facebook facebook instagram youtube

Najczęściej zadawane pytania

I.   Kryteria przyjęcia na praktyki
II.  Dokumenty
III.  Proces rekrutacji kandydatów
IV. Przebieg praktyk

Praktyki w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie cieszą się sporym zainteresowaniem wśród studentów. Dlatego też powierzyliśmy innym studentom zadanie polegające na zebraniu i opracowaniu najczęściej powtarzających się pytań zostało. Efektem ich pracy jest poniższa lista pytań i odpowiedzi - która, mamy nadzieję - stanie się przydatnym źródłem informacji ułatwiającym kandydatom decyzję o podjęciu praktyk.

I. Kryteria przyjęcia na praktyki

Dlaczego na praktyki przyjmowani są tylko studenci ostatnich lat?

Z naszego doświadczenia wynika, że z praktyk najbardziej korzystają studenci, którzy właśnie kończą studia. Często łączą oni praktyki z pisaniem swej pracy magisterskiej. Podczas praktyki pogłębiają swą wiedzę i szukają tekstów źródłowych do pracy. W rozmowie kwalifikacyjnej łatwo wykazują zainteresowanie i znajomość problematyki ONZ. Chętnie podejmują się obowiązków merytorycznych. Praktyki mają również umożliwić studentom zdobycie odpowiedniego doświadczenia w pracy, którą zamierzają podjąć w niedługim czasie.

Czy kierunek studiów decyduje o przyjęciu na praktyki?

Nie. Na praktyki zapraszamy przede wszystkim studentów, którzy chcieliby zapoznać się z działalnością Ośrodka Informacji ONZ, interesują się problematyką międzynarodową i działalnością ONZ albo łączą swoją przyszłość z pracą w tej dziedzinie.

Jakie są szanse studentów studiujący poza Warszawą na odbycie praktyk?

Studentom studiującym poza Warszawą proponujemy składanie dokumentów aplikacyjnych na miesiące wakacyjne. Mają oni wówczas pierwszeństwo przed studentami studiującymi w Warszawie.

Czy znajomość innych języków obcych, oprócz angielskiego, jest potrzebna (np. języka francuskiego)?

Od praktykantów wymagana jest bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, które niezbędne są do wykonywania codziennych obowiązków w Ośrodku Informacji ONZ w Warszawie. Znajomość innych języków obcych jest dodatkowym atutem.

Czy absolwenci studiów mogą ubiegać się o praktykę w Ośrodku Informacji ONZ?

Na praktyki zapraszamy przede wszystkim studentów. Jednak naszym zamiarem nie jest zniechęcanie osób, które chciałyby zapoznać się z działalnością Ośrodka Informacji ONZ, zwłaszcza jeśli łączą swoją przyszłość z pracą w dziedzinie problematyki międzynarodowej. Absolwenci również mogą zostać przyjęci na praktyki.

Często bywa, że studenci z ostatnich lat mają nieliczne zajęcia na swoich uczelniach. Czy takie osoby mogą starać się o praktyki?

Praktyki zobowiązują studentów do przebywania w biurze od 9:00 do 16:30. Zdarza się, że studenci odbywający praktyki mają nieliczne zajęcia na uczelni, czy też podchodzą do egzaminów. Sporadycznie mogą też wystąpić inne sytuacje, które uniemożliwią przebywanie w biurze. Każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany.

Czy praktyki muszą trwać minimum dwa miesiące?

Tak. Nie przewidujemy możliwości skrócenia okresu trwania praktyk. Z naszego doświadczenia wynika, że krótszy okres odbywania praktyk uniemożliwia studentowi zdobycie odpowiedniego doświadczenia w pracy i zapoznania się z działalnością Ośrodka.

II. Dokumenty

Jak ma wyglądać i co ma zawierać list polecający z uczelni?

List polecający jest jednym z najważniejszych dokumentów, które kandydat musi złożyć ubiegając się o praktykę. Najlepiej, gdy jest to list rekomendacyjny wystawiony przez promotora lub opiekuna naukowego, w którym pojawi się informacja o przygotowywanej lub planowanej pracy magisterskiej studenta, jego działalności naukowej i dotychczasowych osiągnięciach.

Dlaczego list motywacyjny ma być napisany w języku angielskim?

Podczas praktyk znajomość języka angielskiego, obok polskiego, jest niezbędna. List motywacyjny pomaga ocenić, jak biegle kandydat posługuje się językiem angielskim.

Co powinien zawierać list motywacyjny?

W liście powinny zostać zawarte motywy ubiegania się o praktykę oraz związane z nią oczekiwania. Jest to również miejsce na sprecyzowanie swoich zainteresowań, w tym również z dziedzin działalności ONZ.

Dlaczego należy złożyć zaświadczenie o ubezpieczeniu?

