Rok 2001 - Międzynarodowy Rok Wolontariatu

International Year of Volunteers
Anee Internationale des Volontaires
Ano Internacional de los Voluntarios
www.iyv2001.org
Więcej informacji o wolontariacie ONZ

WSPIERANIE ROZWOJU WOLONTARIATU

Drugim i kluczowym celem obchodów IYV 2001 jest wspieranie rozwoju wolontariatu,
z myślą o korzyści społecznej. W tej mierze możliwości będą różne w poszczególnych krajach. Należy podjąć takie kroki, które odpowiadałyby oczekiwaniom wolontariuszy i ich organizacji; innym możliwym kryterium byłyby możliwości rządu jeśli chodzi o udzielanie wsparcia w ramach jego polityki i budżetu. Poniższe sugestie stanowią tylko przykłady możliwych rozwiązań:

 • Partie polityczne mogłyby umieścić w swoich programach, a rządy w planach działania na okres kadencji, zobowiązanie do ułatwiania rozwoju i efektywności wolontariatu. Można by zwrócić się do parlamentu z wnioskiem o przeprowadzanie debaty na ten temat na sesji ogólnej lub za pośrednictwem komisji parlamentarnych
 • Tworzenie koalicji sektora publicznego i prywatnego z fundacjami w danym kraju w celu zdobycia funduszy, które zapewniłyby wolontariatowi silne zaplecze
 • Urzędnicy państwowi powinni mieć możliwość uzyskania urlopu płatnego lub bezpłatnego, w czasie którego podjęliby działalność na rzecz innych w swoim kraju lub za granicą.
 • Tworzenie instytucjonalnych bodźców dla biznesu i przemysłu, zachęcających do tworzenia "wolontariatu w ramach przedsiębiorstw" (corporate volunteering), w ramach którego pracownicy mogliby służyć ludziom i zdobywać w ten sposób użyteczne umiejętności, przez co firma mogłaby spełnić swoje zobowiązania społeczne 
 • Analiza doświadczeń państw, które zwolniły od niektórych podatków legalnie utworzone i zarejestrowane organizacje wolontariuszy regularnie dostarczające publiczne sprawozdania ze swojej działalności, dochodów i wydatków
 • Analiza doświadczeń krajów, które umożliwiają odliczenia podatkowe firmom i podatnikom wspomagającym finansowo działania wolontariuszy
 • Zachęcanie stacji radiowych i telewizyjnych do przyjęcia koncepcji Informacji o Służbie Publicznej na rzecz wolontariatu
 • Należy zauważyć, że niektóre kraje przyjęły jako możliwe rozwiązanie wprowadzenie projektów działalności na rzecz innych jako alternatywy dla kary pozbawienia wolności za popełnienie przestępstwa lub dla powszechnej służby wojskowej
 • Państwo mogłoby udostępnić wolontariatowi swoje instytucje szkoleniowe, pobierając ulgowe opłaty, w celu zorganizowania warsztatów w zarządzaniu dla wolontariuszy i udostępnienia im szkoleń
 • Kursy współpracy z wolontariuszami mogłyby zostać włączone do programu nauczania w takich dziedzinach jak praca społeczna, zdrowie i edukacja
 • Organizacje zatrudniające personel otrzymujący wynagrodzenie, które chciałyby zatrudnić większą liczbę wolontariuszy na stałe, mogłyby się ubiegać o dotację umożliwiającą stworzenie stanowiska koordynatora wolontariuszy
 • Państwo mogłoby udostępnić zarejestrowanym grupom wolontariuszy działającym na rzecz społeczności lokalnej, za niewielką opłatą, np. materiały budowlane czy inną pomoc będącą w gestii gminnych lub lokalnych władz 
 • Państwo mogłoby zapewnić wolontariuszom reprezentującym legalnie utworzone i uznawane organy polisę ubezpieczeniową i ubezpieczenie społeczne na równi z zatrudnionymi pracownikami.

Wstecz


Strona główna UNIC