Konferencja klimatyczna NZ

Konferencja Klimatyczna NZ w Limie (COP20)
1 - 12 grudnia 2014 r.

Rządy przybyły do Limy pokrzepione dobrymi wiadomościami i pełne optymizmu, ufne zapowiedziom Unii Europejskiej, Chin i Stanów Zjednoczonych w kwestii działań klimatycznych i podwyższenia składek na Zielony Fundusz Klimatyczny. (...)

Wyjeżdżają z nową dawką optymizmu przed konferencją w Paryżu. Podjęto szereg kluczowych decyzji i ustalono nowe plany działania, w tym dotyczące finansowania działań przystosowawczych, a także ochrony lasów oraz edukacji. (...)

Negocjacje stały się naprawdę konkretne i pokazały, że rozumiemy, co musi zostać zrobione teraz, przez najbliższe 12 miesięcy i w ciągu kolejnych dziesięcioleci, jeżeli problem zmian klimatycznych ma być naprawdę rozwiązany.


Cristina Figueres, Sekretarz Wykonawcza UNFCCC


Ponad 14 tysięcy przedstawicieli rządów, społeczeństwa obywatelskiego i świata biznesu ze 195 krajów spotkało się w Limie na grudniowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. To dwudziesta, największa dotychczas Konferencja Stron (Conference of Parties - COP) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC). Kolejna konferencja odbędzie się w przyszłym roku w  Paryżu. Podczas niej ma zostać podpisane ogólnoświatowe porozumienie w sprawie ochrony klimatu. W konferencji w Limie udział wzięło siedmiu prezydentów, między innymi z Kolumbii, Meksyku, Chile i Boliwii. Z USA przybył Sekretarz Stanu John Carry oraz były wiceprezydent i laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Al Gore. W swoim przemówieniu wygłoszonym 9 grudnia na spotkaniu wysokiego szczebla, Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki Moon powiedział:

Przyjeżdżam z przesłaniem nadziei i wezwaniem do natychmiastowych działań.

Wiemy, że rozwiązując problemy wynikające ze zmian klimatycznych, jakie powstały na skutek działalności człowieka, możemy budować prężniejsze, zamożniejsze i zdrowsze społeczności.

Musimy jednak działać już teraz.

Wciąż jest szansa, że uda nam się nie przekroczyć ustalonego ograniczenia wzrostu globalnej średniej temperatury o 2°C. Szansa ta jednak szybko maleje.

Wszystkie kraje muszą dążyć do poszukiwania rozwiązań. Także wszystkie społeczności muszą zaangażować się w ten proces.

Nie ma już czasu na połowiczne zmiany - nadeszła pora na transformację.

Nasze działania muszą nabrać rozpędu.


Ustalenia konferencji

Podczas konferencji uczestnicy poczynili znaczący postęp w pracach nad nowym porozumieniem, które ma być podpisane w 2015 roku w Paryżu. Ustalono między innymi ogólne zasady, w jaki sposób wszystkie kraje mogą wnieść swój wkład w nowe porozumienie w ciągu pierwszego kwartału nowego roku.

Dostosowanie do zmian klimatu

Na konferencji przyznano, że działania przystosowawcze do zmian klimatu są tak samo ważne jak te dążące do ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Na szczególną uwagę zasługuje Inicjatywa Wiedzy o Adaptacji (Adaptation Knowledge Initiative - AKI), która ma na celu zrozumienie potrzeb społeczności, by dostosować się do zmian klimatycznych. Podkreślono też znaczenie Krajowych Planów Adaptacyjnych (National Adaptation Plans - NAPs). Ich zwiększona ekspozycja, między innymi przez stronę UNFCCC, ma pomóc w pozyskiwaniu funduszy na ich realizację.
Zobacz także: The Adaptation Knowledge Initiative

Finansowanie

Rządy Norwegii, Australii, Belgii, Peru, Kolumbii i Austrii zadeklarowały wsparcie finansowe dla Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund) na łączną kwotę 10,2 mld USD. Niemcy przekazały 55 mln Euro na Fundusz Adaptacyjny dla krajów rozwijających się. Chiny zapowiedziały wkład 10 mln USD na współpracę Południe-Południe; kwota ma być podwojona w przyszłym roku.

zobacz więcej


Konferencja w Limie podkreśliła, jak nagląca jest potrzeba szybkiego dostosowania do zmian klimatycznych i wzmacniania odporności na całym świecie - zwłaszcza poprzez zwiększenie znaczenia finansów i rozwoju krajowych planów adaptacyjnych. (...)

Rządy opuściły Limę ze znacznie jaśniejszą wizją wstępnej wersji porozumienia w Paryżu. (...)

Manuel Pulgar-Vidal, Minister Środowiska Peru i przewodniczący konferencji.


Zobacz również:

Lima Climate Change Conference - December 2014
http://unfccc.int/meetings/lima_dec_2014/meeting/8141.php

Konferencja Klimatyczna NZ w Sprawie Zmian Klimatu (COP20) - strona gospodarza
http://www.cop20.pe/en

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, grudzień 2014 r.