Szczyt jest największym spotkaniem światowych przywódców, jakie kiedykolwiek miało miejsce.
Jest to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie dla obecnego pokolenia.
Nie ma ważniejszych spraw dla świata:

Ponad miliard ludzi żyje w skrajnym ubóstwie, a 20 000 osób codziennie umiera z głodu.

Terroryzm zagraża ludzkości.

W ciągu ostatnich pięciu lat w ponad 40 krajach wystąpiły gwałtowne konflikty zbrojne.
Należy osiągnąć równoważny postęp w trzech dziedzinach: rozwoju, bezpieczeństwa i praw człowieka.

Powyższe kwestie są ze sobą powiązane i przenikają się. Należy jednocześnie podejmować działania we wszystkich trzech dziedzinach, ponieważ działanie w zakresie jednej z nich jest nieefektywne.
Po Szczycie:
Zobacz również:

Światowy Szczyt 2005

Nowy Jork, 14-16 września 2005 r.


Należy zacząć działać teraz, by nie tracić cennego czasu, który ucieka z każdą chwilą. Ludzkość stoi przed niepowtarzalną szansą, którą należy wykorzystać. Podjęte decyzje mają zadecydować o przyszłości, na drugą taką szansę być może długo przyjdzie czekać.

Priorytety Szczytu

Światowi przywódcy przedstawią osiągniecie w zakresie realizacji celów w kwestii zmniejszenia do połowy ubóstwa przed 2015 rokiem. Mają one zostać osiągnięte poprzez podjęcie takich działań jak podwojenie pomocy rozwojowej dla najbardziej potrzebujących oraz wspieranie śmiałych inicjatyw, które ocalą miliony ludzkich istnień.

W kwestii terroryzmu światowi liderzy mają osiągnąć porozumienie w sprawie zapobiegania celowym atakom oraz zabijania ludności cywilnej. Przywódcy świata opracują plan działania dotyczący zwalczania terroryzmu.

Zgromadzenie Ogólne ONZ - rozpoczęcie obrad Światowego Szczytu 2005

Przemówienie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, 16 września 2005 r. Tekst przemówienia.

Obecny dramatyczny wzrost stopnia rozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz słabość uregulowań prawnych wskazuje na konieczność podjęcia działań skierowanych na  kontrolę i ograniczenie ilości broni masowego rażenia. Porozumienie i wytyczenie wspólnej polityki państw  jest niezbędne w budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

Utworzenie nowej Komisji ds. Budowania Pokoju ma zapewnić międzyrządowy mechanizm  działania na rzecz pokoju międzynarodowego, przede wszystkim ma on pomóc społeczeństwom  wychodzącym z konfliktu.

Szczyt podejmie temat usprawnienia mechanizmów działania ONZ w zakresie praw człowieka. Mało  wiarygodną Komisję Praw Człowieka ma zastąpić nowa Rada Praw Człowieka.

Podjęta zostanie kwestia reformy wszystkich głównych organów Organizacji Narodów  Zjednoczonych w tym Zgromadzenia Ogólnego, Rady Bezpieczeństwa, Rady Gospodarczej i Społecznej, Rady Powierniczej oraz Sekretariatu. Podjęte decyzje mają sprostać wymogom  współczesnego świata.

Przywódcy świata we wrześniu 2005 roku spotkają się na szczycie w Nowym Jorku, by ocenić postęp od chwili przyjęcia przez wszystkie państwa członkowskie Deklaracji Milenijnej w 2000 roku. Przedmiotem obrad będą treści zawarte w najnowszym raporcie Kofiego Annana "In Larger Freedom".


Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie

tel. (+4822) 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, sierpień 2005 r.