Rok 2001 - Międzynarodowy Rok Wolontariatu

International Year of Volunteers
Anee Internationale des Volontaires
Ano Internacional de los Voluntarios
www.iyv2001.org
Więcej informacji o wolontariacie ONZ

ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU MOŻLIWOśCI WOLONTARIATU

Najważniejszym celem Międzynarodowego Roku Wolontariatu jest analiza działalności wolontariatu na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym jako ważnego elementu tworzącego społeczeństwo obywatelskie.


Oto kilka pytań:

 • Czy wkład wolontariuszy w bogactwo i rozwój twojego kraju jest postrzegany jako:
  - pomoc w nagłych sytuacjach, obronę cywilną, zabezpieczenia socjalne i zdrowotne, 
  - ułatwianie rozwoju lokalnego w waszych wsiach i miastach
  - zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów, budowanie pokoju 
  - promocję przestrzegania praw człowieka i demokracji
 • Badania na poziomie krajowym mogą być przeprowadzone na zlecenie rządu, organizacji społecznych lub wspólnym w celu opisania i określenia wkładu wolontariuszy. Czy istnieje w waszym kraju przedmiot na uniwersytecie, instytut badań czy ministerstwo, które mogłoby przejąć takie badania?
 • Taki raport skierowany do społeczeństwa na temat działalności wolontariatu mógłby być rozszerzony, by wskazać kroki, jakie rząd i społeczeństwo mogą podjąć, by zwiększyć i zoptymalizować rolę wolonatriatu.
 • Główne badania tego rodzaju były prowadzone w ostatnich latach - zwłaszcza w krajach uprzemysłowionych - z inicjatywy rządów, instytucji zajmujących się krajowymi statystykami i uniwersytetów. Czy macie do nich dostęp? Czy potrzebujecie pomocy, by je zdobyć?
 • Czy wasze państwo opublikowało Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym, być może we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (UNDP)? Czy wkład wolontariatu w rozwój twojego kraju mógłby być składnikiem kolejnych takich Raportów? (Zaproponowano, by ogólnoświatowy Raport o Rozwoju Społecznym przygotowywany przez UNDP na rok 2000 lub 2001 opierał się częściowo na takich właśnie studiach).
 • Jeśli nie zostało to jeszcze sprecyzowane, czy warto byłoby powołać specjalną instytucję lub ministerstwo odpowiedzialne za pomoc dla wolontariatu i akcji wolontariackich, wyposażone w tym celu w odpowiedni budżet?
 • W jaki sposób służba wolontariacka może być postrzegana w waszym kraju w ramach Międzynarodowego Roku Wolontariatu 2001? Czy istnieją jakieś negatywne stereotypy, którymi należy się zająć?
 • Aby uhonorować aktywnych wolontariuszy, można ustanowić doroczne nagrody za najlepsze akcje i pracę pojedynczych osób, małych grup, społeczności czy organizacji pozarządowych. Nagrody takie mogłyby być przyznawane także za kierowanie i administrowanie takią pracą (np. za przejrzystość raportów i księgowość) lub za treningi i promocję.
 • Działania na rzecz wolontariatu muszą być widoczne. Aby podkreślić rangę jego działalności i sprawić, by stała się widoczna, można znaleźć kolumny w gazetach, programy radiowe i telewizyjne, które chciałyby regularnie i szczegółowo podejmować tematy związane wolontariatem i jego działalnością na rzecz innych.
 • Warto byłoby włączyć wolontariuszy w konsultacje dotyczące ustanawiania krajowej polityki i wyznaczania priorytetów w takich dziedzinach jak zdrowie, edukacja, kultura, środowisko.
 • Można znaleźć sposoby, żeby wolontariusze i aktywiści, którzy wnieśli swój wkład w prace na poziomie lokalnym, mogli bardziej zaangażować się przez wzięcie na siebie większej odpowiedzialności i zakresu obowiązków, np. zaangażowanie ich w treningi dla nowych wolontariuszy, umożliwienie im uczestniczenia w podejmowaniu decyzji 

Wstecz


Strona główna UNIC