facebook facebook instagram youtube

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt

Formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jednym z najczęstszych naruszeń praw człowieka na świecie, do którego dochodzi wielokrotnie każdego dnia, w każdym zakątku globu. Prowadzi ona do poważnych krótko i długoterminowych fizycznych, ekonomicznych i psychicznych konsekwencji dla kobiet i dziewcząt, uniemożliwiając im pełne i równe uczestnictwo w życiu społecznym. Skala oddziaływania tego procederu, zarówno w życiu jednostek i rodzin, jak i całego społeczeństwa, jest ogromna. Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 - w tym zwiększona izolacja, ograniczona mobilność, stres i niepewność ekonomiczna - doprowadziły do alarmującego nasilenia się przemocy domowej i jeszcze bardziej naraziły kobiety i dziewczęta na inne formy przemocy: od zawierania małżeństw przez dzieci po molestowanie seksualne w Internecie.
 
Powszechnie używane terminy

Przemoc ze względu na płeć (gender-based violence)

Przemoc ze względu na płeć oznacza akty przemocy, które są szkodliwe dla jednostki lub grupy jednostek ze względu na ich płeć. Jest ona zakorzeniona w nierówności płci, nadużywaniu władzy i stosowaniu krzywdzących zasad. Terminu tego używa się przede wszystkim po to, by podkreślić fakt, że strukturalne, oparte na płci różnice władzy narażają kobiety i dziewczęta na ryzyko różnych form przemocy. Podczas gdy kobiety i dziewczęta nieproporcjonalnie cierpią z powodu stosowania przemocy ze względu na płeć, mężczyźni i chłopcy również mogą być celem ataku. Terminu tego używa się również czasami do opisu ukierunkowanej przemocy wobec społeczności LGBTQI+, gdy mowa jest o przemocy związanej z normami męskości/kobiecości i/lub normami płci.

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt definiuje się jako każdy akt przemocy ze względu na płeć, który prowadzi lub może prowadzić do fizycznej, seksualnej lub psychicznej krzywdy lub cierpienia kobiet i dziewcząt, w tym groźby dokonania takich aktów przemocy jak przymus lub bezprawne pozbawienie wolności, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym. Przemoc wobec kobiet i dziewcząt obejmuje między innymi przemoc fizyczną, seksualną i psychiczną, która występuje w rodzinie lub w całej społeczności, a także jest stosowana lub dopuszczana przez państwo.

Osoba, która przeżyła przemoc

Termin "osoba, która przeżyła przemoc" odnosi się do każdej osoby, która doświadczyła przemocy seksualnej lub uwarunkowanej płcią. Termin ten jest zbliżony w znaczeniu do terminu "ofiara", ale na ogół jest preferowany, ponieważ oznacza on zdolność do przetrwania przemocy.
 
Wyrażenie zgody

Nie oznacza nie. Tak oznacza tak. Wyrażenie zgody to umowa pomiędzy stronami na podjęcie aktywności seksualnej lub zawarcie małżeństwa. Powinna ona być udzielona dobrowolnie i w sposób świadomy. Zgoda nie może być udzielona przez osobę będącą pod wpływem narkotyków lub alkoholu, ani przez osobę niepełnoletnią. Wyrażenie zgody na jeden czyn nie oznacza zgody na inne i jest odwracalne, co oznacza, że może zostać odwołane w każdej chwili.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Przemoc domowa, przemoc w rodzinie

Przemoc domowa czy przemoc w rodzinie, często nazywana także znęcaniem się lub stosowaniem przemocy wobec osób bliskich, to każdy wzorzec zachowania, który jest wykorzystywany do zdobycia lub utrzymania władzy i kontroli nad osobą bliską. Obejmuje ona wszystkie fizyczne, seksualne, emocjonalne, ekonomiczne i psychologiczne działania lub groźby działań, które wpływają na inną osobę. Jest to jedna z najczęstszych form przemocy, której doświadczają kobiety na całym świecie.

Do aktów przemocy domowej można zaliczyć: przemoc ekonomiczną, psychologiczną, emocjonalną, fizyczną i seksualną.

