Rok 2001 - Międzynarodowy Rok Wolontariatu

International Year of Volunteers
Anee Internationale des Volontaires
Ano Internacional de los Voluntarios
www.iyv2001.org
Więcej informacji o wolontariacie ONZ

"Fajnie, ale co tak naprawdę będziemy robić?"

Wykaz działań podjętych przez wolontariuszy na całym świecie dla obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariatu w latach 1988-1997, które mogą służyć jako źródło pomysłów dla IYV 2001

Zazwyczaj, kiedy wolontariusze zbierają się, aby omówić sposób, w jaki mogliby pomóc w danej sprawie lub jak przygotować projekt, nie brakuje im pomysłów. W każdym razie tak było od czasu, gdy w 1985 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariatu (IVD), dniem, który ma podkreślać zasługi wolontariuszy na całym świecie. Jednakże opracowanie programu obchodów Międzynarodowego Roku Wolontariatu w 2001 roku może okazać się trudniejszym zadaniem.

Dlatego pomyśleliśmy, że byłoby dobrze opracować listę projektów, które w ciągu ostatnich dziesięciu lat w ponad stu krajach towarzyszyły obchodom IVD. Projekty zostały pogrupowane tematycznie, tak aby np. te, które mogłyby wspomóc działania ekologiczne w obchodach 2001 roku, znalazły się w tej samej grupie. Dotyczy to także projektów szczególnie związanych z czterema głównymi celami IYV 2001: zwiększania szacunku dla wolontariuszy i doceniania ich pracy, współpracy i promowania pracy wolontariuszy oraz wspomagania rozwoju wolontariatu.

Mamy nadzieję, że ta wyczerpująca lista zainspiruje rządy, organa państwowe, pozarządowe organizacje międzynarodowe i krajowe, zorganizowane społeczności i jednostki do zaplanowania obchodów IYV 2001 w taki sposób, aby stały się sukcesem. Nie trzeba dodawać, że nie jest to lista wytycznych: nie sugerujemy, że tylko takie projekty są aprobowane i powinny być przedsięwzięte. Wprost przeciwnie, możliwości i zakres oddziaływania IYV 2001 są tak olbrzymie, że wyobraźnia może mieć wielkie pole do popisu! Byłoby dla nas rozczarowaniem, gdyby obchody nie zaowocowały podobną listą projektów powstałych w wyniku świeżej inspiracji! Powodzenia!

INDEKS
Część 1: Pomoc ludziom
Akcje humanitarne i solidarnościowe
Akcje obywatelskie i na rzecz rozwoju
Działania na rzecz ochrony środowiska
Akcje edukacyjne
Zbieranie funduszy, szukanie sponsorów
Część 2: Wspieranie wolontariatu
Uznanie
Ułatwianie - rekrutacja
Ułatwianie - wsparcie rządowe
Współpraca i wymiana doświadczeń
Promowanie
Informowanie
Angażowanie przyszłych wolontariuszy - dzieci i młodzieży
Część 3: Po prostu obchody!
Kultura i rekreacja

CZĘśĆ 1: Pomaganie ludziom

Akcje humanitarne i solidarnościowe
- Darmowe badania i usługi medyczne dla potrzebujących (w dniu obchodów 5 grudnia) 
- Odwiedzanie chorych w szpitalach
- Pomaganie lekarzom w przydzielaniu leków i kierowaniu do zabiegów
- Oddawanie krwi
- Darmowe kampanie szczepień
- Pomoc ludziom potrzebującym fizykoterapii
- Przejażdżki konne dla dzieci niepełnosprawnych
- Odwiedzanie dzieci w sierocińcach
- Darmowe porady prawne
- Usługi przyjacielskie, takie jak wsparcie i porady
- Zbiórka i dystrybucja używanej odzieży, obuwia, zabawek i żywności dla ubogich rodzin
- Posiłki dla ubogich
- Pomoc dla samotnych matek i emerytów
- Zakładanie telefonów zaufania dla osób w trudnej sytuacji
- Usługi krawieckie dla potrzebujących
- Pomaganie rolnikom w czasie żniw, siewów, w doglądaniu zwierząt
- Odwiedzanie domów poprawczych
- Pisanie listów dla osób starszych i potrzebujących, dotrzymywanie im towarzystwa, organizowanie darmowych badań medycznych i usług fryzjerskich

