Rok 2001 - Międzynarodowy Rok Wolontariatu

International Year of Volunteers
Anee Internationale des Volontaires
Ano Internacional de los Voluntarios
www.iyv2001.org
Więcej informacji o wolontariacie ONZ

OGŁOSZENIE ROKU 2001 ROKIEM WOLONTARIATU

UNITED NATIONS Sesja 52
SPRAWOZDANIE RADY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ

Projekt rezolucji zalecanej przez Radę Ekonomiczno-Społeczną
Międzynarodowy Rok Wolontariatu, 2001
Zgromadzenie Ogólne, 

Powołując się na rezolucje 2659 (XXV) z 7 grudnia 1970 roku, 31/131 z 16 grudnia 1976 roku, 31/166 z 21 grudnia 1976 roku, 40/212 z 17 grudnia 1985 roku i 49/139 B z 20 grudnia 1994 roku oraz na decyzję 96/32 Rady Wykonawczej Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych, w której Rada Wykonawcza uznała wagę pracy wolontariuszy na całym świecie i wyraziła swoje poparcie dla wysiłków Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych aby promować dalsze działania w zakresie wolontariatu,

Biorąc pod uwagę decyzję 35/424 z 5 grudnia 1980 roku oraz rezolucję Rady Ekonomiczno- Społecznej 1980/67 z 25 lipca 1980 roku na temat wskazówek co do obchodów międzynarodowych rocznic i lat,

Zważywszy, że wolontariusze mają istotny wkład w dobrobyt i realizację aspiracji swoich współobywateli co do polepszenia sytuacji ekonomicznej i społecznej w swoich krajach, oraz biorąc pod uwagę fakt, że ich praca jest w dużej mierze finansowana przez społeczeństwo obywatelskie, w tym również przez sektor prywatny, oraz zważywszy na istotne osiągnięcia wolontariuszy na całym świecie w realizacji celów rozwojowych Państw Członkowskich,

Biorąc pod uwagę pomoc Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych, w szczególności na rzecz organizacji i działań Narodów Zjednoczonych w zakresie rozwoju społeczno-ekonomicznego, pomocy humanitarnej oraz promowania pokoju, demokracji i respektowania praw człowieka, a nade wszystko w łączeniu tych wysiłków i kierowaniu ich do tych środowisk, z myślą o których zostały przedsięwzięte,

Ponadto zważywszy na znaczenie nowych podmiotów przejmujących inicjatywę na płaszczyźnie lokalnej, krajowej i międzynarodowej, w szczególności jednostek i organizacji obywatelskich, organizacji partnerskich Rządów, zgodnie z zamierzeniem Deklaracji Kopenhaskiej na temat Rozwoju Społecznego i Programu Działania światowego Szczytu Rozwoju Społecznego,

Biorąc pod uwagę wnioski Czwartej światowej Konferencji Kobiet, zgodnie z którymi kobiety powinny mieć zapewniony dostęp do edukacji, również w ramach wolontariatu, biorąc pod uwagę, że duża część działań w zakresie wolontariatu jest wykonywana przez kobiety i że tak społecznie użyteczna praca powinna zyskać odpowiednie uznanie i wsparcie,

W przekonaniu, że potrzeba wysiłków wolontariuszy jest większa niż kiedykolwiek ze względu na negatywne oddziaływanie problemów o globalnym zasięgu takich jak degradacja środowiska naturalnego, ubóstwo, nadużywanie narkotyków, HIV/AIDS wśród szczególnie narażonych grup w społeczeństwie, oraz w świetle zauważalnej w społeczeństwie obywatelskim tendencji do współpracy z rządem i sektorem prywatnym w przejmowaniu coraz większej odpowiedzialności za proces rozwoju,

Ponadto, w przekonaniu, że obchody roku mające na celu zwiększenie uznania, ułatwienie, współpracę i promowanie działań wolontariuszy, ze szczególnym podkreśleniem działalności na płaszczyźnie lokalnej, mogłyby się znacząco przyczynić do zwiększenia świadomości osiągnięć wolontariatu i zwiększyć jego potencjał oraz zachęcić do działalności wolontarystycznej jeszcze więcej osób, i wreszcie do lepszego kierowania środków przyczyniających się do większej skuteczności wszelkich działań w ramach wolontariatu,

Podkreślając z zadowoleniem fakt, że propozycja obchodów roku spotkała się z szerokim poparciem w społeczeństwie obywatelskim, 

  1. Ogłasza rok 2001 Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu;
  2. Zaprasza rządy, organizacje systemu Narodów Zjednoczonych, organizacje międzyrządowe, organizacje działające w ramach wolontariatu i pozarządowe oraz organizacje działające w społecznościach lokalnych do współpracy w znajdywaniu sposobów zwiększania uznania, ułatwiania, współpracy i promowania pracy wolonatriuszy w trakcie przygotowywania i obchodów Roku;
  3. Czyni program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych, bez uszczerbku dla istniejących priorytetów, odpowiedzialnym za przygotowanie, wprowadzenie w życie i kontynuowanie w przyszłości obchodów Roku w ścisłej współpracy z innymi organizacjami struktury ONZ, oraz zachęca Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych do kontynuowania ścisłej współpracy i partnerstwa z Rządami, międzynarodowymi i krajowymi organizacjami wolontariackimi i pozarządowymi, w szczególności jeśli chodzi o przygotowanie i obchody Roku;
  4. Zachęca organy polityczne i stosowne organizacje systemu Narodów Zjednoczonych, w ramach ich rzeczywistych mandatów oraz zasad i celów obchodów Roku, do rozważenia podjęcia specjalnych działań w postaci nowych i istniejących programów w okresie 1998-2001 oraz do kontynuowania obchodów Roku dla dobra wszystkich krajów i narodów;
  5. Apeluje do Państw Członkowskich, jak również do innych uczestników obchodów Roku, o wyróżnienie roku 2001 jako szczególnej okazji do wspomagania narodów świata w ich dążeniu do lepszego życia dla wszystkich, w oparciu o zaangażowanie zarówno poszczególnych wolontariuszy i grup udostępniających swój czas, środki i umiejętności w interesie osób mniej uprzywilejowanych;
  6. Nawołuje do uzgodnienia wspólnej kampanii promocyjnej i informacyjnej na rzecz obchodów Roku na płaszczyźnie krajowej, regionalnej i międzynarodowej, z silnym udziałem mass mediów;
  7. Kieruje prośbę do Sekretarza Generalnego o przedsięwzięcie konkretnych środków, w ramach istniejących zasobów i ze wsparciem działań w ramach wolontariatu, za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów, w szczególności w ramach kompetencji Departamentu Informacji Publicznej Sekretariatu, w celu nagłośnienia przygotowań i obchodów Roku i rozpowszechnienia informacji na jego temat.

Wstecz


Strona główna UNIC