Przemoc ekonomiczna
Przemoc ekonomiczna polega na uzależnieniu lub próbie uzależnienia finansowego osoby poprzez zachowanie całkowitej kontroli nad zasobami finansowymi, wstrzymanie dostępu do pieniędzy i/lub zakaz uczęszczania do szkoły lub zatrudnienia.

Przemoc psychologiczna
Przemoc psychologiczna polega na wywoływaniu strachu poprzez zastraszanie; grożenie wyrządzeniem szkody fizycznej sobie, partnerowi lub dzieciom; pozbawianiu się zwierząt domowych i niszczeniu mienia; stosowaniu "gierek psychologicznych" lub zmuszaniu do izolacji od przyjaciół, rodziny, szkoły i/lub pracy.

Przemoc emocjonalna
Przemoc emocjonalna obejmuje podważanie poczucia własnej wartości poprzez ciągłą krytykę, umniejszanie znaczenia czyichś umiejętności, obrzucanie wyzwiskami lub stosowanie innych form przemocy słownej. Niszczenie relacji partnera z dziećmi lub niedopuszczanie do tego, aby partner zobaczył przyjaciół i rodzinę.

Przemoc fizyczna
Przemoc fizyczna polega na zranieniu lub próbie zranienia partnera poprzez uderzenie, kopnięcie, spalenie, szarpanie, szczypanie, pchanie, spoliczkowanie, ciągnięcie za włosy, gryzienie, odmawianie opieki medycznej lub zmuszanie do spożywania alkoholu i/lub zażywania narkotyków, bądź też użycie innej formy przemocy fizycznej.

Przemoc seksualna
Przemoc seksualna polega na zmuszaniu partnera do udziału w akcie seksualnym, gdy ten nie wyraża zgody. Więcej informacji na temat przemocy seksualnej znajduje się poniżej.

Więcej informacji na stronie: The signs of relationship abuse and how to help 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kobietobójstwo, zabójstwo kobiet (femicide)

Kobietobójstwo odnosi się do celowego zabijania kobiet, dlatego że są kobietami. Zabójstwa kobiet różnią się od zabójstw mężczyzn w zależności od konkretnych okoliczności. Na przykład, większość przypadków zabójstw kobiet jest popełniana przez partnerów lub byłych partnerów i wiąże się z ciągłym wykorzystywaniem w domu, groźbami lub zastraszaniem, przemocą seksualną lub sytuacjami, w których kobiety mają mniej władzy lub mniej środków niż ich partnerzy.

Zabójstwo honorowe
Morderstwo dla honoru jest morderstwem członka rodziny, zazwyczaj kobiety lub dziewczyny, z rzekomego powodu, że osoba ta przyniosła hańbę lub wstyd rodzinie. Morderstwa te często mają związek z czystością seksualną i rzekomymi przestępstwami popełnionymi przez żeńskich członków rodziny.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Przemoc seksualna

Przemoc seksualna to każdy akt seksualny popełniony wbrew woli innej osoby, gdy osoba ta nie wyraża zgody lub gdy zgody nie może wyrazić, ponieważ jest dzieckiem, jest niepełnosprawna umysłowo, jest poważnie odurzona lub nieprzytomna z powodu alkoholu lub narkotyków.

Formy przemocy seksualnej to: molestowanie seksualne, gwałt, gwałt naprawczy oraz gwałt kulturowy.

Dowiedz się więcej: 16 ways you can stand against rape culture  
 
Molestowanie seksualne
Molestowanie seksualne polega na kontakcie fizycznym bez uprzedniego wyrażenia zgody, takim jak dotykanie, szczypanie, klepanie lub ocieranie się o inną osobę w sposób seksualny. Obejmuje ono również formy niefizyczne, takie jak napastowanie, seksualne komentarze na temat ciała lub wyglądu danej osoby, domaganie się przysług seksualnych, seksualnie sugestywne spojrzenia, prześladowanie i eksponowanie organów płciowych.
 
Gwałt
Gwałt to każda niezgodna z prawem penetracja waginalna, odbytowa lub jamy ustnej za pomocą jakiejkolwiek części ciała lub przedmiotu. Gwałt może być dokonany przez osobę znajomą lub nieznajomą, zarówno w małżeństwie i związkach, jak i podczas konfliktu zbrojnego.

