« strona główna UNIC « Współpraca ONZ z UE

Współpraca ONZ i Unii Europejskiej


Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska kierują się wspólnymi podstawowymi wartościami i realizują podobne cele. Obydwie organizacje podkreślają znaczenie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, rozwijania przyjaznych stosunków między narodami oraz ochrony praw człowieka. Promują również międzynarodową współpracę w rozwiązywaniu problemów gospodarczych, społecznych i humanitarnych.

Działalność ONZ jest ważna dla Unii Europejskiej, ponieważ spełnia ona rolę forum, na którym rządy oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego negocjują i uzgadniają wspólne stanowisko w celu rozwiązania kluczowych problemów współczesnego świata. Wszystkie państwa tworzące Unię Europejską są członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 1974 roku Wspólnocie Europejskiej przyznano status stałego obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym NZ. Państwa członkowskie Unii Europejskiej z Komisją Europejską na czele koordynują swoje działania i współpracują z ONZ na wielu płaszczyznach. Współpraca ta obecnie obejmuje zagadnienia sześciu głównych komitetów Zgromadzenia Ogólnego NZ, a także innych organów pomocniczych Zgromadzenia Ogólnego oraz Rady Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC). Unia Europejska współpracuje również z wieloma organizacjami wyspecjalizowanymi i innymi jednostkami systemu Narodów Zjednoczonych. Są to na przykład: UNESCO, WHO, IAEA, FAO, WIPO, WTO, UNDP, WFP, UNAIDS, UNICEF, UNEP. Unia Europejska często odgrywa też kluczową rolę w międzynarodowych konferencjach organizowanych przez ONZ.

Współpraca ONZ i Unii Europejskiej rozszerzała się stopniowo i kolejno obejmowała nowe kwestie ważne dla całej społeczności międzynarodowej. Obecnie odbywa się ona przede wszystkim w następujących dziedzinach: rozwój, utrzymywanie pokoju i zapobieganie konfliktom, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, pomoc humanitarna, prawa człowieka, handel i kultura. Biura Narodów Zjednoczonych działające w Brukseli przy pomocy Komisji Europejskiej wydają coroczne raporty dotyczące współpracy ONZ i UE.

Unia Europejska jest głównym źródłem finansowania pomocy udzielanej przez organizacje wyspecjalizowane, programy i fundusze Narodów Zjednoczonych. Dla przykładu tylko w 2008 roku Unia przekazała ONZ ponad miliard euro na działania związane ze wspieraniem rozwoju i udzielaniem pomocy humanitarnej.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2010 r.