Rok 2001 - Międzynarodowy Rok Wolontariatu

International Year of Volunteers
Anee Internationale des Volontaires
Ano Internacional de los Voluntarios
www.iyv2001.org
Więcej informacji o wolontariacie ONZ

DLA AGEND ONZ

Każda agenda Narodów Zjednoczonych jest proszona o rozważenie spośród możliwości wyszczególnionych poniżej tych, które wydają się wykonalne oraz o zaproponowanie innych, które pomogłyby w efektywnym planowaniu, przygotowaniu, wcielaniu w życie i kontynuowaniu Roku.

  • śledzić zaangażowanie wolontariuszy w działania
  • rozważyć, jaki szczególny rodzaj działalności agenda mogłaby podjąć w 2001 roku (z odpowiednimi przygotowaniami w 1999 i 2000 roku), aby zaznaczyć ten Rok w sposób taki, by zwiększyć zaangażowanie wolontariuszy w swoją działalność
  • sprawdzić, czy priorytety i wykorzystywane procedury są atrakcyjne i interesujące dla społeczeństwa i zbadać, jaki szczególny rodzaj pomocy agenda udziela lub byłaby w stanie i chciałaby udzielać, żeby wzmocnić wydajność organizacji wolonatariackich w państwach rozwijających się i będących w trakcie przemian ekonomicznych
  • rozważyć, czy obecny lub potencjalny wkład wolontariatu w działania agendy mógłby zasłużyć na dyskusję w ramach sesji zarządu w 2001r.
  • poświęcić któreś z wydań głównego magazynu, lub jego części, sprawom IYV 2001 zarówno przed, jak i w czasie Roku
  • zachęcić przedstawicieli szczebla państwowego do aktywnego udziału w NZ oraz państwowych przygotowaniach, jak i działalności w czasie Roku
  • dostarczyć Departamentowi Informacji Publicznej NZ na szczeblu ogólnoświatowym oraz Centrom Informacyjnym na szczeblu państwowym lub lokalnym pisemną informację, zdjęcia i kasety wideo o wkładzie wolontariuszy w programy urzędu, zarówno w kraju, jak i za granicą
  • wyróżnić na stronie internetowej przykłady doświadczeń z zatrudnianiem wolontariuszy w działalność urzędu i stworzyć link ze stroną IYV 2001
  • pomóc przystosować "mapę drogową" do IYV 2001 tak, aby przyciągnąć uwagę odpowiednich konferencji i innych działalności do Roku 2001 oraz zarezerwować odpowiednie miejsca w kalendarzu internetowej strony IYV 2001
  • sprawdzić możliwości podjęcia działań wolontariackich pracowników, ich małżonków, emerytów bądź to w ramach kompetencji agendy lub poza nią.

Wstecz


Strona główna UNIC