Gwałt naprawczy
Gwałt naprawczy jest formą gwałtu popełnionego na kimś ze względu na jego orientację seksualną lub tożsamość płciową. Ma on na celu zmuszenie ofiary do dostosowania się do heteroseksualności lub normatywnej tożsamości płciowej.

Gwałt kulturowy
Gwałt kulturowy odnosi się do społeczeństwa, które pozwala na normalizację i usprawiedliwienie przemocy seksualnej. Jest ona zakorzeniona w patriarchacie i podsycana przez utrzymujące się nierówności płci oraz uprzedzenia dotyczące płci i seksualności.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Handel ludźmi

Handel ludźmi polega na nabywaniu i wykorzystywaniu ludzi za pomocą takich środków, jak przemoc, nadużycia, przymus lub oszustwa. Ta ohydna zbrodnia zniewala miliony kobiet i dziewcząt na całym świecie, z których wiele jest wykorzystywanych seksualnie.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Okaleczanie żeńskich narządów płciowych (female genital mutilation, FGM), potocznie obrzezanie kobiet lub wyrzezanie
 
Okaleczanie żeńskich narządów płciowych obejmuje procedury, które celowo zmieniają lub powodują uszkodzenia żeńskich narządów płciowych z przyczyn niemedycznych. Dzielą się one na cztery główne rodzaje, a zarówno praktyka, jak i motywy, które za nimi stoją, różnią się w zależności od kraju. Okaleczenie żeńskich narządów płciowych jest normą społeczną, często uważaną za niezbędny krok w przygotowaniu dziewcząt do dorosłości i do małżeństwa. Obrzezanie kobiet zazwyczaj wynika z przekonań na temat płci i jej związku z odpowiednią ekspresją seksualną. Okaleczanie żeńskich narządów płciowych jako przemoc zostało po raz pierwszy zaklasyfikowana w 1997 roku na podstawie wspólnego stanowiska ogłoszonego przez WHO, UNICEF i UNFPA.

Zobacz: Female genital mutilation: A joint WHO/UNICEF/UNFPA statement  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziecięce małżeństwo

Dziecięce małżeństwo odnosi się do każdego małżeństwa, w którym jedno lub oboje małżonków ma mniej niż 18 lat. Jest to pogwałcenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która stanowi, że "małżeństwo może być zawarte tylko za wolną i pełną zgodą zainteresowanych małżonków". Dziewczęta są bardziej narażone na przedwczesne małżeństwo, w konsekwencji zamążpójścia porzucają szkołę i doświadczają kolejnych form przemocy.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przemoc Internetowa lub cyfrowa

Przemoc online (lub przemoc cyfrowa) wobec kobiet odnosi się do wszelkich aktów przemocy, które są popełniane, wspierane lub nasilane przy użyciu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (telefonów komórkowych, Internetu, mediów społecznościowych, gier komputerowych, wiadomości tekstowych, poczty elektronicznej itp.)

Do przemocy Internetowej  zaliczamy: cyberprzemoc, sexting i doxing

Cyberprzemoc (cybermobbing, cyberbullying) lub agresja elektroniczna, elektroniczna przemoc rówieśnicza
To stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne.
 
Sexting (także seksting)
To forma komunikacji elektronicznej, w której przekazem jest seksualnie sugestywny obraz lub treść. Termin powstał w pierwszych latach XXI wieku jako zrost angielskich słów sex (seks) i texting (czynność wysyłania wiadomości SMS). Z czasem jego znaczenie poszerzyło się na wysyłanie podobnych komunikatów także za pomocą innych mediów, na przykład komunikatorów internetowych, wiadomości MMS czy portali społecznościowych.

Doxing (lub Doxxing)
To proceder zbierania i publikowania czyichś danych osobowych i prywatnych informacji takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu itp. W dobie internetu doxing często polega na wykorzystywaniu informacji publikowanych przed daną osobę pod pseudonimem i upublicznianiu ich w celu dręczenia ofiary.


Zobacz: Types of violence against women and girls 

Zobacz też: Przemoc domowa – jak ją rozpoznać i jak pomóc
Jak poznać, czy mamy do czynienia z przemocą wobec kobiet? Co może zrobić osoba doswiadczajaca przemocy domowej? Jak pomóc osobie doświadczającej przemocy domowej?

2020-11-25

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×