CIAŁA TRAKTATOWE DS. PRAW CZŁOWIEKA

 

Komitet do Ochrony Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków ich Rodzin (Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) - CMW

 

Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin została przyjęta 18 grudnia 1990 r. rezolucją 45/158 Zgromadzenia Ogólnego. Konwencja weszła w życie 1 lipca 2003 r. Do dnia dzisiejszego konwencję ratyfikowało 25 państw.

Celem Konwencji jest ochrona wszystkich legalnych i nielegalnych pracowników - migrantów przed wyzyskiem poprzez ustanowienie międzynarodowych standardów w zakresie opieki społecznej, ochrony socjalnej i praw człowieka oraz wynikających z nich obowiązków dla państw wysyłających i przyjmujących migrantów. W szczególności Konwencja ma zapobiegać nielegalnemu i niezgodnemu z przepisami zatrudnianiu migrantów.

Afgański uchodźca przy wypieku pieczywa, obóz w Torbat-e-Jam, Iran.
UN Photo# 210771C

Nadzorowaniem realizacji postanowień Konwencji zajmuje się Komitet do Ochrony Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin. Komitet składa się z dziesięciu ekspertów o nieposzlakowanej opinii i potwierdzonej bezstronności, wybranych przez kraje członkowskie zgodnie z procedurą przewidzianą w Konwencji.
Do pierwszych wyborów członków Komitetu doszło na spotkaniu państw - sygnatariuszy
11 grudnia 2003 r.

Zobacz także:
Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm