facebook facebook instagram youtube
Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (2005 - 2014) > Główne cele | Rola UNESCO | Partnerzy

Rola UNESCO

UNESCO jest agendą wyznaczoną do promowania i koordynowania działań podejmowanych w ramach Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju, pozostając jednocześnie wykonawcą wielu z nich.

Do zadań UNESCO należy:

Opracowanie planu działania

UNESCO prowadzi konsultacje z innymi agendami ONZ, organizacjami międzynarodowymi, rządami państw, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami z państw całego świata, w celu stworzenia planu działania.

Opracowując plan, UNESCO korzysta z najlepszych lokalnych, regionalnych i międzynarodowych praktyk i doświadczeń. Plan działania powinien nawiązywać do innych programów edukacyjnych zawartych w Dakarskim Ramowym Programie Działania na rzecz Edukacji dla Wszystkich (Education for All), Dekadzie Alfabetyzacji wyznaczonej na lata 2003-2012 (UN Literacy Decade) i Milenijnych Celach Rozwoju.

Plan działania obejmie również rekomendacje dla rządów państw, w celu promowania i włączenia problematyki edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju do krajowych systemów, polityk i strategii edukacyjnych. Edukacja jest kluczowym instrumentem wszelkich przemian, stąd położenie akcentu na konieczność włączenia problematyki zrównoważonego rozwoju do programów edukacyjnych na wszystkich szczeblach kształcenia.

Monitoring oraz ocena realizacji planu działania

W trakcie trwania Dekady UNESCO będzie współpracować z agendami ONZ oraz kluczowymi partnerami, w celu włączenia ilościowych i jakościowych wskaĽników do stałego monitoringu oraz oceny Edukacji dla Wszystkich (Education for All) i Dekady Alfabetyzacji (UNLD). UNESCO będzie również monitorowała działania podjęte przez agendy ONZ, rządy państw oraz organizacje pozarządowe i podda ocenie mierzalne wyniki działań na rzecz Dekady. Do zadań UNESCO należeć będzie prowadzenie konsultacji dotyczących ustanawiania krajowych polityk i wyznaczania priorytetów w  dziedzinie edukacji oraz koordynowanie działań uczestników na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym. UNESCO będzie promować inwestowanie w edukację oraz ustali standardy jakościowe dla edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Powodzenie Dekady wymaga przede wszystkim zaangażowania i partnerskich stosunków między agendami ONZ, rządami państw, kadrami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi i mediami.

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×