facebook facebook instagram youtube

Konferencje i obchody organizowane przez Narody Zjednoczone

Tematyka

AIDS

Wszechstronny przegląd realizacji założeń
"Deklaracji Zobowiązań w sprawie HIV/AIDS"
(Nowy Jork, 31 maja i 1 czerwca 2006 r.)

Spotkanie na wysokim szczeblu Zgromadzenia Ogólnego dotyczące wszechstronnych, globalnych działań związanych z HIV/AIDS
(Nowy Jork, 2 czerwca 2006 r.)

Pięć lat po sesji specjalnej na temat HIV/AIDS, która odbyła się w 2001 roku, Zgromadzenie Ogólne zdecydowało przeprowadzić w dniach 31 maja i 1 czerwca, ocenę realizacji celów założonych w "Deklaracji Zobowiązań w sprawie HIV/AIDS" z czerwca 2001 r. (rezolucja 60/224 z 23 grudnia 2005 r.). Kolejne spotkanie Zgromadzenia Ogólnego na wysokim szczeblu odbędzie się 2 czerwca 2006 r. Jego celem jest podjęcie przez światowych liderów dalszych zobowiązań dotyczących wszechstronnych, globalnych działań związanych z HIV/AIDS. Zgromadzenie Ogólne zaprosiło państwa członkowskie oraz obserwatorów do udziału w tym spotkaniu.

W spotkaniu wysokiego szczebla uczestniczyć będą także szefowie przedstawicielstw ONZ, w tym Globalnego Funduszu Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią, Specjalni Wysłannicy Sekretarza Generalnego do spraw HIV/AIDS, jak również przedstawiciele społeczeństw obywatelskich, a w szczególności stowarzyszeń ludzi żyjących z HIV/AIDS oraz organizacji pozarządowych. Reprezentowany będzie również sektor prywatny, zwłaszcza firmy farmaceutyczne i przedstawiciele sektora pracy. Na otwarciu spotkania plenarnego przytoczone zostaną oświadczenia Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego, Sekretarza Generalnego ONZ, Dyrektora Wykonawczego Sojuszu Agend Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) oraz przedstawicieli społeczeństw obywatelskich.

Światowy Dzień AIDS

(1 grudnia)

W 1988 roku Zgromadzenie Ogólne wyraziło głębokie zaniepokojenie ogromną skalą zachorowań na AIDS. Jednocześnie, Zgromadzenie Ogólne zwróciło uwagę na fakt ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w dniu 1 grudnia 1988 roku Światowego Dnia AIDS. Zgromadzenie podkreśliło istotną rolę tej inicjatywy (rezolucja 43/15). Obecnie około 41 milionów osób żyje z HIV/AIDS.

DEKOLONIZACJA

Druga Międzynarodowa Dekada Likwidacji Kolonializmu

(2001-2010 rok)

8 grudnia 2000 roku, w 40 rocznicę uchwalenia Deklaracji o Przyznaniu Niepodległości Krajom i Ludom Kolonialnym, Zgromadzenie Ogólne ogłosiło lata 2001-2010 Drugą Międzynarodową Dekadą Likwidacji Kolonializmu (rezolucja 55/146).

22 grudnia 2004 roku Zgromadzenie Ogólne wezwało państwa członkowskie do wsparcia wysiłków ONZ we wprowadzaniu idei świata wolnego od kolonializmu poprzez Drugą Międzynarodową Dekadę Likwidacji Kolonializmu, udzielając pełnego wparcia dla działań Komisji Specjalnej ds. dekolonizacji (rezolucja 59/134). Mając na uwadze sytuację krajów takich jak: Samoa Amerykańskie, Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Guam, Montserrat, Pitcairn, Święta Helena, Wyspy Turks i Caicos oraz Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Zgromadzenie Ogólne potwierdziło niezbywalne prawo ludów zamieszkujących te terytoria do samostanowienia zgodne z Kartą NZ oraz Deklaracją Zgromadzenia Ogólnego na temat dekolonizacji (rezolucja 1514 (XV)).

Jednocześnie Zgromadzenie potwierdziło, że nie istnieje alternatywa dla samostanowienia i wezwało państwa administrujące do współpracy z rządami terytorialnymi aby ułatwić edukację polityczną na tych terytoriach w celu podniesienia świadomości ludów kolonialnych w zakresie ich praw do samostanowienia. Zgromadzenie potwierdziło również odpowiedzialność państw administrujących za rozwój społeczno-ekonomiczny oraz tożsamość kulturową terytoriów zależnych. Zgromadzenie zaapelowało do państw administrujących i terytoriów zależnych o ochronę środowiska naturalnego przed degradacją.

Pierwsza Międzynarodowa Dekada Likwidacji Kolonializmu 1990-2000 została ogłoszona w 1988 roku (rezolucja 43/47).

Tydzień Solidarności z Ludami Zamieszkującymi Niesamorządne Terytoria

(od 25 maja)

6 grudnia 1999 roku Zgromadzenie Ogólne zleciło (rezolucja 54/91) Specjalnemu Komitetowi do spraw dekolonizacji organizację dorocznych obchodów Tygodnia Solidarności z Ludami Zamieszkującymi Niesamorządne Terytoria i zadecydowało, że obchody te będą rozpoczynać się 25 maja. Poprzednio, Tydzień obchodzony był (na mocy rezolucji 2911 (XXVII) z 1972 roku) jako Tydzień Solidarności z Walczącymi o Wolność, Niepodległość i Równe Prawa Kolonialnymi Ludami Południowej Afryki, Gwinei Bissau i Wysp Zielonego Przylądka i rozpoczynał się również 25 maja, czyli w Dniu Wyzwolenia Afryki.

DZIECI

Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji

(4 czerwca)

19 sierpnia 1982 roku, na specjalnej sesji na temat kwestii palestyńskiej, Zgromadzenie Ogólne - "wstrząśnięte ogromną liczbą palestyńskich i libańskich dzieci zabitych podczas dokonywanych przez Izrael aktów agresji" - postanowiło ustanowić w dniu 4 czerwca doroczne obchody Międzynarodowego Dnia Dzieci Będących Ofiarami Agresji (rezolucja ES-7/8).

Powszechny Dzień Dziecka

(20 listopada)

W rezolucji 838 (IX) z 1954 roku Zgromadzenie Ogólne zaleciło wszystkim państwom organizowanie obchodów Powszechnego Dnia Dziecka i zaapelowało, aby wykorzystać te obchody do propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi całego świata oraz do promowania działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju. Jednocześnie, Zgromadzenie wystąpiło z sugestią, aby każde państwo organizowało obchody w dniu, który uzna za właściwy. ONZ obchodzi ten dzień w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Deklaracji Praw Dziecka (1959 rok) oraz Konwencji Praw Dziecka (1989 rok).

GŁÓD

Światowy Dzień Żywności

(16 października)

Celem obchodów Światowego Dnia Żywności, proklamowanego w 1979 roku przez Organizację NZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. Obchody Światowego Dnia Żywności przypadają w rocznicę utworzenia FAO w 1945 roku. W 1980 roku Zgromadzenie Ogólne poparło organizowanie obchodów Dnia z uwagi na fakt, że "żywność jest wstępnym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka i stanowi jego fundamentalną potrzebę" (rezolucja 35/70 z 5 grudnia).

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

Specjalne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego NZ
upamiętniające 20-tą rocznicę katastrofy w Czarnobylu
(Nowy Jork, kwiecień 2006 r.)

W 1986 roku 25 i 26 kwietnia w Czarnobylu, na terytorium byłego Związku Radzieckiego, a obecnie Ukrainy, miał miejsce największy w historii wybuch elektrowni atomowej. 14 listopada 2005 roku Zgromadzenie Ogólne wystąpiło do Przewodniczącego Zgromadzenia o zwołanie specjalnego spotkania w kwietniu 2006 roku upamiętniającego 20-tą rocznicę tej katastrofy (rezolucja 60/14). Wyrażono poparcie dla działań prowadzonych na rzecz obchodów Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Atomowych Wypadków i Katastrof (26 kwietnia), podjętych przez kraje Wspólnoty Niepodległych Państw. Do organizacji obchodów tego dnia zaproszono również Państwa Członkowskie ONZ.

