontariatu Narody Zjednoczone przyjęły 4 rezolucje dotyczące wolontariatu, 2 następne przyjęte zostały przez Radę Europy i Unię Międzyparlamentarną. Oprócz tego przyjęto także kilka dekretów krajowych promujących służbę wolontariacką.

Ustawodawstwo i odpowiednia polityka to podstawowe czynniki służące promowaniu środowiska sprzyjającego działalności wolontariackiej w każdym kraju. Rządy mają za zadanie zwrócić uwagę na zasługi wolontariatu dla społeczeństw oraz rozwijać strategie zachęcające obywateli do uczestniczenia w tej służbie.

Prawie 200 krajowych i lokalnych Komitetów Międzynarodowego Roku Wolontariatu sprzyjało przez cały ten czas dialogowi między rządami a zainteresowanymi stronami takimi jak społeczeństwo, środowiska naukowe i media. Jest sprawą niezwykle istotną aby ta konstruktywna wspólpraca trwała także po zakończeniu Międzynarodowego Roku Wolontariatu.

Najlepszą okazją do dyskusji nad działalnością wolontariacką będzie 56 Sesja Zgromadzenia Ogólnego, która odbędzie się 5 grudnia na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu. Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych przedłoży na niej 189 członkom ONZ raport zalecający sposoby, w jakie rządy i system NZ mogą wspierać wolontariat.

PRZYGOTOWANIA DO 56 SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ

Rola rządów

Przed 5 grudnia państwa członkowskie ONZ są szczególnie zachęcane do zastanawiania się nad strategiami i politykami mogącymi wspierać działalność wolontariacką, takimi jak:

Rola Komitetów Międzynarodowego Roku Wolontariatu 2001

Komitety te zrzeszają uczestników zaangażowanych w wolontariat i mających na uwadze jego dobro. Odgrywają one ogromną rolę, umożliwiając konsultacje dotyczące efektywniejszego wspierania przez rządy infrastruktury organizacyjnej i stwarzania środowiska niezbędnego do rozszerzenia działalności wolontariackiej.

Istnieje nadzieja, że trwający obecnie dialog między Komitetami a rządami będzie kontynuowany także w przyszłości, kiedy to Komitety te przekształcą się w stałe Centra Wolontariatu lub Narodowe Komisje Wolontariatu. Wszystkie kraje w których istnieją Komitety Międzynarodowego Roku Wolontariatu są zachęcane do pomocy swoim rządom w przygotowaniach do sesji Zgromadzenia Ogólnego, głównie poprzez udzielanie im wszelkich informacji o zasięgu działań Międzynarodowego Roku Wolontariatu.

REZOLUCJE ONZ NA TEMAT DZIAłALNOśCI WOLONTARIACKIEJ

 1. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/52/17 ogłaszająca rok 2001 Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu, przyjęta w grudniu 1997, przedstawiona przez Japonię i poparta przez 123 kraje. Przedstawiła ona cele Międzynarodowego Roku Wolontariatu do których zaliczyła między innymi: zwiększanie promocji, uznania oraz ułatwianie współpracy wolontariuszy na całym świecie.

 2. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego S-24/2, aneks, sekcja II, paragrafy 54 i 55 z końcowego dokumentu ze specjalnej sesji na temat "Przyszłych Inicjatyw dla Rozwoju Społecznego", która odbyła się w czerwcu 2000. Rezolucja została przyjęta przez wszystkich członków ONZ obecnych na 24 sesji specjalnej Zgromadzenia Ogólnego w Genewie - "światowy Szczyt Rozwoju Społecznego: Osiagnięcie Rozwoju Społecznego dla Wszystkich w Globalizującym się świecie" (Szczyt Społeczny + 5). Rezolucja zaleca promowanie zaangażowania wolontariuszy w rozwój społeczny.

 3. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/55/57 - "Międzynarodowy Rok Wolontariatu" przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w grudniu 2000 i zaaprobowana przez 60 krajów. Rezolucja ta:
  • zachęca rządy, organizacje pozarządowe, sektor prywatny, system NZ oraz inne wpływowe jednostki do podjęcia wszystkich możliwych kroków promujących działalność wolontariuszy
  • wzywa do dyskusji nad wolontariatem w czasie dwóch plenarnych spotkań 56 sesji Zgromadzenia Ogólnego, która ma się odbyć 5 grudnia 2001
  • zwraca się do Sekretarza Generalnego z prośbą o przygotowanie raportu, który zostanie poddany pod dyskusję 5 grudnia, na temat sposobów w jakie rządy i system NZ mogą wspomóc wolontariat
  • zwraca się z prośbą do Sekretarza Generalnego o poinformowanie o wynikach i następstwach Międzynarodowego Roku Wolontariatu w czasie 57 sesji Zgromadzenia Ogólnego

 4. Rezolucja Komisji Rozwoju Społecznego E/CN.5/2001/6 - "Wolontariat i Rozwój Społeczny" przyjęta w lutym 2001 i zaaprobowana przez 50 krajów. Po raz pierwszy w historii Narodów Zjednoczonych na 39 sesji Komisji Rozwoju Społecznego podjęta została rzetelna dyskusja na temat roli wolontariatu w promocji rozwoju społecznego. Debatę rządową poprzedziło specjalne spotkanie ekspertów zorganizowane przez Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych. Jego rezultatem był projekt rezolucji zaaprobowany przez 46 członków Komisji.

Oprócz tego istnieją także 2 inne rezolucje Narodów Zjednoczonyh dotyczące działalności wolontariuszy. Jedna przyjęta została na 3 Konferencji NZ dotyczącej Krajów Najmniej Rozwiniętych, a druga na 25 specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego dotyczącej ogólnego przeglądu i oceny implementacji (Habitat Agenda) (Istanbul +5) w czerwcu 2001.

Wersja angielska dokumentu: International Year of Volunteers 2001 Government Dialogue on IYV 2001

Międzynarodowy Rok Wolontariatu Zobacz

Wstecz

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, Ĺźe będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. MoĹźecie Państwo dokonać w kaĹźdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×