Dekada "Woda dla Życia"   (2005 - 2015)
UNIC Warsaw Home

Założenia, cele i wyzwania

W dzisiejszym świecie woda jest w dużym stopniu nieefektywnie wykorzystywana i zanieczyszczana, a środowisko naturalne nie jest w stanie odnowić jej zasobów. Jednym z zadań Dekady "Woda dla Życia" jest podnoszenie świadomości społeczeństw w zakresie wydajnego wykorzystywania zasobów wody, propagowanie wiedzy o bieżących i możliwych kryzysach w zaopatrzenie w wodę, potencjalnych działaniach podjętych w obliczu sytuacji kryzysowych oraz niezbędnych zmian w sferze przepisów prawnych. Ponadto, niezbędna jest partnerska współpraca pomiędzy sektorem przemysłowym, organizacjami pozarządowymi, rządami państw oraz organizacjami międzynarodowymi, takimi jak ONZ, w celu finansowania inwestycji związanych zarządzaniem zasobami wodnymi.

Do głównych zadań międzynarodowej Dekady "Woda dla Życia" należą:

Woda a Milenijne Cele Rozwoju
  • Zmniejszenie o połowę liczby ludzi pozbawionych stałego dostępu do czystej pitnej wody do roku 2015
Woda a kobiety
  • Równoprawne uczestnictwo kobiet w realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz włączenie ich w proces podejmowania decyzji w sprawach dotyczących zarządzania wodą
Woda a środowisko naturalne
  • Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego
  • Popieranie rozwoju, stosowania i rozpowszechniania przyjaznych środowisku technologii oraz wzmacnianie współpracy na rzecz redukcji zanieczyszczenia wody
Woda a rolnictwo
  • Efektywne wykorzystanie wody w rolnictwie w celu ochrony środowiska oraz zmniejszenia zjawiska ubóstwa
Woda a warunki sanitarne
  • Poprawa warunków sanitarnych oraz zwiększenie dostępu do podstawowych usług komunalnych
  • Rozwój usług i  infrastruktury, transfer technologii i wiedzy oraz zwiększanie wydajności systemów sanitarnych
Woda a energia
  • Wykorzystanie wody jako odnawialnego oraz taniego źródła energii

Zdjęcie zaczerpnięte z: www.who.int

Strona główna

Założenia, cele i wyzwania

Uczestnicy Dekady "Woda dla Życia"


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, maj 2005 r