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych

(druga środa października)

Zgromadzenie Ogólne zadecydowało w 2001 roku o kontynuowaniu obchodów Międzynarodowego Dnia Ograniczania Klęsk Żywiołowych, przypadających na drugą środę października (rezolucja 56/195 z 21 grudnia). Celem obchodów jest promowanie globalnych wysiłków na rzecz ograniczania klęsk żywiołowych - wraz z zapobieganiem, łagodzeniem skutków oraz przygotowaniami do ich odparcia. Zgromadzenie ustanowiło, że dzień ten będzie obchodzony podczas trwania Międzynarodowej Dekady Ograniczania Klęsk Żywiołowych (1990 -1999) (rezolucja 44/236).

KOBIETY

Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie

(8 marca)

W rezolucji 32/142 z 16 grudnia 1977 Zgromadzenie Ogólne wezwało wszystkie państwa na świecie do organizowania dorocznych obchodów Dnia Praw Kobiet i Pokoju na Świecie, zaznaczając, że wybór daty obchodów powinien być zgodny z narodową tradycją i obyczajem. Zgromadzenie zaapelowało również o to, aby państwa przyczyniły się do stworzenia warunków dla eliminacji dyskryminacji kobiet oraz ich pełnego i równoprawnego uczestnictwa w rozwoju społecznym. Rezolucja była echem proklamowanych przez Zgromadzenie Ogólne obchodów Międzynarodowego Roku Kobiet (1975) i Dekady na Rzecz Kobiet (1976 -1985). Narody Zjednoczone po raz pierwszy obchodziły Dzień Kobiet w 1975 roku, czyli w Międzynarodowym Roku Kobiet.

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

(25 listopada)

W rezolucji 54/134 z 17 grudnia 1999 roku Zgromadzenie Ogólne wyznaczyło dzień 25 listopada jako datę obchodów Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i wezwało rządy oraz międzynarodowe i pozarządowe organizacje do organizowania w tym dniu imprez mających na celu uświadomienie opinii publicznej skali tego problemu. Organizacje kobiece organizowały podobne obchody od 1981 roku, aby uczcić rocznicę brutalnego morderstwa trzech dominikańskich aktywistek - sióstr Mirabel - dokonanego w 1961 roku na rozkaz przywódcy tego państwa, Rafaela Trujillo.

KWESTIA PALESTYŃSKA

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim

(29 listopada)

W 1977 roku Zgromadzenie Ogólne wezwało do ustanowienia w dniu 29 listopada dorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Solidarności z Narodem Palestyńskim (rezolucja 32/40 B). W tym samym dniu, w 1947 roku, Zgromadzenie przyjęło rezolucję o podziale Palestyny (rezolucja 181 II)). 1 grudnia 2003 roku, Zgromadzenie Ogólne zachęciło państwa członkowskie do dalszego udzielania jak największego wsparcia i poświęcenia uwagi obchodom Dnia Solidarności (rezolucja 59/29). Zgromadzenie Ogólne wystąpiło do Komitetu ds. Realizacji Niezbywalnych Praw Narodu Palestyńskiego oraz Działu ds. Praw Palestyńczyków przy Sekretariacie ONZ, aby kontynuowały w ramach obchodów organizowanie dorocznych wystaw na temat praw Palestyńczyków lub wydarzeń kulturalnych we współpracy ze Stałym Obserwatorem Misji Palestyńskiej przy ONZ.

LUDNOŚĆ TUBYLCZA

Międzynarodowa Dekada Ludności Tubylczej na Świecie

(2005 - 2014 rok)

16 grudnia 2005 roku Zgromadzenie Ogólne przyjęło Program Działania dla Drugiej Międzynarodowej Dekady Ludności Tubylczej na Świecie (dokument A/60/270, sect. II), pod hasłem: "Partnerstwo dla działania i godności". Jednocześnie zaapelowano do całej społeczności międzynarodowej o wsparcie finansowe Programu Działania, między innymi poprzez składki na rzecz Dobrowolnego Funduszu dla Drugiej Dekady. Wezwano również wszystkie Rządy i organizacje tubylcze, aby podjęły działania na rzecz jak najszybszego przyjęcia projektu deklaracji NZ o prawach ludności tubylczej.

Pierwsza Międzynarodowa Dekada Ludności Tubylczej na Świecie została ogłoszona przez Zgromadzenie Ogólne 21 grudnia 1993 roku. Jej celem było wzmocnienie międzynarodowej współpracy w rozwiązywaniu problemów, jakie stoją przed ludnością tubylczą w takich sferach jak prawa człowieka, środowisko, rozwój, edukacja oraz zdrowie (rezolucja 48/163). W dniu 20 grudnia 2004 roku ogłoszono Drugą Międzynarodową Dekadę, której zadaniem jest dalsze wzmocnienie współpracy w wyżej wymienionych obszarach, włączając w to rozwój gospodarczy i społeczny (rezolucja 59/174). Zgromadzenie wystąpiło z prośbą do Sekretarza Generalnego o wyznaczenie Podsekretarza Generalnego do Spraw Gospodarczych i Społecznych jako Koordynatora dla Drugiej Dekady. Zachęciło również Rządy, aby wszelkie działania i cele Drugiej Dekady były planowane i wdrażane przy pełnej współpracy z ludnością tubylczą.

Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na Świecie

(9 sierpnia)

Rezolucją 49/214 z 23 grudnia 1994 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 9 sierpnia Międzynarodowym Dniem Ludności Tubylczej na Świecie. Obchody Dnia zostały ustanowione na czas trwania Międzynarodowej Dekady Ludności Tubylczej na Świecie. Rezolucją 59/174 z 20 grudnia 2004 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło Drugą Międzynarodową Dekadę Ludności Tubylczej na Świecie (2005-2014), decydując jednocześnie o kontynuowaniu corocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Ludności Tubylczej na Świecie podczas Drugiej Dekady w Nowym Jorku, Genewie i innych siedzibach ONZ. Zgromadzenie Ogólne zwróciło się do Sekretarza Generalnego z prośbą o wsparcie obchodów Dnia za pomocą istniejących środków oraz zachęcanie Rządów do obchodzenia Dnia na szczeblu narodowym.

LUDZKIE OSADY

Światowy Dzień Habitatu

(pierwszy poniedziałek października)

W 1985 roku, na wniosek Komisji ds. Ludzkich Osad, Zgromadzenie Ogólne podjęło decyzję, że pierwszy poniedziałek października będzie obchodzony jako Światowy Dzień Habitatu (rezolucja 40/202 A). Pierwsze obchody Dnia miały miejsce w 1986 roku, w dziesiątą rocznicę pierwszej międzynarodowej konferencji poświęconej temu zagadnieniu: "Habitat: Konferencja NZ na temat Ludzkich Osad" (Vancouver, Kanada, 1976 r.).

MŁODZIEŻ

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

(12 sierpnia)

W rezolucji 54/120 I z 17 grudnia 1999 roku Zgromadzenie Ogólne zaakceptowało wniosek światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży (Lizbona, 8-12 sierpnia 1998 roku) o proklamowanie Międzynarodowego Dnia Młodzieży. Zgromadzenie zaapelowało o wsparcie obchodów Dnia szeroką akcją informacyjną, która przybliży - zwłaszcza młodym ludziom - cele światowego Programu Działań na Rzecz Młodzieży do Roku 2000 i w Następnych Latach, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne w 1995 roku (rezolucja 50/81).

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

(3 grudnia)

W 1992 roku, na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992), Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych (rezolucja 47/3). Dekada była okresem podnoszenia świadomości o problemach ludzi niepełnosprawnych oraz uruchamiania mechanizmów służących poprawie sytuacji tych osób i zapewnieniu im równych szans. Następnie, Zgromadzenie zaapelowało do państw członkowskich, aby zwróciły szczególną uwagę na obchody Dnia w celu pogłębienia integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem (rezolucja 47/88).

