Wybory Sekretarza Generalnego ONZ

Procedura wyborów

Podstawowymi dokumentami dotyczącymi wyboru Sekretarza Generalnego ONZ są Karta Narodów Zjednoczonych i rezolucja 11 (I). Artykuł 97 Karty Narodów Zjednoczonych stanowi "Sekretarza Generalnego wybiera Zgromadzenie Ogólne na zalecenie Rady Bezpieczeństwa". Rezolucja 11 (I) Zgromadzenia Ogólnego z 1946 wyznacza obowiązujący do dzisiaj proces selekcji kandydatów, zakres obowiązków Sekretarza Generalnego, zasady głosowania, obrad i  tryb wyboru kandydata.

  • Rada Bezpieczeństwa przeprowadza proces selekcji i rekomenduje Zgromadzeniu Ogólnemu tylko jednego kandydata.
  • Rezolucja 11 (I) określa warunki pełnienia funkcji, ograniczenia w zajmowaniu innych stanowisk bezpośrednio po wygaśnięciu kadencji, długość kadencji i możliwość ponownego wyboru.
  • Spotkania Rady Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego odbywają się za zamkniętymi drzwiami.
  • Sekretarz Generalny jest wybierany większością głosów w Radzie Bezpieczeństwa i Zgromadzeniu Ogólnym w głosowaniach tajnych.

Procedura wyboru Sekretarza Generalnego ONZ:

  • Kandydaci zgłaszani są przez rządy państw.
  • Każda kandydatura zanim stanie się przedmiotem debaty Rady Bezpieczeństwa musi uzyskać 9 głosów poparcia w głosowaniu wszystkich jej członków.
  • Rada Bezpieczeństwa na tajnych posiedzeniach rozważa przyjęte kandydatury.
  • Każdemu z 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa przysługuje prawo zgłoszenia veta przeciwko każdemu z kandydatów.
  • Rada Bezpieczeństwa rekomenduje Zgromadzeniu Ogólnemu jednego kandydata na stanowisko Sekretarza Generalnego.
  • Zgromadzenie Ogólne dokonuje formalnego aktu mianowania nowego Sekretarza Generalnego w drodze rezolucji (np. rezolucja A/RES/51/200 z 17 grudnia 1996 mianująca K. Annan'a na jego pierwszą kadencję).
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, lipiec 2006 r. W3C  WAI - AA