Dekada "Woda dla Życia"   (2005 - 2015)
UNIC Warsaw Home

Międzynarodowa Dekada "Woda dla Życia"

"Woda jest niezbędna do życia. Mimo to ludzie na całym świecie cierpią z powodu braku wody. Każdego roku miliony dzieci umierają w wyniku chorób przenoszonych przez wodę. Klęska suszy regularnie dotyka najbiedniejsze kraje świata. Świat musi skuteczniej reagować na problemy związane z brakiem lub złą jakością wody. (...) Dlatego też została powołana Dekada 'Woda dla Życia', którą rozpoczyna tegoroczny Światowy Dzień Wody. Naszym dążeniem jest osiągnięcie do roku 2015 międzynarodowych celów związanych z wodą i poprawą warunków sanitarnych, oraz stworzenie podstaw umożliwiających postęp w nadchodzących latach."

Kofi Annan
Sekretarz Generalny ONZ
22 marca 2005 r.

Międzynarodowa Dekada "Woda dla Życia" została ogłoszona w 2004 roku na mocy rezolucji A/RES/58/217 podczas 58. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Światowa inauguracja międzynarodowej Dekady odbyła się 22 marca 2005 r. W rezolucji Zgromadzenie Ogólne NZ uznało, że dostępność czystej wody jest jednym z najpilniejszych wyzwań, jakie stoją przed ludzkością. Dostęp do wody jest kwestią wielkiej wagi dla dobrobytu i rozwoju ludzkości. Aby podkreślić znaczenie natychmiastowych działań w tej dziedzinie, Narody Zjednoczone proklamowały lata 2005-2015 międzynarodową Dekadą "Woda dla Życia".

Zobacz również:


Strona główna

Założenia, cele i wyzwania

Uczestnicy Dekady "Woda dla Życia"


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, maj 2005 r