OSOBY STARSZE

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

(1 października)

14 grudnia 1990 roku Zgromadzenie Ogólne wyznaczyło dzień 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (rezolucja 45/106). Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta w następstwie innych inicjatyw Narodów Zjednoczonych na rzecz osób starszych, takich jak Międzynarodowy Wiedeński Plan Działania dotyczący Osób Starszych, przyjęty w 1982 roku przez Światowe Zgromadzenie na Temat Osób Starszych i zatwierdzony w tym samym roku przez Zgromadzenie Ogólne.

POKÓJ

Międzynarodowa Dekada Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy Dla Dobra Dzieci na Całym Świecie

(2001-2010 rok)

20 października 2005 roku Zgromadzenie Ogólne stwierdziło ponownie, że celem Międzynarodowej Dekady Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy dla Dobra Dzieci na Całym Świecie powinno być wzmocnienie globalnego ruchu na rzecz kultury pokoju (rezolucja 60/3). Jednocześnie Zgromadzenie zaprosiło państwa do kontynuowania rozszerzania działalności w tej sferze i zachęciło UNESCO, agendę patronującą Dekadzie, do intensyfikacji działań wspierających kulturę pokoju.

Zgromadzenie Ogólne ogłosiło Międzynarodową Dekadę w 1998 roku, w następstwie obchodów Międzynarodowego Roku Kultury Pokoju w 2000 roku (rezolucja 53/25 z 10 listopada). Zgromadzenie zachęciło również organizacje pozarządowe, grupy i instytucje religijne, placówki edukacyjne, artystów i media o wsparcie Dekady dla dobra każdego dziecka na świecie.

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ

(29 maja)

Zgromadzenie Ogólne wyznaczyło 29 maja dniem corocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ (rezolucja 57/129 z 11 grudnia 2002 r.). W ten sposób Zgromadzenie Ogólne postanowiło złożyć hołd wszystkim kobietom i mężczyznom, którzy brali i biorą udział w operacjach pokojowych Narodów Zjednoczonych, za ich wysoki stopień profesjonalizmu, oddanie i odwagę. Obchody Międzynarodowego Dnia mają być również okazją do tego, by oddać cześć pamięci tych, którzy dla sprawy pokoju poświęcili swoje życie. Zgromadzenie zaprosiło wszystkie państwa członkowskie, agendy Narodów Zjednoczonych, organizacje pozarządowe i osoby prywatne, by godnie uczciły ten dzień.

Międzynarodowy Dzień Pokoju

(21 września)

W 1981 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło, że dzień rozpoczęcia jego dorocznej wrześniowej sesji "będzie oficjalnie uznawany i obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Pokoju dla uczczenia i wsparcia idei pokojowego współżycia ludów i narodów" (rezolucja 36/67). W 1998 roku Zgromadzenie Ogólne potwierdziło, że obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju będą kontynuowane corocznie w dniu rozpoczęcia zwyczajnej sesji Zgromadzenia (rezolucja 52/232 z 4 czerwca).

7 września 2001 roku Zgromadzenie Ogólne postanowiło, że począwszy od roku 2002 Międzynarodowy Dzień Pokoju będzie obchodzony corocznie 21 września (rezolucja 55/282). Obchody tego dnia powinny zwrócić uwagę wszystkich ludzi na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju. Wolą Zgromadzenia Ogólnego jest również to, by 21 września był obchodzony odtąd jako dzień globalnego zawieszenia broni i wyrzeczenia się przemocy. Obchody Dnia powinny stanowić zachętę dla wszystkich krajów do powstrzymania się od wszelkich aktów wrogości. Ponadto, Zgromadzenie Ogólne zaprosiło państwa członkowskie, organy Narodów Zjednoczonych oraz regionalne i pozarządowe organizacje do uczczenia obchodów Dnia oraz do współdziałania z Narodami Zjednoczonymi w kwestii wprowadzenia globalnego zawieszenia broni.

PRAWA CZŁOWIEKA

Światowy Dzień Uchodźcy

(20 czerwca)

4 grudnia 2000 roku Zgromadzenie Ogólne odnotowało fakt, że w 2001 roku świat będzie obchodził pięćdziesiątą rocznicę uchwalenia Konwencji na temat Statusu Uchodźców (1951r.) oraz, że Organizacja Jedności Afrykańskiej (OAU) poparła inicjatywę, by Międzynarodowy Dzień Uchodźcy przypadał w tym samym dniu, co Dzień Uchodźców Afrykańskich - czyli 20 czerwca. Tym samym zadecydowano, że dzień ten będzie obchodzony od 2001 roku jako Światowy Dzień Uchodźcy (rezolucja 55/76).
[Uwaga: 9 lipca 2002 roku Organizacja Jedności Afrykańskiej przekształciła się w Unię Afrykańską.]

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur

(26 czerwca)

W 1997 roku, na wniosek Rady Gospodarczej i Społecznej (decyzja 1997/251), Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Pomocy Ofiarom Tortur (rezolucja 52/149 z 12 grudnia). Obchody Dnia mają na celu wspieranie działań na rzecz wyeliminowania tortur i skutecznej realizacji postanowień Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania, uchwalonej w 1984 r. Konwencja ta weszła w życie 26 czerwca 1987 roku.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

(16 listopada)

W 1996 roku Zgromadzenie Ogólne zachęciło państwa członkowskie do obchodów w dniu 16 listopada Międzynarodowego Dnia Tolerancji, któremu towarzyszyć mają działania skierowane zarówno do placówek oświatowych jak i szerszego kręgu społeczeństwa (rezolucja 51/95 z 12 grudnia). Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego była następstwem Roku Tolerancji, ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne w 1993 roku (rezolucja 48/126) z inicjatywy Konferencji Generalnej UNESCO. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań po zakończeniu obchodów Roku.

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa

(2 grudnia)

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa jest obchodzony 2 grudnia, w rocznicę uchwalenia Konwencji NZ o likwidacji handlu ludźmi i innych form wyzysku (rezolucja 317(IV) z 2 grudnia 1949 roku).

Dzień Praw Człowieka

(10 grudnia)

W 1950 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 10 grudnia Dniem Praw Człowieka (rezolucja 423 (V)) i wezwało wszystkie państwa i zainteresowane strony do uczestnictwa w jego obchodach. Dzień jest obchodzony w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.

Międzynarodowy Dzień Migrantów

(18 grudnia)

Na wniosek Rady Gospodarczej i Społecznej (decyzja 2000/288 z dnia 28 lipca 2000 r.) Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 18 grudnia Międzynarodowym Dniem Migrantów (rezolucja 55/93 z 4 grudnia 2000 r.). Tego dnia w roku 1990 weszła w życie Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin (rezolucja 45/158). Zgromadzenie Ogólne podkreśliło, że istnieje potrzeba podjęcia dalszych wysiłków w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich migrantów. Szacuje się, że na świecie co 35 osoba jest migrantem, żyje i pracuje poza krajem swojego pochodzenia. Migranci stanowią część populacji we wszystkich państwach na świecie.

PRZEKAZ INFORMACJI

Światowy Dzień Wolności Prasy

(3 maja)

W 1993 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 3 maja Światowym Dniem Wolności Prasy (decyzja 48/432 z 20 grudnia). Decyzja Zgromadzenia Ogólnego została podjęta na wniosek Konferencji Generalnej UNESCO, która rezolucją "Promowanie wolności prasy na świecie" z 1991 r. uznała wolną, pluralistyczną i niezależną prasę za podstawowy element funkcjonowania każdego demokratycznego społeczeństwa. Konferencja Generalna przekazała Zgromadzeniu Ogólnemu swoją wolę państw członkowskich UNESCO, aby dzień 3 maja ogłoszono "Międzynarodowym Dniem Wolności Prasy".

Data obchodów upamiętnia Deklarację z Windhoek w Sprawie Promowania Niezależnej i Pluralistycznej Prasy Afrykańskiej, przyjętą 3 maja 1991 roku przez Seminarium na temat Popierania Niezależnej i Pluralistycznej Prasy Afrykańskiej, zorganizowane przez UNESCO i ONZ w Windhoek w Namibii.

Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju

(24 października)

Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne w 1972 roku dla zwrócenia uwagi światowej opinii publicznej na problemy rozwoju i potrzebę zacieśnienia międzynarodowej współpracy na rzecz ich pokonywania (rezolucja 3038 (XXVII)). Zgromadzenie Ogólne uznało, że obchody Dnia powinny odbywać się w tym czasie, co obchody Dnia Narodów Zjednoczonych. W dniu 24 października przypada również rocznica przyjęcia, w 1970 roku, Międzynarodowej Strategii Rozwoju, realizowanej w ramach Drugiej Dekady Rozwoju. W opinii Zgromadzenia wzmocnienie rozpowszechniania informacji i skupienie uwagi opinii publicznej wokół tej problematyki, zwłaszcza ludzi młodych, doprowadzi do pogłębienia świadomości na temat problemów rozwoju i tym samym przyczyni się do zwiększenia efektywności międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie.

Światowy Dzień Telewizji

(21 listopada)

W 1996 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 21 listopada Światowym Dniem Telewizji, upamiętniając w ten sposób obrady pierwszego Światowego Forum Telewizji, które odbyło się w siedzibie NZ w 1996 roku. Zgromadzenie zachęciło państwa, aby obchodziły Światowy Dzień Telewizji poprzez sprzyjanie globalnej wymianie programów telewizyjnych poświęconych zagadnieniom pokoju, bezpieczeństwa oraz rozwoju społecznego i gospodarczego, a także do zwiększenia wymiany kulturowej (rezolucja 51/205 z 17 grudnia).

PRZESTRZEŃ KOSMICZNA

Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej

(4-10 października)

Rezolucją 54/68 z 6 grudnia 1999 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło ustanowienie Światowego Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej. Tydzień miał być obchodzony w dniach 4-10 października, aby uczcić wkład badań nad przestrzenia kosmiczną w rozwój ludzkości. Daty wytyczające obchody Tygodnia upamiętniają wystrzelenie w kosmos pierwszego sztucznego satelity - Sputnik I (4 października 1957 r.) oraz wejście w życie Układu o Zasadach Działalności Państw w Dziedzinie Badania i Wykorzystywania Przestrzeni Kosmicznej (10 października 1967 r.).

RASIZM I DYSKRYMINACJA RASOWA

Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową

(od 21 marca)

Jednym z elementów programu obchodów pierwszej Dekady Walki z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową było proklamowanie przez Zgromadzenie Ogólne w 1979 roku Tygodnia Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową (rezolucja 34/24). Obchody Tygodnia rozpoczynają się 21 marca.

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

(21 marca)

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową jest obchodzony 21 marca. W tym dniu, w 1960 roku, południowoafrykańska policja zastrzeliła 69 uczestników pokojowej demonstracji w Sharpeville, którzy protestowali przeciwko polityce apartheidu. W rezolucji proklamującej obchody Dnia (rezolucja 2142 (XXI)) Zgromadzenie Ogólne wezwało międzynarodową społeczność do podwojenia wysiłków na rzecz eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.

ROZBROJENIE I MIĘDZYNARODOWE BEZPIECZEŃSTWO

Konferencja Narodów Zjednoczonych oceniająca postęp realizacji Programu Działania w sprawie Zapobiegania, Zwalczania i Likwidacji Nielegalnego Handlu Bronią Ręczną Strzelecką i Lekką we Wszystkich Jego Aspektach
(Nowy Jork, 26 czerwca - 7 lipca 2006 r.)

Konferencja Narodów Zjednoczonych oceniająca postęp realizacji Programu Działania w sprawie Zapobiegania, Zwalczania i Likwidacji Nielegalnego Handlu Bronią Ręczną Strzelecką i Lekką we Wszystkich Jego Aspektach odbędzie się w Nowym Jorku w dniach 26 czerwca - 7 lipca 2006 r. 8 grudnia 2005 r. Zgromadzenie Ogólne zachęciło do podejmowania wszelkich inicjatyw mających na celu zakończenie sukcesem konferencji oraz stworzenie planu działania ukierunkowanego na rozwiązanie tego problemu w przyszłości (rezolucja 60/81).

Zgromadzenie Ogólne zadecydowało również o powołaniu grupy rządowych ekspertów, wyznaczonej przez Sekretarza Generalnego w celu podjęcia kolejnych kroków dla zwiększenia międzynarodowej współpracy w zapobieganiu, zwalczaniu i likwidacji nielegalnego handlu bronią ręczną strzelecką i lekką. Grupa ta przeprowadzi trzy jednotygodniowe sesje, które rozpoczną się po konferencji przeglądowej, lecz nie później niż w 2007 roku. Rezultaty prac grupy ekspertów zostaną przedstawione Zgromadzeniu podczas jego 62-ej sesji.

Zgromadzenie Ogólne ustaliło datę konferencji w rezolucji 59/86 z 3 grudnia 2004 r. i zadecydowało, że komitet przygotowujący konferencję będzie obradował w Nowym Jorku w dniach 9 - 20 stycznia 2006 r., z możliwością przedłużenia obrad o kolejną, trwającą do dwóch tygodni sesję, jeśli zajdzie taka konieczność.

Szósta Konferencja Oceniająca Realizację Konwencji o Broni Biologicznej

(Genewa, 20 listopada - 8 grudnia 2006 r.)

8 grudnia 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ustaliło, że Szósta Konferencja Oceniająca z udziałem Państw - stron Konwencji o Zakazie Prowadzenia Badań, Produkcji i Gromadzenia Zapasów Broni Bakteriologicznej (Biologicznej) i Toksycznej oraz Ich Zniszczeniu, odbędzie się w Genewie w 2006 roku (rezolucja 60/96). Data konferencji będzie formalnie zatwierdzona przez komitet przygotowawczy, otwarty dla wszystkich Państw - stron Konwencji, które spotkają się w Genewie 24 kwietnia 2006 roku. Oczekuje się, że konferencja odbędzie się w okresie 20 listopada - 8 grudnia 2006 roku.

Tydzień Rozbrojenia

(24-30 października)

Doroczne obchody Tygodnia Rozbrojenia, rozpoczynające się w rocznicę powstania Narodów Zjednoczonych, zostały ustanowione w oparciu o Końcowy Dokument, przyjęty na specjalnej, rozbrojeniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego w 1978 roku (rezolucja S-10/2). Państwa członkowskie zostały wezwane do zwrócenia uwagi na niebezpieczeństwa związane z wyścigiem zbrojeń, głoszenia potrzeby jego zaprzestania i pogłębiania świadomości opinii publicznej na temat pilnych zadań w sferze rozbrojenia.

W 1995 roku Zgromadzenie Ogólne zaapelowało do rządów oraz pozarządowych organizacji, aby nadal aktywnie uczestniczyły w obchodach Tygodnia Rozbrojenia (rezolucja 50/72 B z 12 grudnia). Zgromadzenie wezwało również Sekretarza Generalnego do kontynuowania polityki jak najszerszego wykorzystywania informacyjnych organów NZ do pogłębiania wiedzy społeczeństw o problemach rozbrojenia i idei obchodów Tygodnia.

Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom

(4 kwietnia)

8 grudnia 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło, że 4 kwietnia każdego roku będzie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom (rezolucja 60/97). Jednocześnie wzywa się Państwa do dalszych wysiłków, aby przy wsparciu Narodów Zjednoczonych i organizacji opracowały i rozwijały działania i akcje przeciwminowe w krajach, w których miny i pozostałe po wojnie środki wybuchowe stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludności cywilnej oraz utrudniają społeczny i gospodarczy rozwój na poziomie kraju i regionu.

ROZWÓJ GOSPODARCZO-SPOŁECZNY

Dialog Wysokiego Szczebla dotyczący Międzynarodowej Migracji i Rozwoju

(Nowy Jork, 14 - 15 września 2006 r.)