Ośrodek Informacji ONZ nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające na jego terenie. Każdy praktykant zobowiązany jest ubezpieczyć się we własnym zakresie i dołączyć zaświadczenie o ubezpieczeniu do składanych dokumentów aplikacyjnych.

III. Proces rekrutacji kandydatów

Jak wygląda proces rekrutacji?

Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie wymaganych dokumentów. Istotnym jest, by wynikało z nich dlaczego student stara się o praktyki właśnie w Ośrodku, by uzasadnienie przyjęcia na praktyki było przekonywujące i 'nie do odrzucenia'. Niestety, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Ośrodek nie jest w stanie przyjąć wszystkich chętnych.

Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, osoby, których aplikacja została pozytywnie rozpatrzona zostają poinformowane o przejściu do drugiego etapu rekrutacji, którym jest rozmowa kwalifikacyjna. Po zakończeniu całej procedury, nazwiska osób zakwalifikowanych do odbycia praktyk zostają umieszczone na liście osób przyjętych.

Czy kandydat może składać aplikacje więcej niż jeden raz?

Tak. Bywa, że na praktyki zgłaszają się studenci, którzy w danym momencie nie spełniają wymagań, np. rozpoczęli niedawno studia. Z oczywistych względów nie zostaną oni zakwalifikowani na praktyki. Po odpowiednim czasie mogą oni ponownie złożyć aplikację.

Warunki rekrutacji określają, że aplikacja złożona na dany okres nie przechodzi automatycznie na kolejny okres rekrutacyjny. Oznacza to, że student, który nie został przyjęty na praktyki w preferowanym przez niego terminie powinien złożyć dokumenty na inny okres rekrutacyjny.

Czy wszyscy studenci są informowani o wynikach rekrutacji?

Ze względu na duże zainteresowanie praktykami nie jesteśmy w stanie kontaktować się z każdą osobą, która aplikowała na praktyki. Kontaktujemy się jedynie z osobami, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji.

Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna (drugi etap rekrutacji)?

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest osobiście lub telefonicznie. W rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci mają okazję wykazać się wiedzą z zakresu tematyki międzynarodowej i określić zagadnienia z zakresu ONZ, które najbardziej ich interesują. Rozmowa może odbyć się w języku angielskim. W trakcie rozmowy omawiane są zadania, w tym główny temat, którym praktykant będzie się zajmował podczas swojego dwumiesięcznego pobytu w Ośrodku Informacji ONZ. Jest on zgodny zarówno z zainteresowaniami studenta, jak i z działalnością Ośrodka. Dlatego tak ważne jest, by student posiadał wiedzę zarówno o działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i Ośrodka Informacji ONZ.

Jaka jest szansa, że student zostanie przyjęty na preferowany przez niego okres czasu?

Zdarza się, że kandydatowi proponowany jest inny termin odbycia praktyk. Staramy się, aby praktykanci uczestniczyli w realizacji zadań odpowiadających ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli student zgłasza chęć asystowania przy organizacji konferencji prasowych, to trudno, by odbywał praktyki w okresie, gdy żadna konferencja nie jest planowana. Praca Ośrodka jest związana z działalnością ONZ na świecie. Zadania powierzane studentom odpowiadają rocznemu planowi pracy Ośrodka. Przed zgłoszeniem się na praktyki warto przejrzeć kalendarium ONZ. Termin praktyki zależy także od wolnych miejsc na liście osób już przyjętych.

IV. Przebieg praktyk

Jakie zadania są powierzane studentom podczas praktyk?

Nasi praktykanci dostają 'tematy przewodnie', którymi się zajmują. Na podstawie dokumentów ONZ w języku angielskim przygotowują materiały w języku polskim, które następnie są umieszczane na stronie internetowej. Strona internetowa Ośrodka to w dużej mierze efekt pracy praktykantów.

O tym jak wygląda ta współpraca można dowiedzieć się w zakładce "Wspomnień czar"

Czy Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie przewiduje odbycie praktyki w charakterze tłumacza pisemnego lub ustnego?

Oficjalne tłumaczenia ONZ powierzamy sprawdzonym tłumaczom, którzy współpracują z nami od dłuższego czasu. Zadaniem praktykantów jest zapoznanie się z terminologią i działalnością ONZ, poszerzenie swej wiedzy na temat tej organizacji. Na praktyki w Ośrodku przyjmowani są również studenci filologii angielskiej, jednakże praktyk w UNIC'u nie można traktować jako praktyk tłumaczeniowych. Należy jednak podkreślić, że ze względu na duże ilości "przerabianych" dokumentów, Ośrodek to doskonałe miejsce, gdzie przyszli tłumacze mogą zapoznać się ze specyfiką języka angielskiego używanego w dokumentach ONZ.

Czy istnieje możliwość zatrudnienia po odbyciu praktyk?

Praktyki nie gwarantują zatrudnienia w strukturach ONZ. Na głównej stronie www.un.org są zamieszczane wolne etaty, na które trzeba aplikować.

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×