strona startowa     sekretarz generalny     milenium     reforma ONZ

rozwój gospodarczy  
wersja do druku 
 
UNCTAD/PRESS/PR/2003/89

NA PRZEKÓR ŚWIATOWEJ TENDENCJI ROK 2002 BYŁ KOLEJNYM ROKIEM WZROSTU ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) ulokowanych w zeszłym roku w krajach Europy Środkowej i Wschodniej osiągnęła rekordowy poziom 29 miliardów dolarów - podaje opublikowany dzisiaj przez Konferencję Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Światowy Raport Inwestycyjny 2003. " Przewidujemy, że przepływy BIZ w tym regionie świata będą nadal rosły - zarówno w bieżącym jak i w następnych latach", oznajmił Sekretarz Generalny UNCTAD, Rubens Ricupero. "Wzrostowa tendencja, jaką zanotowaliśmy w ubiegłym roku i jakiej można - bez cienia ryzyka - oczekiwać w bieżącym roku, wyraźnie odbiegają od spadków wartości BIZ we wszystkich pozostałych częściach globu". Środkowy i wschodni region Europy, który odnotował wzrost wartości BIZ o 15% (z 25 miliardów dolarów w 2001 roku do 29 miliardów w roku następnym), jest coraz częściej uważany za stabilny i obiecujący teren inwestycji, zwłaszcza w kontekście podziału pracy na jednoczącym się kontynencie. Wzrostowy trend nie jest jednak powszechny - w 10 spośród 19 państw regionu odnotowano faktyczny spadek napływu BIZ.

UNCTAD przewiduje, że bieżący rok przyniesie dalszy wzrost przepływów BIZ w tym regionie świata. Ich wartość powinna zamknąć się kwotą prawie 30 miliardów dolarów. Przodownictwo pod względem odbioru BIZ przypadnie Rosji, a głównym motorem tendencji wzrostowej będzie perspektywa rychłego poszerzenia Unii Europejskiej. UNCTAD przeprowadziła niedawno ankietę adresowaną do agencji promocji inwestycji z całego świata. Wyniki ankiety, na którą odpowiedziało 15 agencji z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, wskazują na ogólny optymizm dotyczący perspektyw dla nowych BIZ w tym regionie w ciągu następnych kilku lat. Krótkookresową poprawę koniunktury dla BIZ (lata 2003-2004) przewiduje 9 z 15 środkowo - i wschodnioeuropejskich respondentów ankiety. Jeszcze lepsze rokowania dotyczą lat 2004-2005; dalszego wzrostu BIZ w tej średnioterminowej perspektywie czasu oczekuje 12 agencji promocji inwestycji z tego regionu.

Zmienia się geografia inwestycji w regionie

Jednym z przejawów różnorodności trendów w zakresie BIZ w tej części Europy jest to, że największy wzrost wartości inwestycji odnotowały kraje będące w szczytowej fazie procesu prywatyzacji (Czechy, Słowacja i Słowenia - patrz Wykres). W miarę jak pewna grupa spóźnionych państw dogania dotychczasowych liderów (Czechy, Węgry, Polskę i Rosję) geografia BIZ w regionie zaczyna ulegać zmianom. Wprawdzie Czechy utrzymały znaczącą pozycję, ale trzej pozostali, dawni liderzy są w odwrocie. Na przykład, Węgry zajęły rok temu dopiero ósme miejsce na liście największych odbiorców inwestycji.

Różnorodność regionalnych trendów przejawia się również w podziale na branże. Dobrą passę kontynuowała w 2002 roku branża motoryzacyjna - największy odbiorca BIZ w regionie. Bieżący rok przyniesie dalszy wzrost inwestycji w tej branży, o czym świadczą anonsowane na początku roku nowe przedsięwzięcia w Słowacji (Pegeuot) i Rosji (Renault), którym będzie towarzyszyć rozbudowa istniejących zakładów (Audi i Suzuki na Węgrzech). Odmienna sytuacja dotyczy przemysłu elektronicznego. Kryzys tej branży w regionie wynika z globalnej nadprodukcji, słabego popytu oraz konkurencji ze strony państw Azji Wschodniej (zwłaszcza Chin), które oferują niższe koszty produkcji. Powyższe czynniki dają się we znaki w takim samym stopniu lokalnym firmom, co filiom zagranicznych koncernów.