23 grudnia 2005 roku Zgromadzenie Ogólne zadecydowało o przeprowadzeniu Dialogu Wysokiego Szczebla dotyczącego Międzynarodowej Migracji i Rozwoju w Nowym Jorku w dniach 14 - 15 września 2006 roku (rezolucja 60/227). Dialog ten będzie dotyczyć wielowymiarowych aspektów międzynarodowych migracji i rozwoju w celu określenia sposobów maksymalizacji korzyści rozwojowych płynących z tych procesów oraz minimalizacji ich negatywnych skutków.

Zgromadzenie zadecydowało również o zorganizowaniu w 2006 roku jednodniowych, nieformalnych posiedzeń z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego. Spotkaniami będzie kierował Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego, który przygotuje ich streszczenie i przedstawi je przed Dialogiem Wysokiego Szczebla we wrześniu. Dodatkowo, wybrani przedstawiciele organizacji pozarządowych w ramach konsultacji doradczych z Radą Społeczną i Gospodarczą, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i sektorem prywatnym będą uczestniczyć w każdych obradach okrągłego stołu podczas Dialogu Wysokiego Szczebla - bez tworzenia precedensu dla innych posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego.

Spotkanie na wysokim szczeblu dotyczące wszechstronnej, globalnej oceny po pięciu latach realizacji Programu Działań dla Krajów Najsłabiej Rozwiniętych w Dekadzie 2001 - 2010

(Nowy Jork, 19 - 20 września 2006 r.)

23 grudnia 2005 roku Zgromadzenie Ogólne zadecydowało o zwołaniu w Nowym Jorku na dzień 19 i 20 września 2006 roku spotkania na wysokim szczeblu dotyczącego wszechstronnej, globalnej oceny po pięciu latach realizacji Programu Działań dla Krajów Najsłabiej Rozwiniętych w Dekadzie 2001 - 2010 (rezolucja 60/228). Spotkanie przeprowadzi Przewodniczący Zgromadzenia.

Zgromadzenie potwierdziło swoje zobowiązania wobec szczególnych potrzeb krajów najsłabiej rozwiniętych oraz wezwało wszystkie kraje i odpowiednie organy Narodów Zjednoczonych, w tym instytucje Bretton Woods, do wspólnych wysiłków i podjęcia zdecydowanych kroków ułatwiających realizację celów Programu Działania. Zadecydowano również o zorganizowaniu podczas 60-tej sesji trzydniowego przygotowawczego spotkania ekspertów (sugerowana data to w 4,5 i 6 września 2006 roku) w celu oceny działań po pięciu latach. Spotkanie ma na celu podjęcie odpowiednich działań związanych z przyspieszeniem procesu wdrażania Programu Działań w Dekadzie 2001 - 2010.

Siódme Światowe Forum na Rzecz Usprawnienia Administracji Publicznej

(Nowy Jork, podczas roku 2007)

30 listopada Zgromadzenie Ogólne podkreśliło znaczenie Siódmego Światowego Forum na Rzecz Usprawnienia Administracji Publicznej, które będzie zorganizowane przez ONZ w 2007 r. Forum ma podkreślić konieczność poprawy funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi osiąganie międzynarodowych celów, w tym Milenijnych Celów Rozwoju (rezolucja 60/34).

Międzynarodowa Konferencja Finansowania Rozwoju, oceniająca realizację "Konsensusu z Monterrey"

(Katar, 2008 - 2009 r.)

Zgromadzenie nadal koncentruje uwagę na procesie rozpoczętym podczas Międzynarodowej Konferencji Finansowania Rozwoju w Moterrey, w Meksyku, w marcu 2002 roku, której następstwem jest "Konsensus z Monterrey". 22 grudnia 2005 r. Zgromadzenie zadecydowało o zorganizowaniu kolejnej, Międzynarodowej Konferencji Finansowania Rozwoju, która ma ocenić realizację "Konsensusu z Monterrey". Konferencja ma się odbyć w 2008 lub 2009 roku (rezolucja (60/188). Propozycja rządu Kataru dotycząca przewodnictwa w tej konferencji została przyjęta pozytywnie.

Konferencja jest wynikiem dwóch wcześniejszych spotkań wysokiego szczebla: Dialogu Wysokiego Szczebla Dotyczącego Finansowania Rozwoju, który odbył się w Nowym Jorku w dniach 27 i 28 czerwca oraz spotkania na temat finansowania rozwoju, przeprowadzonego w ramach Spotkania Plenarnego na Wysokim Szczeblu Zgromadzenia Ogólnego, mającego miejsce 14 września 2005 r.

Dekada Walki z Ubóstwem

(1997-2006)

Zgromadzenie Ogólne ogłosiło Dekadę Walki z Ubóstwem 20 grudnia 1995 roku jako kontynuację obchodzonego w 1996 roku Międzynarodowego Roku Walki z Ubóstwem (rezolucja 51/178 II z 16 grudnia 1996 r.). Głównym celem Dekady jest likwidacja skrajnego ubóstwa i znaczące ograniczenie skali powszechnego ubóstwa na świecie.

22 grudnia 2005 r. Zgromadzenie Ogólne podkreśliło konieczność odzwierciedlenia wzrostu oficjalnej pomocy rozwojowej w realnym wzroście środków krajowych strategii rozwojowych oraz międzynarodowych celach rozwojowych (rezolucja 60/209). Zgromadzenie podkreśliło konieczność zwrócenia uwagi na znaczenie, jakie ma przewidywalność środków oraz odpowiednie mechanizmy wsparcia budżetowego.

Zgromadzenie wezwało kraje do kierowania bezpośredniej pomocy poprzez umarzanie i redukcję długów. Działanie to ma na celu likwidację ubóstwa, osiągnięcie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zrównoważonego rozwoju i międzynarodowych celów rozwojowych. Zgromadzenie Ogólne zwróciło się do krajów rozwiniętych, aby promowały rozwój kwalifikacji, transfer i ułatwianie dostępu do technologii oraz odpowiedniej wiedzy na sprzyjających, preferencyjnych warunkach.

Dekada Ograniczania Malarii w Krajach Rozwijających się, zwłaszcza w Afryce

(2001 - 2010)

23 grudnia 2005 roku Zgromadzenie Ogólne z zadowoleniem odniosło się do faktu, że coraz więcej funduszy jest przekazywanych na ograniczanie malarii, badania i rozwój w ramach wspierania celów Dekady Ograniczania Malarii w Krajach Rozwijających się, zwłaszcza w Afryce (rezolucja 60/221). Zgromadzenie wezwało społeczność międzynarodową do udzielania dalszego wsparcia organizacjom uczestniczącym w kampanii na rzecz walki z malarią, w tym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Funduszowi NZ na rzecz Dzieci (UNICEF). Organizacje te są dodatkowym źródłem wsparcia dla krajów, w których powszechnie występuje malaria.

7 września 2001 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło lata 2001-2010 Dekadą Ograniczania Malarii w Krajach Rozwijających się, zwłaszcza w Afryce (rezolucja 55/284). Malaria jest jedną z najgroźniejszych chorób tropikalnych. W Afryce, gdzie odnotowuje się 90% przypadków tej choroby, co roku na malarię umiera milion osób. Zgromadzenie Ogólne wezwało państwa afrykańskie i całą społeczność międzynarodową do podjęcia wspólnych wysiłków w celu osiągnięcia niektórych celów do połowy Dekady, czyli do 2005 roku.