Akcje obywatelskie i rozwojowe
- Remontowanie instytucji dla niepełnosprawnych, sierot, emerytów
- Remontowanie centrów obywatelskich i świetlic, szkół, szpitali, bibliotek
- Odnawianie starych lub zniszczonych budynków mieszkalnych
- Budowa świetlicy w ubogiej dzielnicy
- Budowa dróg i ścieżek z pomocą wolontariuszy ekspertów, z użyciem darowanych materiałów
- Dobudowanie klasy szkolnej
- Stworzenie boiska lub placu zabaw dla dzieci
- Sprzątanie szkół, świetlic, szpitali
- Budowa drewnianych ławek jako wyposażenia przystanków dla autobusów szkolnych
- Budowa i odnawianie instytucji użyteczności publicznej, takich jak łaźnie publiczne, wysypisko śmieci, kanalizacja, wodociągi
- Odnawianie i modernizacja ujęć wody
- Prowadzenie tygodniowego lub dwutygodniowego wakacyjnego obozu pracy dla młodzieży (workcamp)
- Sprzątanie mieszkań osób starszych i zapewnienie im w tym czasie szczególnej opieki i rozrywki
- Sprzątanie miejscowego zoo 
- Sprzątanie obiektu o znaczeniu historycznym
- Pomoc w budowie i odnawianiu kościołów i świątyń

Działania na rzecz ochrony środowiska
- Uczestnictwo w akcjach "Czystość i zieleń"
- Sprzątanie plaż, rzek, parków, rezerwatów przyrody
- Sprzątanie ulic i przycinanie drzew
- Zakładanie ogrodu, zbieranie i hodowanie sadzonek, usuwanie chwastów
- Sadzenie drzew i ponowne zalesianie
- Kampanie na rzecz ochrony środowiska
- Angażowanie dzieci i młodzieży i uwrażliwianie ich na przyrodę i środowisko

Akcje edukacyjne
- Dzielenie się umiejętnościami technicznymi i organizowanie szkoleń zawodowych w postaci wolnych wykładów i warsztatów
- Darmowe akcje instruktażowe prowadzone przez lekarzy i innych ekspertów
- Organizowanie warsztatów dotyczących macierzyństwa i opieki nad niemowlęciem
- Budowanie dróg pod kierownictwem inżyniera-wolontariusza
- Warsztaty pisarskie dla młodzieży prowadzone przez dziennikarzy
- Nauka czytania prowadzona przez wolontariuszy
- Kampanie uwrażliwiające na kwestie np. ochrony środowiska lub HIV/AIDS
- Pokazywanie pracy wolontariuszy uczniom szkół średnich, zgodnie z ich zainteresowaniami, np. osoby lubiące zwierzęta mogą przygotowywać szczepionki i pomagać karmić zwierzęta w gospodarstwie
- Wizyty w zoo jako sposób uwrażliwiania dzieci na przyrodę
- Kampanie uświadamiające z użyciem plakatów, punktów informacyjnych itd.
- Nauczanie technik ogrodniczych
- IVD jako "dzień bez papierosa" albo "dzień bez alkoholu"
- IVD jako impuls dla programów nauczania czytania i pisania 
- Dyskusje z innymi organizacjami wolontariackimi na temat wolontariatu
- Spotkanie z historykiem lub pisarzem opowiadającym historię wolontariatu w danym kraju

Zbieranie funduszy, szukanie sponsorów
- Przekazywanie pomocy szkolnych i środków dla szpitali
- Przekazywanie maszyn i narzędzi
- Zbieranie funduszy na zakup wózków inwalidzkich i maszyn do pisania Braille'a
- Zbieranie funduszy na zakup okularów dla sierot i ubogich 
- Przyznawanie grantów na poczet stypendium lub badań dla młodych ludzi bez środków lub dostępu do wyższej edukacji
- Otwieranie rachunków oszczędnościowych dla sierot jako lokat na poczet przyszłych mieszkań, tak aby zgromadzić na koncie sumę pozwalającą na zakup ich w momencie osiągnięcia wieku 21 lat przez sierotę 
- Promocyjne zestawy telefonów komórkowych lub pagerów dla wolontariuszy oferowane przez firmy telekomunikacyjne jako sposób wyrażenia poparcia dla ich działalności.
- Organizowanie kolacji charytatywnych i aukcji darowanych przedmiotów w celu zbierania funduszy
- Znalezienie sponsora w sektorze prywatnym na sfinansowanie filmu dokumentalnego lub reportażu na temat IVD lub pracy wolontariuszy
- Przekazanie wdowom i sierotom zebranych darów, np. witamin, żywności i odzieży 
- Przekazywanie podstawowych leków darowanych przez firmy farmaceutyczne

