Rok 2001 - Międzynarodowy Rok Wolontariatu

International Year of Volunteers
Anee Internationale des Volontaires
Ano Internacional de los Voluntarios
www.iyv2001.org
Więcej informacji o wolontariacie ONZ

WSPÓŁPRACA I WYMIANA INFORMACJI NA TEMAT WOLONTARIATU

Trzecim deklarowanym celem obchodów IYV 2001 jest przekazywanie informacji o  często ulotnych dokonaniach wolontariuszy innym wolontariuszom i grupom działającym na rzecz rozwoju i dobrobytu. Regularna wymiana doświadczeń pozwoli lokalnym grupom, społecznościom, a nawet całym narodom uniknąć "odkrywania Ameryki" po raz drugi. Poniżej znajdują się propozycje w tym zakresie, które mogłyby stać się istotnym elementem obchodów Roku:

 • Zaproszenie uczelni wyższej lub ośrodka badawczego do opracowania krajowego programu wymiany informacji za pośrednictwem przekazów ustnych i pisemnych, wizualnych, debat, wystaw i mediów elektronicznych, na temat udanych wolontarackich inicjatyw społeczno-ekonomicznych na niedużą skalę 
 • Lokalne społeczności mogłyby wyznaczyć swojego "rzecznika" (raconteur) - wolontariusza wybranego spośród danej społeczności, który może opowiedzieć lub opisać "Jak tego dokonaliśmy". Rzecznicy mogliby spotykać się na szczeblu lokalnym, regionalnym lub ogólnokrajowym, aby wymienić doświadczenia i omówić sposoby działania i plany z pomocą osób znających się na tworzeniu miejsc pracy, generowaniu dochodu, rozwiązywaniu konfliktów itp., stosownie do potrzeb
 • Promowanie programów radiowych i teatru ulicznego (ponieważ są one doskonałym sposobem rozpowszechniania informacji) na temat "Jak tego dokonaliśmy". Stały program telewizyjny pozwoliłby na ukazanie rezultatów i namacalnych efektów działań oraz stosowanych procesów i technik
 • Jeśli chodzi o prasę, ten sam temat mógłby stać się motywem przewodnim stałej rubryki w gazecie, biuletynu, pisma akademickiego, broszur i ulotek
 • Szkoły i uczelnie wyższe oraz lokalne świetlice mogłyby udostępniać i rozpowszechniać informacje na ten temat. Ministerstwa i uczelnie wyższe mogłyby inicjować, umożliwiać i w miarę możliwości finansować zakładanie krajowych sieci e-mail, "chat roomów", tablic z biuletynami etc.
 • Bilateralne i multilateralne agencje pomocowe, fundacje i firmy sektora prywatnego mogłyby finansować krajowe i regionalne warsztaty, projekty, targi i tym podobne, na których wolontariusze i ich organizacje wymienialiby doświadczenia dotyczące planów i technik działania oraz prezentowali swoje osiągnięcia. Informacje na ten temat mogłyby rozpowszechniać lub publikować największe międzynarodowe organizacje pozarządowe (INGO's) .
 • Komitety Krajowe mogłyby założyć stronę internetową na czas obchodów IYV 2001, na której znajdowałby się zapis wszystkich akcji krajowych związanych z obchodami . Na stronie znajdowałaby się lista krajowych stron internetowych związanych z wolontariatem. Poza tym można byłoby umieścić linki do innych stron za granicą, dotyczących kierowania akcjami wolontariatu na całym świecie. 
 • Agendy ONZ, rządy, uczelnie wyższe itp. powinny na wszystkie możliwe sposoby zachęcać organizacje wolontariuszy do zakładania stron internetowych, na których opisywałyby swoje doświadczenia, dołączając w ten sposób do globalnej sieci stron internetowych poświęconych tej tematyce 
 • Zachęcamy indywidualnych wolontariuszy i ich organizacje do dzielenia się uwagami na stronie
   IYV 2001 http://www.iyv2001.org

Wstecz


Strona główna UNIC