Po okresowym spadku w 2001 roku, rok 2002 przyniósł wzrost wartości inwestycji wypływających z państw środkowo- i wschodnioeuropejskich (4 miliardy dolarów). Był on jednak znacznie niższy niż wzrost BIZ, które napłynęły do tego regionu. Pod względem wartości wypływających inwestycji jak i tempa ich wzrostu nadal zdecydowanie przoduje Rosja. Według najnowszych dostępnych danych, w 2001 roku 25 największych niefinansowych transnarodowych korporacji z państw Europy Środkowej i Wschodniej (zobacz Tabela) tylko w nieznacznym stopniu odczuło skutki ówczesnej globalnej dekoniunktury. Zadecydował o tym głównie ich branżowy profil, zdominowany przez firmy zajmujące się eksploatacją surowców naturalnych i transportem. Firmy te były również do pewnego stopnia chronione przez to, że ich działalność koncentrowała się w państwach, których globalne spowolnienie gospodarki dotyczyło w mniejszym stopniu. (Rosyjskie transnarodowe korporacje są nadal większe i bardziej rozproszone pod względem geograficznym niż ich odpowiedniki w innych państwach regionu).

Poszerzenie UE może wpłynąć korzystnie na poziom BIZ w regionie

Przewidziane na rok 2004 poszerzenie Unii Europejskiej jest jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych, jakie będą rzutować na poziom BIZ w państwach Środkowej i Wschodniej Europy w najbliższej przyszłości. Według prognoz pobudzi ono napływ bezpośrednich inwestycji do tej części Europy - zarówno do państw, które zostaną członkami do UE w pierwszej kolejności jak i pozostałych państw regionu. W pierwszej grupie państw już teraz inwestycje oparte na niewykwalifikowanej sile roboczej zaczynają ustępować miejsca przedsięwzięciom o wyższej wartości dodanej. W ten sposób inwestorzy dyskontują stosunkowo wysoki poziom wykształcenia lokalnych pracowników. Dla krajów oczekujących na przyjęcie w 2004 roku największym wyzwaniem jest harmonizacja wewnętrznych przepisów dotyczących BIZ z regulacjami istniejącymi w Unii Europejskiej. Spełnienie warunków członkostwa w Unii będzie wymagać od tych krajów również stworzenia i rozbudowy instytucjonalnych struktur potrzebnych do administrowania i właściwego sterowania funduszami oferowanymi przez wiele wspólnotowych źródeł z myślą o wspieraniu rozwoju gospodarczego.

Kraje, które na razie nie przystępują do UE, stoją zaś przed zadaniem aktualizacji i unowocześnienia polityki i działań służących promocji BIZ. Jest to bowiem niezbędny krok zarówno w kierunku optymalizacji potencjalnych korzyści wynikających ze statusu "nowych kresów" dla szukających oszczędności inwestorów, jak i w kierunku maksymalizacji swoich szans na przyciągnięcie firm, które zdecydują się na przeniesienie działalności do "tańszych" państw regionu.

Wykres. Europa Środkowa i Wschodnia: 10 państw będących największymi odbiorcami BIZ w 2001 i 2002 roku ( w miliardach dolarów)Źródło: UNCTAD, Światowy Raport Inwestycyjny 2003
a.Kolejność oparta na wielkości BIZ w 2002 roku.

Tabela. Największe pod względem wartości zagranicznych aktywów korporacje transnarodowe z siedzibą w Europie Środkowej i Wschodniej, 2001 rok (miliony dolarów i liczba zatrudnionych)

