Młodzi Indianie Salaseca w Ambato, Equador. (UN Photo #155084)


   

Mikrofinanse a Milenijne Cele Rozwoju


 

"Mikrofinanse są czymś więcej niż łatwym narzędziem pozyskiwania dochodu. Przez bezpośrednie podnoszenie statusu biednych ludzi, szczególnie kobiet, stają się one kluczowym mechanizmem przybliżającym realizację Milennijnych Celów Rozwoju, w szczególności celu obniżenia o połowę liczby osób żyjących w skrajnym ubóstwie i głodzie do 2015 roku."

Mark Malloch Brown
UNDP

Mikrokredyty i mikrofinanse znacząco przyczyniają się do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju, w tym obniżenia o połowę liczby osób żyjących w skrajnym ubóstwie i głodzie do 2015 roku. Cele te, przyjęte przez światowych liderów na Szczycie Milenijnym w październiku 2000 roku, skierowane są na standardy zdrowia, równy status kobiet i mężczyzn oraz edukację.

Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju - przykłady

 • Bangladesz - 48% najbiedniejszych gospodarstw domowych, które posiadają dostęp do mikrokredytów, podniosło swój status powyżej granicy skrajnego ubóstwa.
 • Bangladesz - 5% klientów banku Grameen wychodzi z ubóstwa każdego roku dzięki uczestniczeniu w mikrofinansowych programach. Gospodarstwa domowe są w stanie podtrzymać swój polepszony status przez dłuższy okres czasu.
 • Boliwia - Pożyczka mikrokredytowa podwoiła dochody klientów w ciągu dwóch lat. Pożyczkobiorcy zyskali również większy dostęp do służby zdrowia i możliwość posyłania dzieci do szkoły.
 • Brazylia - Prawie 15,7 miliona ludzi pracuje jako mikroprzedsiębiorcy, co przewyższa liczebnie formalny sektor przedsiębiorców w stosunku 3 do 1. Ocenia się, że 93% mikroprzedsiębiorców prowadzi dochodowe biznesy.
 • Indie - Trzy czwarte klientów mikrofinansowej organizacji SHARE, którzy uczestniczyli w programie przez dłuższy czas, odnotowało znaczące polepszenie statusu materialnego, a połowa klientów wyszła z ubóstwa. Pojawiła się również wyraźna zmiana we wzorcach zatrudnienia klientów:
  • Przejście z nieregularnych, nisko opłacanych dziennych prac do rozmaitych źródeł pozyskiwania dochodów,
  • Zwiększyło się zatrudnienie wśród członków rodzin oraz nastąpił wzrost poparcia dla małych firm.
 • Indonezja - Klienci korzystający z pożyczek banku Rakyat powiększają swoje dochody o 12.9% w porównaniu do 3% wzrostu w grupach kontrolowanych. Na wyspie Lombok, klienci banku Rakyat zwiększyli dochody średnio do 112%, a 90% gospodarstw domowych wyszło z ubóstwa.
 • Świat - w 1999 roku, 96% ze 176,147 biednych klientów całego świata dzięki mikrokredytom spłaciło w terminie swoje pożyczki zgodnie z rynkowymi stawkami procentowymi. Utworzono 276,886 miejsc pracy.

Promocja edukacji dzieci

 • Bangladesz - W jednej z wiosek, niemal wszystkie dziewczynki z gospodarstw domowych, korzystających z małych pożyczek z banku Grameen, uczęszczały do szkoły w przeciwieństwie do zaledwie 60% dziewczynek z gospodarstw domowych nie zabezpieczonych taką pożyczką. Również 81% chłopców chodziło do szkoły w porównaniu z 54% chłopców z gospodarstw domowych, które nie otrzymały pożyczek z tego banku.
 • Bangladesz - Liczba dzieci między 11 a 14 rokiem życia, które posiadają podstawowe umiejętności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, pochodzących z gospodarstw domowych otrzymujących małe pożyczki z Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) podwoiła się z 12% w 1992 roku do 24% w roku 1995.
 • Honduras - Klienci otrzymujący małe pożyczki z Save the Children powiększyli swoje dochody, które umożliwiły im posłanie dzieci do szkoły. Obniżyła się liczba dzieci porzucających szkołę.

Poprawa ochrony zdrowia

 • Bangladesz - Mniej osób korzystających z Bangladesh Rural Advancement Committe (BRAC) cierpiało z powodu ciężkiego niedożywienia w porównaniu z grupą kontrolną a skala ciężkiego niedożywienia zmniejszała się wraz z długością uczestniczenia w mikrokredytowych programach.
 • Bangladesz - Środki antykoncepcyjne używane były znacznie częściej przez pożyczkobiorców programu Grameen (59%) niż przez osoby nie będące uczestnikami (43%). Również późniejsze badania odnotowują ten trend.
 • Uganda - Foundation for Credit and Community Assistance (FOCCAS) odnotowała, że 95% klientów mikrofinansowych zaangażowało się w działania związane z poprawą zdrowia i praktyk żywieniowych dzieci, w porównaniu do 72% nie będących pożyczkobiorcami. Równocześnie, 32% klientów zastosowało co najmniej jedną metodę zapobiegającą AIDS, w porównaniu do 18% osób nie będących uczestnikami programów mikrofinansowych.
 • Świat - Kredyty udzielane gospodarstwom domowym zastępują dochód pozyskiwany z pracy dzieci.

Podnoszenie statusu kobiet

 • Boliwia i Ghana - Zauważono, że uczestnictwo kobiet w programach mikrofinansowych zaowocowało wzrostem wiary kobiet we własne możliwości. Polepszył się ich status w społeczeństwie. W Ghanie kobiety odgrywają bardziej aktywną rolę w życiu i  uroczystościach wspólnoty, podczas gdy w Boliwii są aktywniejsze w samorządach lokalnych.
 • Świat - Programy mikrofinansowe w różnych regionach świata wskazują na wzrost roli kobiet w podejmowaniu decyzji. Np., Program ds. Podnoszenia Statusu Kobiet w Nepalu wskazuje, że 68% uczestniczek podejmuje decyzje dotyczące gospodarstw, planowania rodziny i edukacji córek, a także negocjuje małżeństwa dzieci.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, listopad 2004 r.