« strona główna « zmiany klimatu « konferencja w Poznaniu

Konferencja klimatyczna w Poznaniu

Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu w Poznaniu jest 14 z kolei spotkaniem Stron konwencji UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change - Ramowa Konwencja NZ w Sprawie Zmian Klimatu). Konferencje Stron (COP - Conference of the Parties) są najwyższym organem decyzyjnym Konwencji. Odbywają się co roku. W grudniu 2007 roku odbyła się Konferencja na Bali, w Indonezji (COP 13), natomiast w grudniu 2009 roku odbędzie się Konferencja w Kopenhadze, w Danii (COP 15). Podczas spotkania na Bali rozpoczęto rozmowy na temat wzmocnienia międzynarodowych wysiłków przeciwdziałających zmianom klimatu oraz stworzono "Bali Road Map" (Mapę Drogową Bali).

Podczas Konferencji w Poznaniu (COP 14) uczestnicy:

 • podsumują dokonania Stron w 2008 roku na podstawie raportów przedstawionych przez poszczególne państwa;
 • rozpoczną negocjacje, które zakończą się w Kopenhadze w 2009 roku;
 • omówią możliwości pogłębienia współpracy międzynarodowej dotyczącej zmian klimatu;
 • przedyskutują bieżące sprawy konieczne do dalszej implementacji Konwencji oraz Protokołu z Kioto;
 • wypracują wspólny grunt oraz wspólną wizję działań w celu ochrony Ziemi przed skutkami zmian klimatu;
 • ustalą plan pracy na kolejny rok negocjacji.

Inne istotne kwestie poruszane na Konferencji to:

 • pomoc krajom rozwijającym się
 • redukcja emisji dwutlenku węgla będącej następstwem wycinania lasów w krajach rozwijających się (Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries - REDD)
 • zarządzanie ryzykiem oraz strategie redukcji ryzyka
 • transfer technologii oraz przystosowanie krajów do zmian klimatu
 • drugi przegląd Protokołu z Kioto (The Second Review of the Kyoto Protocol)

W ramach Konferencji w Poznaniu odbędą się również:

 • CMP 4 (Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol) Spotkanie Stron Protołu z Kioto. CMP jest najwyższym organem Protokołu z Kioto. Należą do niego kraje, które ratyfikowały Protokół.
 • 29 sesja dwóch organów pomocniczych Konwencji:
  • SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice) Organ Doradczy ds. Naukowych i Technologicznych
  • SBI (Subsidiary Body for Implementation) Organ Doradczy ds. Implementacji
 • Spotkanie dwóch grup roboczych:
  • 4 sesja AWG-LCA - (Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action) Grupa Robocza Ad Hoc ds. Długoterminowej Współpracy
  • druga część 6 sesji AWG-KP (Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol) Grupa Robocza Ad Hoc ds. Dalszych Zobowiązań Stron Anexu I Protokołu z Kioto

Imprezy towarzyszące:

Podczas Konferencji można zwiedzić ponad 130 ekspozycji przygotowanych przez wystawców z całego świata. Swoje wystawy prezentują m.in.:

 • poszczególne kraje (Chiny, Dania, Francja, Holandia, Izrael, Japonia, Kanada, Namibia, Niemcy, Szwecja, USA)
 • organizacje rządowe (m. in. OECD, Wspólnota Europejska)
 • agendy ONZ (FAO, IAEA, UNDP, UNEP, UNFCCC, UN-HABITAT, UNHCR, UN/ISDR, WMO)
 • organizacje pozarządowe (m. in. Greenpeace International)
 • fundacje (m. in. Clean Air Foundation)
 • uniwersytety (m. in. Oxford University)
 • Europejski Bank Inwestycyjny

Ekspozycje agend ONZ dostarczą informacji na temat:

 • IAEA (International Atomic Energy Agency) Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej - bezpiecznego wykorzystywania energii nuklearnej oraz jej roli w zapobieganiu zmianom klimatu
 • UN-HABITAT (United Nations Human Settlements Programme) Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich - pomocy ludziom mieszkającym w slumsach, którzy najbardziej odczują negatywne skutki zmian klimatu
 • UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców - wpływu zmian klimatu na migracje i wysiedlenia ludności
 • UN/ISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction) Międzynarodowa Strategia ds. Redukcji Zagrożeń Naturalnych - zapobiegania oraz radzenia sobie z katastrofami naturalnymi
 • WMO (World Meteorological Organisation) Światowa Organizacja Meteorologiczna - danych potrzebnych do efektywnego spowalniania zmian klimatu oraz adaptacji do nich

Wystawcy udzielą informacji o:

 • nowych badaniach nad zmianami klimatu
 • odnawialnych źródłach energii (m.in. elektrownie wiatrowe, wodne, energia słoneczna) oraz o najnowszych badaniach nad pozyskiwaniem energii z tych źródeł
 • sposobach osiągania 20% energii ze źródeł odnawialnych (kraje Unii Europejskiej są zobowiązane do osiągnięcia tego pułapu do 2020 roku)
 • energii nuklearnej oraz sposobach usuwania odpadów nuklearnych
 • nowych technologiach energetycznych (czysty węgiel, bioenergia, przechowywanie wodoru)
 • wydajniejszych metodach pozyskiwania energii z tradycyjnych źródeł (np. z węgla)
 • rozwiązaniach dla transportu publicznego mających na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla
 • zależnościach pomiędzy zmianami klimatu a fauną i florą
 • projektach zalesiania
 • zależnościach występujących pomiędzy bezpieczeństwem, ubóstwem oraz stanem środowiska
 • przystosowaniach do zmian klimatu
 • badaniach na temat zmian klimatu na Arktyce
 • roli obserwacji zmian klimatu na Ziemi z kosmosu

Ponadto, odbędą się pokazy filmów, wystawy zdjęć oraz obrazów namalowanych przez polskie dzieci. Zostaną również udostępnione publikacje dotyczące zmian klimatu, odnawialnych źródeł energii i innych kwestii związanych z ochroną środowiska.


Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, listopad 2008 r.