Miejsce       Aktywa Sprzedaż Zatrudnienie Miejsce
Aktywa Zagr. TNI a Nazwa firmy Kraj Branża Zagranica Ogółem Zagranica Ogółem Zagranica Ogółem (w proc.)
1 10 Lukoil Oil Co. Rosja Ropa i gaz ziemny 5 830.0 15 859.0 8 771.0 14 892.0 13 000 140 000 35.0
2 4 Novoship Co. Rosja Transport 998.9 1 133.6 302.3 392.1 85 6 976 55.5
3 1 Latvian Shipping Co. Litwa Transport .. 491.2 .. 172.9 1 313 1 762 77.7
4 5 Pliva Group Chorwacja Farmaceutyki 281.1 967.6 477.3 632.2 2 900 7 208 48.3
5 25 Hrvatska Elektroprivreda d.d. Chorwacja Energia 272.0 2 357.0 8.0 775.0 - 15 071 4.2
6 2 Primorsk Shipping Co. Rosja Transport 267.3 437.9 114.9 145.7 1 305 2 629 63.2
7 7 Gorenje Group Słowenia AGD 231.5 486.1 475.4 661.3 670 8 186 42.6
8 6 Krka d.d. Słowenia Farmaceutyki 190.8 476.6 235.4 296.0 595 3 520 45.5
9 15 Far Eastern Shipping Co. Rosja Transport 123.0 377.0 101.0 318.0 233 5 608 22.8
10 21 Mercator d.d. Słowenia Handel detaliczny 112.7 868.5 53.0 1 171.5 1 279 13 692 8.9
11 20 MOL Hungarian Oil and Gas Plc. Węgry Ropa I gaz ziemny 95.9 3 243.2 819.2 3 850.0 776 15 218 9.8
12 14 Podravka Group Chorwacja Art.spożywcze/farmaceutyki 69.3 357.2 134.3 303.5 790 6 885 25.0
13 22 Petrol Group Słowenia Ropa i gaz ziemny 66.9 478.4 80.0 1 122.8 24 1 572 7.5
14 3 Zalakerámia Rt. Węgry Ceramika I materiały ogniotrwałe 65.0 120.0 39.0 64.0 1 889 2 921 59.9
15 19 Richter Gedeon Ltd. Węgry Farmaceutyki 55.9 496.5 43.5 309.6 884 5 007 14.3
16 11 Malév Hungarian Airlines Ltd. b Węgry Transport 41.4 187.0 299.0 383.4 49 2 952 33.9
17 17 Intereuropa d.d. Słowenia Handel 34.0 200.0 25.0 163.0 662 2 230 20.7
18 12 Lek d.d. Słowvenia Farmaceutyki 28.1 332.4 219.7 281.2 252 2 663 32.0
19 24 Petrom SA National Oil Co. b Rumunia Ropa i gaz ziemny 28.0 3 151.0 303.0 2 423.0 149 77 630 4.5
20 13 Croatia Airlines d.d. Chorwacja Transport 26.3 328.4 90.4 141.8 63 977 26.1
21 23 Merkur d.d. Słowenia Trade 26.1 397.9 44.8 436.7 89 2 824 6.7
22 9 Budimex Capital Group Polska Budownictwo 23.8 372.6 50.4 610.0 1 076 1 189 35.0
23 8 BLRT Grupp AS Estonia Przemysł stoczniowy 22.6 83.7 31.5 83.8 1 521 3 415 36.4
24 16 Iskraemeco d.d. Słowenia Elektromaszynowy 19.0 86.5 32.8 115.0 267 2 114 21.0
25 18/td> Tiszai Vegyi Kombinát Ltd. Hungary Przemysł chemiczny 16.6 462.5 245.6 489.9 182 2987 19.9

Source: UNCTAD, World Investment Report 2003; www.unctad.org/fdistatistics.
a The Transnationality Index (TNI) is calculated as the average of three ratios: foreign assets to total assets, foreign sales to total sales and foreign employment to total employment.
b 2000 data.
c Data not revealed by the firm; estimates have been made using secondary sources of information.

a WTN - wskaźnik transnarodowości będący średnią trzech współczynników: zagraniczne aktywa/aktywa ogółem, zagraniczna sprzedaż/sprzedaż ogółem, zatrudnienie zagranicą/zatrudnienie ogółem
b Dane za 2000 rok
c Dane szacunkowe, oparte na informacjach z drugiej ręki (firma nie ujawniła danych)
 
 

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
tel. (+4822) 825 57 84, e-mail:unic.poland@unic.org