facebook facebook instagram youtube

Polska kandydatem do Rady Praw Człowieka
Dobrowolne przyrzeczenia i zobowiązania

Ochrona i promocja praw człowieka jest głęboko zakorzeniona w polskim systemie prawnym. Polska jako pierwszy kraj w regionie stworzyła, w 1987 r., instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich. W ostatnich latach, krajowy system ochrony praw człowieka był wciąż ulepszany, m.in. poprzez włączenie do Konstytucji oddzielnego rozdziału dotyczącego wolności, praw człowieka i obowiązków obywatelskich jak również poprzez utworzenie instytucji Rzecznika Praw Dziecka. Polska zobowiązuje się do dalszego ulepszania i wzmacniania narodowego systemu ochrony praw człowieka, tak aby stał się on jeszcze bardziej efektywny i wszechstronny. Polska jest również gotowa dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi krajami, a także korzystać z praktyki innych państw w dziedzinie promocji i ochrony praw człowieka.

Ochrona i promocja praw człowieka jest także stałym i ważnym elementem polskiej polityki zagranicznej. Polska zamierza wspólnie z innymi państwami stać na straży poszanowania godności ludzkiej i bezwarunkowo zapewniać przestrzeganie wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności. Jako że wszystkie prawa człowieka – obywatelskie, polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne są uniwersalne, niepodzielne i współzależne, ścisła współpraca międzynarodowa w zapewnieniu ich pełnej ochrony we wszystkich krajach pozostaje sprawą rosnącej wagi. Dlatego też ochrona i promocja praw człowieka jest uzasadnioną troską całej społeczności międzynarodowej.

Polska jest przekonana, że powołanie Rady Praw Człowieka stanowi jeden z kluczowych elementów w procesie reformy ONZ. Fakt jej powstania wyraża jednoznaczną wolę społeczności międzynarodowej do wzmocnienia oenzetowskiego systemu ochrony praw człowieka. Mamy nadzieję, że mandat nowopowstałej Rady spowoduje, iż będzie ona dużo sprawniej zajmować się przypadkami łamania praw człowieka w świecie. Polska uważa utworzenie Rady za potwierdzenie rosnącego znaczenia praw człowieka, które obok rozwoju i bezpieczeństwa, są jednym z trzech filarów, na których zbudowana jest Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Polska zobowiązuje się, że będzie aktywnie brać udział w pracach Rady od chwili jej utworzenia oraz będzie działać na rzecz wzmacniania jej wiarygodności, sprawności i efektywności. Polska deklaruje również wspieranie najwyższych standardów w ochronie praw człowieka i pełną współpracę z Radą we wszystkich jej działaniach oraz w wypełnianiu powierzonych jej zadań.

Polska jest stroną sześciu najważniejszych konwencji międzynarodowych ws. praw człowieka, jak również protokołów dodatkowych do tych konwencji. Współpracujemy w pełnym zakresie z sześcioma organami traktatowymi monitorującymi przestrzeganie postanowień konwencji, zarówno poprzez przygotowywanie okresowych sprawozdań z realizacji postanowień konwencji, jak i poprzez uznanie kompetencji tych organów do rozpatrywania skarg indywidualnych. Polska podjęła już działania, by efektywniej wywiązywać się z realizacji zaleceń wydawanych przez organy traktatowe po rozpatrzeniu polskich sprawozdań.

Polska deklaruje również rozpatrzenie wycofania swoich zastrzeżeń do Konwencji Praw Dziecka, które były wniesione w momencie jej ratyfikacji.

Polska zobowiązuje się do kontynuowania współpracy z procedurami specjalnymi Komisji Praw Człowieka, które zostały przeniesione do struktur nowo powstałej Rady Praw Człowieka. Już w 2001 r. Polska, jako jeden z czterdziestu krajów, przedstawiła stałe zaproszenie dla wszystkich specjalnych procedur Komisji Praw Człowieka. Oznacza to, że za każdym razem gdy Specjalny Sprawozdawca występuje z prośbą o zgodę na wizytę w naszym kraju, Polska udziela zgody wraz z zapewnieniem pełnej współpracy.

Polska podjęła kroki w celu realizacji postanowień światowych konferencji dotyczących praw człowieka, takich jak konferencje na temat HIV/AIDS, kobiet, rasizmu oraz praw dziecka. Zobowiązujemy się do kontynuowania już rozpoczętych działań. Zgodnie z postanowieniami Światowej Konferencji przeciwko Rasizmowi, Polska przygotowała Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, który jest w trakcie wdrażania. W 2004 r. Polska przyjęła także Narodowy Plan Działań Na Rzecz Dzieci „Polska dla Dzieci”, wywiązując się w ten sposób z zobowiązania złożonego w 2002 r. podczas szczytu ONZ ws. dzieci.

Polska zobowiązuje się również do dalszego zacieśniania współpracy z Biurem Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka i innymi agendami ONZ działającymi w dziedzinie praw człowieka. Obecnie Polska, razem z Biurem Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, przygotowuje seminarium międzynarodowe na temat zwalczania korupcji, jako elementu dobrego rządzenia w kontekście promocji praw człowieka. Polska będzie nadal wspierać Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka i zwiększy dobrowolne składki na jego działalność.

Warszawa, 5 kwietnia 2006 r.

Zapraszamy na stronę Polska kandydatem do Rady Praw Człowieka

http://www.unic.un.org.pl/rada_praw/polska_kandydatem.php


2006-05-05

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×