Powyższe cele to: zapewnienie, że przynajmniej 60% osób narażonych na ryzyko zachorowania na malarię będzie mogło korzystać z najbardziej odpowiednich środków zapobiegawczych, przeznaczonych zarówno dla poszczególnych osób jak i dla całej społeczności, takich jak np. korzystanie z moskitier nasyconych środkami owadobójczym; objęcie przynajmniej 60% ciężarnych kobiet zagrożonych malarią programem farmaceutycznej profilaktyki i tymczasowego leczenia; zapewnienie że przynajmniej 60% chorych na malarię zostanie poddanych właściwej i niedrogiej kuracji w ciągu 24 godzin od wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Dekada Piśmienności: Edukacja dla Wszystkich

(2003 - 2012)

19 grudnia 2001 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło lata 2003-2012 Dekadą Piśmienności (rezolucja 56/116). Dekada będzie przebiegać pod hasłem: "Edukacja dla Wszystkich". W rezolucji Zgromadzenie potwierdziło swoje przekonanie o tym, że powszechna umiejętność czytania i pisania stanowi istotę idei zapewnienia wszystkim ludziom podstawowej edukacji. Rezolucja stwierdza również, że wyeliminowanie analfabetyzmu ma podstawowe znaczenie dla likwidacji ubóstwa, równouprawnienia płci i zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

20 grudnia 2004 roku Zgromadzenie Ogólne zaapelowało do wszystkich rządów o przedstawienie wiarygodnych danych i informacji dotyczących umiejętności czytania i pisania oraz o opracowanie innowacyjnych strategii aby osiągnąć cele Dekady. Zgromadzenie zwróciło się również do wszystkich rządów oraz ekonomicznych i finansowych organizacji i instytucji, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, aby zapewniły większe finansowe i materialne wsparcie dla działań prowadzących do zwiększenia umiejętności czytania i pisania. Zgromadzenie zachęciło państwa członkowskie, organy ONZ oraz odpowiednie organizacje międzyrządowe i pozarządowe, aby zintensyfikowały swoje wysiłki w celu realizacji Międzynarodowego Planu Działania dla Dekady (rezolucja 59/149).

Międzynarodowy Rok Ziemniaka

(2008)

Zgromadzenie Ogólne zadeklarowało w rezolucji 60/191 z 22 grudnia 2005 r., że rok 2008 będzie Międzynarodowym Rokiem Ziemniaka. Podejmując tę inicjatywę Zgromadzenie podkreśliło potrzebę skupienia uwagi świata na roli ziemniaków w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i likwidacji ubóstwa oraz w osiąganiu międzynarodowych celów, w tym Milenijnych Celów Rozwoju. Wezwano Organizację NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), aby we współpracy z rządami i Programem NZ ds. Rozwoju (UNDP), Grupą Doradczą Międzynarodowych Rolniczych Ośrodków Badań oraz innymi organami systemu Narodów Zjednoczonych i organizacjami pozarządowymi wspomagała wdrażanie celów Międzynarodowego Roku Ziemniaka.

Wcześniej Zgromadzenie Ogólne ogłosiło rok 2004 Międzynarodowym Rokiem Ryżu, zaznaczając jednocześnie, że ryż stanowi główny składnik pożywienia ponad połowy populacji świata (rezolucja 57/162 z 16 grudnia 2002 r.). Potwierdzono wówczas potrzebę zwiększenia świadomości na temat roli, jaką spełnia ryż w zwalczaniu biedy i niedożywienia oraz w osiąganiu międzynarodowych celów rozwoju, włączając również te zawarte w Deklaracji Milenijnej.

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

(pierwsza sobota lipca)

W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło pierwszą sobotę lipca 1995 r. Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości (rezolucja 47/90 z 16 grudnia). Obchody miały być zorganizowane dla uczczenia setnej rocznicy powstania Międzynarodowego Stowarzyszenia Spółdzielni, grupy organizacji spółdzielczych zrzeszających łącznie 760 milionów członków w 100 krajach.

W 1994 roku, dostrzegając kluczowe znaczenie ruchu spółdzielczego dla rozwoju gospodarczego i społecznego, Zgromadzenie wezwało rządy, międzynarodowe instytucje, wyspecjalizowane agendy NZ oraz krajowe i międzynarodowe organizacje spółdzielcze do organizowania obchodów Dnia każdego roku (rezolucja 49/155 z 23 grudnia).

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

(17 października)

W 1992 roku, przyjmując z zadowoleniem fakt, że z inicjatywy powstałego we Francji "Międzynarodowego Ruchu ATD - Czwarty Świat" organizacje pozarządowe w wielu państwach obchodziły w dniu 17 października Światowy Dzień Likwidacji Skrajnego Ubóstwa, Zgromadzenie Ogólne postanowiło ogłosić ten dzień Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem (rezolucja 47/196 z 22 grudnia). Obchody mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się i zwrócić uwagę na fakt, że walka z ubóstwem stała się priorytetem rozwojowym.

Dzień Industrializacji Afryki

(20 listopada)

W ramach obchodów Drugiej Dekady Rozwoju Przemysłowego Afryki (1991-2000), Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 20 listopada - Dniem Industrializacji Afryki (rezolucja 44/237 z 22 grudnia 1989 r.). Obchody Dnia mają na celu zmobilizowanie międzynarodowej społeczności do podejmowania działań na rzecz uprzemysłowienia Afryki.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny

(5 grudnia)

Zgromadzenie Ogólne zachęca państwa do organizowania w dniu 5 grudnia każdego roku obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Społeczny (rezolucja 40/212 z 17 grudnia 1985 r.). Zgromadzenie apeluje również o propagowanie dokonań wolontariuszy, by w ten sposób nakłonić ludzi w każdym wieku do uczestnictwa w akcjach wolontariatu, zarówno w ich rodzinnym kraju jak i poza jego granicami. W 2001 roku, obchodzonym jako Międzynarodowy Rok Wolontariuszy, Zgromadzenie Ogólne przyjęło zbiór zaleceń dotyczących metod wspierania wolontariatu przez rządy oraz system Narodów Zjednoczonych zwracając się z apelem o szerokie rozpropagowanie tych metod (rezolucja 56/38 z 5 grudnia 2001 r.).

Międzynarodowy Dzień Solidarności

(20 grudnia)

Na zakończenie pierwszej Dekady Walki z Ubóstwem (1997 - 2006), 22 grudnia 2005 roku Zgromadzenie Ogólne zadecydowało, że dzień 20 grudnia będzie obchodzony co roku jako Międzynarodowy Dzień Solidarności (rezolucja 60/209). Podejmując tę decyzję, Zgromadzenie nawiązało do Deklaracji Milenijnej, uznającej solidarność za fundamentalną i uniwersalną wartość, która powinna leżeć u podstaw relacji międzyludzkich w XXI wieku.

RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA

800-tna rocznica powstania Państwa Mongolskiego

2006 rok)

Rezolucją 60/16 z 14 listopada 2005 roku, Zgromadzenie Ogólne przyjęło z zadowoleniem inicjatywę Rządu Mongolii dotyczącą organizacji obchodów 800-tnej rocznicy powstania Państwa Mongolskiego, która przypada na rok 2006. Zgromadzenie Ogólne zachęca Państwa Członkowskie, jak również system Narodów Zjednoczonych, organizacje międzyrządowe i pozarządowe oraz środowiska akademickie do wzięcia aktywnego udziału w organizowanych przez Mongolię uroczystościach. W związku z tym Zgromadzenie popiera starania rządu Mongolii mające na celu ochronę i rozwój kultury oraz tradycji koczowniczej we współczesnych społeczeństwach.

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej - w Trosce o Dialog i Rozwój

(21 maja)

Kładąc nacisk na potrzebę wzmocnienia potencjału kultury jako środka, który pomaga osiągnąć dobrobyt, zrównoważony rozwój i globalne pokojowe współistnienie, Zgromadzenie Ogólne ustanowiło 20 grudnia 2002 roku dzień 21 maja Światowym Dniem Różnorodności Kulturowej - w Trosce o Dialog i Rozwój (rezolucja 57/249). Działania podjęte podczas ostatnich dni Roku Kulturowego Dziedzictwa (2002) świadczą o dostrzeżeniu przez Zgromadzenie Ogólne ścisłego związku pomiędzy ochroną różnorodności kulturowej a szerszą płaszczyzną dialogu pomiędzy cywilizacjami.

ŚRODOWISKO NATURALNE A ROZWÓJ

Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju

(2005-2014)

20 grudnia 2002 roku Zgromadzenie Ogólne NZ ogłosiło Dekadę Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju, której początek wyznaczono na 1 stycznia 2005 roku (rezolucja 57/254). Jednocześnie Zgromadzenie Ogólne powierzyło Organizacji NZ do spraw Edukacji, Nauki i Kultury (UNESCO) wiodącą rolę w promocji Dekady i zwróciło się o opracowanie wstępnego Planu Obchodów Dekady na świecie. W opinii Zgromadzenia plan obchodów powinien podkreślać związek Dekady z już istniejącymi programami edukacyjnymi, takimi jak Dakarski Ramowy Program Działań, przyjęty przez Światowe Forum Edukacyjne w 2002 roku oraz Dekada Piśmienności (2003-2012).

