Rok 2001 - Międzynarodowy Rok Wolontariatu

International Year of Volunteers
Anee Internationale des Volontaires
Ano Internacional de los Voluntarios
www.iyv2001.org
Więcej informacji o wolontariacie ONZ

USTANOWIENIE KOMITETU NARODOWEGO

Pomocne mogą być następujące sugestie:

 • zorganizowanie uprzednich szczegółowych konsultacji pomiędzy organizacjami wolontariuszy, organizacjami pozarządowymi i  wspólnotami: (1) aby ustalić, jakie mają oczekiwania co do rezultatów Roku w waszym kraju w związku z czterema głównymi celami IYV 2001; i (2) na temat reprezentacji w Komitecie Narodowym i konsultacji rządowych dla ustanowienia Komitetu
 • zorganizowanie konsultacji między odpowiednimi ministrami i ministerstwami nt.
  - celów IYV 2001
  - co rząd może sam zainicjować
  - członkostwa i zakresu obowiązków Komitetu Narodowego
  - wsparcia, jakie głowa państwa i rząd mogą dać w celu promocji IYV 
 • aby Komitet Narodowy otrzymał jasny zakres obowiązków i kompetencji
  - w celu asystowania w ciągłym procesie konsultacji
  - w celu przygotowania i ułatwiania energicznego programu działań w ramach IYV w skali lokalnej i narodowej, w tym zdobywania funduszy czy poszukiwania sponsorów, jeśli jest to konieczne 
  - we właściwym czasie zalecić rządowi środki do osiągnięcia celów IYV 2001 w kraju
 • aby było jasne, komu Komitet ma zdawać sprawozdania z poszczególnych etapów pracy nad przygotowaniami do Roku, z promowania i organizowania działalności w ciągu roku 2001 i w składaniu rządowi końcowych wniosków
 • aby członkami Komitetu stali się przedstawiciele odpowiednich ministerstw, uniwersytetów o odpowiednim profilu badań i szkoleń, środowisk biznesu i przemysłu, fundacje, znaczące organizacje pozarządowe i grupy społeczne, osoby o wielkim autorytecie 
 • aby były to jednostki wybrane spośród na przykład obecnych lub byłych wolontariuszy (krajowych i zagranicznych), osób emerytowanych, które wyróżniły się w służbie cywilnej, służbie zagranicznej, służbie w ONZ itp.
 • aby znana, szanowana i niezależna postać, z niezbędną renomą, która umie zagwarantować rozpatrzenie przez rząd wniosków Komitetu Narodowego, była zapraszana do prowadzenia obrad Komitetu
 • pomoc w organizacji kluczowych lokalnych i na skalę państwa wydarzeń w ramach Roku - a w praktyce również zaproponowanie przyszłych członków Komitetu Narodowego - może być oczekiwana od istniejących koordynujących jednostek organizacji i agencji wolontariackich i/lub od grup byłych i obecnych krajowych i zagranicznych wolontariuszy w waszym kraju, którzy zazwyczaj współpracowali przy promocji Dnia Wolontariatu 5 grudnia
 • powiązanie wysiłków i działań Komitetu z działaniami międzynarodowymi poprzez stronę internetową IYV 2001.

Wstecz


Strona główna UNIC