CZĘśĆ 2: Wspieranie wolontariatu

Uznanie
- Przyznawanie nagród i dyplomów za akcje wolontariackie i solidarnościowe
- Organizacja "Uroczystości uznania" w celu przyznania "medali służby wolontariackiej"
- Zaproszenie głowy państwa do przewodniczenia obchodom IVD
- Zaproszenie pierwszej damy lub innego wysokiego przedstawiciela władz państwowych do wręczenia nagrody lub dyplomu zasłużonym organizacjom wolontariatu w danym kraju
- Organizacja balu wolontariuszy dla uczczenia ich zasług 
- Przygotowanie publikacji lub sprawozdania na temat historii działalności wolontariatu w danym kraju
- IVD jako okazja do odnowienia swojego zaangażowania w działalność organizacji pozarządowych i wolontariuszy
- Ogłoszenie i przyznanie tytułu wolontariusza roku i organizacji pozarządowej roku
- Przygotowanie i rozpowszechnienie listy osiągnięć, które nie doszłyby do skutku, gdyby nie wolontariusze

Ułatwienie i rekrutacja
- Założenie krajowego centrum lub fundacji promującej wolontariat
- Przygotowanie zjazdu rekrutacyjnego wolontariuszy, najlepiej relacjonowanego w mediach
- Założenie infolinii na temat zakresu działalności wolontariatu w danym kraju i możliwości uczestnictwa w niej
- Inauguracja workcampu lub obozu szkoleniowego dla wolontariuszy
- Warsztaty na temat służby wolontariackiej, dzielenie się umiejętnościami itd.
- Stworzenie krajowego spisu organizacji wolontariuszy
- Przeprowadzenie kampanii "darowanego czasu", podczas której wolontariusze poświęcają określoną ilość czasu konkretnym projektom
- Ozdabianie choinek bożonarodzeniowych lub innych drzew plakietkami dekoracyjnymi z liczbą godzin przeznaczonych na pracę na rzecz innych przez członków danej społeczności

Ułatwienia - wsparcie rządowe
- Nagłaśnianie potrzeby ustawodawstwa mającego ułatwić służbę wolontariacką
- Zbieranie wyrazów poparcia wśród wysokiej rangi urzędników państwowych
- Wyznaczenie krajowej centrali współpracy między organizacjami pozarządowymi a rządem
- Podpisanie ramowych umów między strukturami państwowymi a stowarzyszeniami wolontariackimi
- Umowa z władzami pocztowymi co do specjalnego stemplowania listów znakiem upamiętniającym obchody IVD
- Wydanie specjalnych znaczków pocztowych dla uczczenia IVD 
- Wymiana poglądów i doświadczeń między liderami wspólnot różnych religii, grup interesu i grup etnicznych pod auspicjami rządu
- Wizyty kurtuazyjne dyrektorów i reprezentantów krajowych i międzynarodowych organizacji wolontariackich u wysokiej rangi urzędników rządowych 
- Zamieszczanie artykułów dotyczących wolontariatu w biuletynach ministerialnych
- Wspomagane przez rząd "kursy podyplomowe" dla wolontariuszy w zakresie niezbędnych umiejętności
- Wysyłanie not okolicznościowych przez ministrów do wolontariuszy pracujących za granicą, jako gest uznania nagłośniony w mediach
- Wyznaczenie terenu, na którym każde nowo posadzone drzewo będzie symbolizowało wolontariusza

Współpraca i wymiana doświadczeń
- Zorganizowanie konferencji lub sympozjum na temat wolontariatu z udziałem organizacji pozarządowych, wolontariuszy, przedstawicieli rządu, zainteresowanych jednostek itd.
- Zaproszenie wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, naukowców itd. z krajów sąsiednich do podzielenia się doświadczeniami
- Zorganizowanie dyskusji przy okrągłym stole
- Zorganizowanie "kolacji przy lampkach oliwnych", służącej wymianie doświadczeń
- Zorganizowanie nieformalnych prezentacji na temat działalności wolontariuszy 
- Dyskusje i spotkania w niedużych miejscowościach
- Połączenia telefoniczne i wideo między wolontariuszami znajdującymi się w odległych miejscach
- Koordynacja obchodów IVD na płaszczyźnie regionalnej lub kontynentalnej za pomocą połączeń telefonicznych i wideo
- "śniadanie koordynacyjne" dla wolontariuszy o poranku 