22 grudnia 2004 roku Zgromadzenie Ogólne zwróciło się z prośbą do Sekretarza Generalnego ONZ, aby wezwał UNESCO do jak najszybszej realizacji wstępnego Planu, najlepiej przed rozpoczęciem dekady, mając w perspektywie przedstawienie go głównym organom UNESCO w celu ostatecznego rozważenia i przyjęcia Planu (rezolucja 59/237). Zgromadzenie zaprosiło rządy do działania na rzecz świadomości społecznej i szerszego uczestnictwa w Dekadzie, włączając w to współpracę i podejmowanie inicjatyw wspólnie ze społeczeństwem obywatelskim, zwłaszcza na początku dekady.

Międzynarodowa Dekada "Woda dla życia"

(2005 - 2015)

23 grudnia 2003 r. Zgromadzenie Ogólne ogłosiło lata 2005 - 2015 jako Międzynarodową Dekadę Działania: "Woda dla życia". Dekada miała rozpocząć się w Światowym Dniu Wody, 22 marca 2005 r. (rezolucja 58/217). Zgromadzenie z zadowoleniem przyjęło decyzję Komisji Zrównoważonego Rozwoju, która uznała wodę, warunki sanitarne i ludzkie osadnictwo za kluczowy temat w pierwszym roku Dekady (2004 - 2005). Komisja została zaproszona do współpracy mającej na celu określenie, w ramach istniejących zasobów, możliwych działań i programów w związku z Dekadą i w ramach jej założeń określonych na 12 i 13 sesji.

Zgromadzenie Ogólne zwróciło się do Sekretarza Generalnego, aby podjął odpowiednie kroki w celu organizacji działań na rzecz Dekady, mając na uwadze rezultaty Międzynarodowego Roku Słodkiej Wody oraz wyniki pracy Komisji Zrównoważonego Rozwoju na 12 i 13 sesji. Wezwano także organy NZ, wyspecjalizowane agendy, komisje regionalne i inne organizacje Narodów Zjednoczonych do podjęcia skoordynowanych działań wykorzystujących istniejące zasoby oraz do tworzenia dobrowolnych funduszy w celu wprowadzenia w życie programu "Woda dla życia". W rezolucji 59/228 z 22 grudnia 2004 r. Zgromadzenie Ogólne wezwało system Narodów Zjednoczonych do podjęcia wysiłków czyniących Międzynarodową Dekadę okresem realizacji zobowiązań przy użyciu istniejących zasobów i dobrowolnych funduszy.

Międzynarodowy Rok Pustyń i Pustynnienia

(2006)

Podczas 58 sesji Zgromadzenie Ogólne zadecydowało, że rok 2006 będzie Międzynarodowym Rokiem Pustyń i Pustynnienia (rezolucja 58/211 z 23 grudnia 2003 r.). Wszystkie państwa zostały zaproszone do utworzenia krajowych komisji oraz do obchodów Roku poprzez podjęcie odpowiednich inicjatyw. Wszystkie organizacje międzynarodowe i państwa członkowskie zostały zachęcone do wspierania działań związanych ze zjawiskiem pustynnienia, w tym także degradacji gleb, zwłaszcza na terenach krajów dotkniętych tymi problemami, a w szczególności państw Afryki i krajów najsłabiej rozwiniętych.

Zgromadzenie mianowało Sekretarza Wykonawczego Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zwalczania Pustynnienia w Państwach Dotkniętych Poważnymi Suszami i/lub Pustynnieniem, Zwłaszcza w Afryce, aby koordynował działania na rzecz Roku we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP), Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Międzynarodowym Funduszem Rozwoju Rolnictwa (IFAD) i innymi organami Narodów Zjednoczonych.

22 grudnia 2005 roku Zgromadzenie wyraziło swoją determinację w dążeniu do wzmocnienia działań mających na celu realizację Konwencji. Zaapelowało o zwrócenie uwagi na przyczyny pustynnienia i degradacji gleb oraz biedy spowodowanej tymi zjawiskami. Wezwało do większej mobilizacji odpowiednich środków finansowych, transfer technologii i rozwój kwalifikacji. Z zadowoleniem przyjęto mianowanie honorowych rzeczników NZ ds. Międzynarodowego Roku Pustyń i Pustynnienia i zachęcono Sekretarza Generalnego do wyznaczenia kolejnych osób promujących obchody Roku na całym świecie (rezolucja 60/200).

Międzynarodowy Rok Planety Ziemi

(2008)

22 grudnia 2005 roku Zgromadzenie Ogólne zadecydowało, że rok 2008 będzie Międzynarodowym Rokiem Planety Ziemi (rezolucja 60/192). Celem Roku jest podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia, jakie ma zrównoważony rozwój dla zasobów Ziemi oraz procesów na niej zachodzących; zapobieganie, ograniczanie i łagodzenie skutków klęsk żywiołowych; budowanie kwalifikacji w zrównoważonym zarządzaniu zasobami, a także istotny wkład w Dekadę Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (2005 - 2014).

Zgromadzenie wyznaczyło Organizację NZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) na patrona obchodów Roku. Zadaniem UNESCO będzie podejmowanie działań związanych z obchodami we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) i innymi organami Narodów Zjednoczonych, a także z Międzynarodową Unią Nauk Geologicznych i innymi światowymi stowarzyszeniami i grupami ds. nauki o ziemi.

Światowy Dzień Wody

(22 marca)

W rezolucji 47/193 z 22 grudnia 1992 roku Zgromadzenie Ogólne zdecydowało o ustanowieniu obchodów Światowego Dnia Wody w dniu 22 marca. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

(22 maja)

20 grudnia 2000 roku (rezolucja 55/201) Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 22 maja (data wejścia w życie Konwencji na temat Różnorodności Biologicznej) Międzynarodowym Dniem Różnorodności Biologicznej. Wcześniej dzień ten był obchodzony 29 grudnia (rezolucja 49/119 z 19 grudnia 1994 r.). W roku 2000, na swoim piątym spotkaniu, Konferencja Stron Konwencji zaleciła zmianę daty obchodów w ten sposób, aby stały się one bardziej zauważalne.

Światowy Dzień Środowiska

(5 czerwca)

W rezolucji 2994 (XXVII) z 15 grudnia 1972 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 5 czerwca Światowym Dniem Środowiska. Celem obchodów Dnia jest pogłębienie świadomości opinii publicznej na temat potrzeby ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego. Obchody przypadają w rocznicę inauguracji Konferencji NZ na temat Środowiska Człowieka (Sztokholm, 1972), która powołała do życia Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP).

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą

(17 czerwca)

Przypadający 17 czerwca Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne w 1995 roku (rezolucja 49/115). Zgromadzenie Ogólne przyjęło Konwencję NZ w sprawie Przeciwdziałania Pustynnieniu również 17 czerwca 1994 r. Zgromadzenie wezwało państwa, by wykorzystały obchody Dnia do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

(16 września)

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne w 1994 roku (rezolucja 49/114). Dzień jest obchodzony 16 września dla uczczenia rocznicy podpisanego w 1987 roku Protokołu Montrealskiego na temat Substancji Niszczących Warstwę Ozonową. Zgromadzenie Ogólne zaapelowało do państw członkowskich, aby obchody Dnia były poświęcone propagowaniu działań służących realizacji celów Protokołu i jego aneksów. Stanowiąca kruchą powłokę gazową warstwa ozonowa chroni Ziemię przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych i w ten sposób pomaga zachować życie na naszej planecie.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Eksploatacji Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych

(6 listopada)

5 listopada 2001 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 6 września Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Eksploatacji Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych (rezolucja 56/4). Decyzja Zgromadzenia Ogólnego miała na celu zwrócenie uwagi na fakt, że szkody wyrządzane ekosystemom i zasobom naturalnym podczas konfliktów zbrojnych mają charakter długotrwały i często wykraczają poza granice danego państwa. Zgromadzenie nawiązało również do Deklaracji Milenijnej, która kładzie nacisk na konieczność ochrony naszego wspólnego środowiska naturalnego.

Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe - Południe

(19 grudnia)

23 grudnia 2004 r. Zgromadzenie Ogólne ogłosiło, że 19 grudnia każdego roku będzie obchodzony jako dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe - Południe (rezolucja 58/220). Data ta nawiązuje do przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne w 1978 roku w Buenos Aires Planu Działania dla Promocji i Realizowania Współpracy Technicznej pomiędzy Krajami Rozwijających się (rezolucja 33/134).

ZWALCZANIE NADUŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I LEKÓW

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi

(26 czerwca)

W 1987 roku Zgromadzenie Ogólne zadecydowało o obchodzeniu 26 czerwca Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i Leków oraz ich Nielegalnemu Handlowi. W ten sposób Zgromadzenie wyraziło swoją determinację w zakresie wzmocnienia działań i współpracy na rzecz uwolnienia międzynarodowej społeczności od problemu nadużywania środków odurzających i leków. Decyzja ta zapadła na mocy rezolucji 42/112 z 7 grudnia 1987 roku, na wniosek Międzynarodowej Konferencji na temat Nadużywania Środków Odurzających i Leków oraz ich Nielegalnego Handlu, która odbyła się w 1987 roku. 26 czerwca 1987 r. na konferencji przyjęto wszechstronny multidyscyplinarny plan dalszych działań w zakresie zwalczania nadużywania środków odurzających i leków. .

II WOJNA ŚWIATOWA

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

(27 stycznia)

1 listopada 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 27 stycznia corocznym Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, dokonanego podczas Drugiej Wojny Światowej przez reżim nazistowski (rezolucja 60/7). W ten sposób Zgromadzenie odrzuciło nieuznawanie Holokaustu jako wydarzenia historycznego.

Zgromadzenie zaleciło również państwom członkowskim opracowanie programów edukacyjnych, aby uwrażliwić na problem Holokaustu przyszłe pokolenia i zapobiec w ten sposób aktom ludobójstwa w przyszłości. Zgromadzenie Ogólne z uznaniem odniosło się do działań krajów, które aktywnie zaangażowały się w ochronę miejsc będących podczas Holokaustu nazistowskimi obozami śmierci, obozami koncentracyjnymi, obozami pracy i więzieniami. Wystąpiono z prośbą do Sekretarza Generalnego o ustanowienie szeroko zakrojonego programu na temat "Holokaust i Narody Zjednoczone", a także o powzięcie środków mobilizujących społeczeństwo obywatelskie, by podtrzymywać pamięć i edukację na temat Holokaustu.

Czas Upamiętniający i Jednoczący Tych, Którzy Stracili Życie Podczas II Wojny Światowej

(8 i 9 maja)

W rezolucji 59/26 z 22 listopada 2004 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dni 8 i 9 maja czasem pamięci i jedności oraz wezwało państwa członkowskie, organy Narodów Zjednoczonych, organizacje pozarządowe i osoby indywidualne do corocznych obchodów jednego bądź obu tych dni, by w ten sposób oddać hołd tym, którzy stracili swe życie podczas II Wojny Światowej.

INNE OBCHODY

Światowy Tydzień Bezpieczeństwa na Drodze

(kwiecień 2007 r.)

26 października 2005 roku Zgromadzenie Ogólne przyjęło propozycję Komisji Gospodarczej ds. Europy (ECE) dotyczącą organizacji pierwszych obchodów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa na Drodze w Genewie w kwietniu 2007 roku. Tydzień ma być skierowany do młodych użytkowników dróg, zwłaszcza do młodych kierowców (rezolucja 60/5). Zgromadzenie zachęciło również Światową Organizację Zdrowia (WHO) do wspólnego zorganizowania w Genewie drugiego forum na temat bezpieczeństwa na drodze, jako części Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa na Drodze. Powyższe inicjatywy mają być kontynuacją pracy rozpoczętej podczas pierwszego forum, które odbyło się w Nowym Jorku, w Siedzibie Głównej NZ w 2004 roku.

Międzynarodowy Dzień Rodzin

(15 maja)

Przypadający 15 maja Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne w 1993 roku (rezolucja 47/237 z 20 września). W 1989 roku, na mocy rezolucji 44/82, Zgromadzenie Ogólne ogłosiło rok 1994 Międzynarodowym Rokiem Rodziny. Celem obchodów Roku miało być pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny i zwiększenia zdolności społeczeństw do przezwyciężania tych problemów poprzez realizowanie kompleksowej prorodzinnej polityki społecznej.

Dzień Służby Publicznej

(23 czerwca)

30 listopada 2005 r. Zgromadzenie Ogólne podkreśliło znaczenie bardziej efektywnego wykorzystania Dnia Służby Publicznej oraz Nagród Narodów Zjednoczonych dla Służby Publicznej w procesie restrukturyzacji administracji publicznej poprzez budowanie kultury innowacji, partnerstwa i odpowiedzialności (rezolucja 60/34).

20 grudnia 2002 roku Zgromadzenie Ogólne NZ zadecydowało, że dzień 23 czerwca będzie obchodzony Dzień Służby Publicznej (rezolucja 57/277). Zachęciło jednocześnie państwa członkowskie do przeprowadzenia w tym Dniu specjalnych imprez dla podkreślenia wkładu służby publicznej w proces rozwoju.

Światowy Dzień Ludności

(11 lipca)

W 1989 roku Rada Zarządzająca Programu NZ ds. Rozwoju (UNDP) wystąpiła z propozycją, aby 11 lipca obchodzono jako Światowy Dzień Ludności. Ustanowiony w rocznicę obchodzonego w 1987 roku tzw. Dnia Pięciu Miliardów, Światowy Dzień Ludności ma celu zwrócenie uwagi na naglący charakter i wagę problemów ludnościowych, zwłaszcza w kontekście planów i programów rozwoju, oraz na potrzebę znalezienia odpowiednich środków zaradczych. Według Działu NZ ds. Ludności światowa populacja w 2005 r. wynosiła 6,5 miliarda, z dynamiką wzrostu na poziomie 76 milionów rocznie. Według szacunków ONZ w 2050 roku nasz glob będzie zamieszkiwać od 7,7 do 10,6 miliardów ludzi, przy czym najtrafniejszą wydaje się być prognoza mówiąca o 9,1 miliardach.

Dzień Narodów Zjednoczonych

(24 października)

Rocznica wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych - 24 października 1945 roku - jest obchodzona jako Dzień Narodów Zjednoczonych od 1948 roku. W tym dniu na całym świecie odbywają się spotkania, dyskusje i wystawy poświęcone osiągnięciom i celom ONZ. W 1971 roku Zgromadzenie Ogólne zaleciło państwom członkowskim, aby uznały ten dzień za państwowe święto (rezolucja 2782(XXVI)).

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

(trzecia niedziela listopada)

26 października 2005 r. Zgromadzenie Ogólne zaprosiło państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli listopada jako corocznego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Dzień ten ma być wyrazem uznania dla ofiar wypadków drogowych i ich rodzin (rezolucja 60/5).

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

(7 grudnia)

W 1996 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 7 grudnia Międzynarodowym Dniem Lotnictwa Cywilnego i wezwało rządy, a także narodowe, regionalne, międzynarodowe i międzyrządowe organizacje do podjęcia odpowiednich kroków w celu zorganizowania obchodów tego Dnia (rezolucja 51/33 z 6 grudnia). Z wnioskiem o ustanowienie Dnia wystąpiły w 1992 roku władze Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), wyspecjalizowanej agendy NZ. Inicjatywa ICAO miała na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na osiągnięcia międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Pierwsze obchody Dnia odbyły się 7 grudnia 1994 roku tj. w pięćdziesiątą rocznicę podpisania Konwencji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, która powołała do życia ICAO.

Inne międzynarodowe dni obchodzone przez system Narodów Zjednoczonych

Wstecz

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, Ĺźe będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. MoĹźecie Państwo dokonać w kaĹźdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×