Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód


Zmniejszyć o połowę liczbę ludzi, których dochód nie przekracza 1 dolara dziennie
Zmniejszyć o połowę liczbę ludzi, którzy cierpią głód


Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym

Zapewnić wszystkim chłopcom i dziewczętom możliwość ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie podstawowym

Promować równość płci i awans społeczny kobiet

Wyeliminować nierówny dostęp płci do pierwszego i drugiego szczebla edukacyjnego do 2005 roku, a na wszystkich szczeblach do 2015 roku
Ograniczyć umieralność dzieci Zmniejszyć o 2/3 wskaźnik umieralności dzieci w wieku do lat 5
Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami Zmniejszyć o 3/4 wskaźnik umieralności matek

Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób


Powstrzymać rozprzestrzenianie się HIV/AIDS i ograniczyć ilość nowych zakażeń
Powstrzymać rozprzestrzenianie się malarii i innych groźnych chorób i ograniczyć ilość zachorowań


Stosować zrównoważone metody gospodarowania zasobami naturalnymi

Uwzględnić zasady zrównoważonego rozwoju w krajowych strategiach i programach; stosować metody hamujące zubożenie zasobów środowiska naturalnego
Zmniejszyć o połowę liczbę ludzi pozbawionych stałego dostępu do czystej pitnej wody
Do 2020 roku osiągnąć znaczącą poprawę warunków życia przynajmniej 100 milionów mieszkańców slumsów


Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju

Dopracować dostępny dla wszystkich, oparty na jasnych przepisach, przewidywalny i nikogo nie dyskryminujący system handlowo-finansowy. Uczestnicy systemu powinni być zobowiązani do podejmowania aktywnej działalności promującej dobre praktyki rządzenia, rozwój i ograniczanie ubóstwa. Dotyczy to działań na poziomie narodowym i międzynarodowym.
Wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom najsłabiej rozwiniętych państw poprzez zniesienie ceł i kontyngentów na towary eksportowane przez te kraje, zwiększenie skali redukcji długów poważnie zadłużonych ubogich krajów, umorzenie długów zaciągniętych w ramach oficjalnej pomocy bilateralnej oraz zwiększenie pomocy na rzecz rozwoju dla krajów podejmujących działania mające na celu ograniczenie ubóstwa
Wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom krajów śródlądowych i krajów rozwijających się położonych na małych wyspach
Rozstrzygnąć kwestię zadłużenia krajów rozwijających się poprzez podjęcie narodowych i międzynarodowych kroków służących utrzymaniu długookresowej zdolności do spłaty zadłużenia
We współpracy z krajami rozwijającymi się stworzyć miejsca godnej i produktywnej pracy dla młodzieży
We współpracy z sektorem upowszechnić dostęp do nowych technologii, zwłaszcza technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Wszystkie państwa członkowskie
zadeklarowały, że osiągną
wyżej wymienione cele
do 2015 roku.
 

Zobacz również:

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie czerwiec 2002