Promowanie
- Telewizyjne i radiowe wywiady z wolontariuszami 
- Informacje na temat wolontariuszy w telewizyjnych programach informacyjnych relacjonujących obchody IVD
- Program radiowy lub telewizyjny pt. "Dzień z życia wolontariusza"
- Relacje na żywo z wydarzeń związanych wolontariatem, we współpracy z lokalnymi stacjami radiowymi i telewizyjnymi
- Filmowanie i nadawanie klipów/filmów fabularnych /filmów dokumentalnych o wolontariuszach
- Wywiady radiowe przeprowadzane z wolontariuszami przez dzieci
- Relacja z dyskusji panelowej o roli wolontariatu w społeczeństwie 
- Sponsoring ze strony gazet codziennych w postaci darmowych reklam akcji
wolontariuszy
- Artykuły w prasie lub dodatki na temat wolontariatu
- Produkcja filmu szkoleniowego o wolontariacie
- Produkcja piosenki lub jingla promującego pracę wolontariacką
- Zaprojektowanie strojów dla wolontariuszy przez słynnego projektanta
- Zaangażowanie znanych osób w publiczne akcje wolontariatu
- Zaangażowanie znanych osób do informowania o działaniach wolontariuszy
- Organizacja konferencji prasowych
- Artykuły na temat wolontariatu w dziennikach i biuletynach organizacji, takich jak Sports Authorities, Scouts and Guides,Youth Hostel Association oraz w publikacjach ministerialnych
- Wizyty dziennikarzy na miejscu realizacji projektu
- Umieszczanie plakatów i flag na ulicach, w szkołach i na uniwersytetach, na lotniskach itd.
- Billboardy przy drogach informujące o IVD/służbie wolontariackiej
- Wydawanie oświadczeń prasowych z pomocą ONZ i rządowych centrów informacyjnych w dniach poprzedzających obchody IVD
- Organizacja konkursu na najlepszy projekt wolontariacki
- Konkurs na hymn wolontariuszy

Informowanie
- Wystawy w bibliotekach, domach kultury i świetlicach, na uniwersytetach itd. dotyczące aktywności wolontariuszy
- Organizacja szeroko rozpropagowanych spotkań informacyjnych na temat wolontariuszy
- "Dni otwarte" organizacji pozarządowych lub "tydzień organizacji pozarządowych" na uniwersytecie
- Wystawa fotograficzna ilustrująca działania wolontariuszy

Angażowanie przyszłych wolontariuszy: dzieci i młodzieży
- Szkolny konkurs na esej o wolontariacie lub na temat "W jaki sposób mogę uczynić moją miejscowość, dzielnicę lepszym miejscem?"
- Dzieci rysują swoją "wizję lepszego świata" i projektują plakaty
- Konkurs na historie wymyślone przez dzieci, mające promować idee wolontariatu

CZĘśĆ 3: Po prostu obchody!

Kultura i rekreacja
- Organizacja wydarzeń sportowych i zawodów (przeciąganie liny, badminton etc.)
- Promowanie lokalnego folkloru, muzyki, tańca i kuchni
- Wystawa sztuki wolontariuszy
- Przedstawienia teatralne, imprezy muzyczne, występy chóru
- Program literacki (recytacja poezji, czytanie opowiadań , wyświetlanie slajdów itp.)
- Konkursy na plakat, rzeźbę, obraz i inne wytwory sztuki
- Parady i marsze uliczne
- "Pochód pokoju" z towarzyszącym mu zbieraniem funduszy i znajdowaniem sponsora na każdy kilometr marszu
- Zabawy dla dzieci
- Uformowanie "międzynarodowego łańcucha pokoju" (polega to na trzymaniu się za ręce, z wysoko uniesionymi ramionami"
- Parada dzieci w formie litery "V" i pamiątkowe zdjęcie na tle reprezentacyjnej budowli
- Pokaz filmu
- Puszczanie balonów
- Uczestnictwo w biegu maratońskim
- Piknik
- Specjalna msza dla uczczenia i propagowania działalności wolontariatu w danej społeczności

Wstecz


Strona główna UNIC