Konferencja klimatyczna NZ

Ustalenia konferencji

Podczas konferencji uczestnicy poczynili znaczący postęp w pracach nad nowym porozumieniem, które ma być podpisane w 2015 roku w Paryżu. Ustalono między innymi ogólne zasady, w jaki sposób wszystkie kraje mogą wnieść swój wkład w nowe porozumienie w ciągu pierwszego kwartału nowego roku.

Dostosowanie do zmian klimatu

Na konferencji przyznano, że działania przystosowawcze do zmian klimatu są tak samo ważne jak te dążące do ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Na szczególną uwagę zasługuje Inicjatywa Wiedzy o Adaptacji (Adaptation Knowledge Initiative - AKI), która ma na celu zrozumienie potrzeb społeczności, by dostosować się do zmian klimatycznych. Podkreślono też znaczenie Krajowych Planów Adaptacyjnych (National Adaptation Plans - NAPs). Ich zwiększona ekspozycja, między innymi przez stronę UNFCCC, ma pomóc w pozyskiwaniu funduszy na ich realizację.
Zobacz także: The Adaptation Knowledge Initiative

Finansowanie

Rządy Norwegii, Australii, Belgii, Peru, Kolumbii i Austrii zadeklarowały wsparcie finansowe dla Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund) na łączną kwotę 10,2 mld USD. Niemcy przekazały 55 mln Euro na Fundusz Adaptacyjny dla krajów rozwijających się. Chiny zapowiedziały wkład 10 mln USD na współpracę Południe-Południe; kwota ma być podwojona w przyszłym roku.

Międzynarodowy traktat w sprawie redukcji emisji

Kolejne kraje - Nauru i Tuvalu - przyjęły poprawkę z Doha do Protokołu z Kioto, dotyczącą szybszego przyjęcia międzynarodowego traktatu w sprawie redukcji emisji. Obecnie 21 państw zaakceptowało poprawkę z Doha. ONZ zachęca rządy kolejnych 144 państw członkowskich do szybkiego przyjęcia tej poprawki, tak aby globalne działania w kwestii klimatu nabrały rozpędu przed rokiem 2020.

Nowy portal "Nazca Climate Action"

Powstanie nowego portalu http://climateaction.unfccc.int/ ma na celu ukazanie działań klimatycznych podjętych przez podmioty niepaństwowe, takie jak miasta, regiony, przedsiębiorstwa i inwestorzy, czy prowadzone w ramach inicjatyw międzynarodowych.

Przejrzystość działań krajów rozwiniętych

W następstwie postanowień konferencji w Cancun, Durbanie i Doha, rozpoczęto pierwszą wielostronną ocenę (Multilateral Assesment), która jest krokiem milowym w kwestii pomiaru, raportu i weryfikacji redukcji emisji w ramach UNFCCC. 17 krajów rozwiniętych, które mają określone ilościowo cele w redukcji emisji, zostało ocenionych przez inne strony konwencji. Wielostronna ocena wykazała, że wzrasta liczba pomyślnych działań, dobrych praktyk politycznych i innowacji technologicznych, a także coraz więcej państw stopniowo uniezależnia swój rozwój gospodarczy od emisji dwutlenku węgla.

Ochrona lasów

Poczyniono znaczny postęp w kwestii unikania wylesiania. Kolumbia, Gujana, Indonezja, Malezja i Meksyk dostarczyły informacje i dane dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze lasów. Brazylia zdała podobny raport w ubiegłych miesiącach. Te dane posłużą za punkty odniesienia, dzięki którym zwiększy się szansa na międzynarodowe dofinansowanie inicjatyw takich jak REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation - Redukcja Emisji Dwutlenku Węgla Powodowanej Deforestacją i Degradacją Lasów).

Technologie dla krajów rozwijających się

Konferencja w Limie dała wyraźny sygnał, że dostarczanie technologii do krajów rozwijających się za pośrednictwem ONZ i innych międzynarodowych organizacji nabiera tempa. Centrum Technologii Klimatycznych poinformowało, że otrzymało w tym roku około 30 wniosków o pośrednictwo i przewiduje, ze liczba ta wzrośnie w przyszłym roku do 100.

Rola kobiet

Strony konferencji w Limie podkreśliły, ze rola kobiet w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym jest kluczowa i należy ją wzmacniać. Ogłoszono Program Działań w Kwestii Płci (Lima Work Porgramme on Gender), który ma dążyć do równowagi płciowej i promować branie pod uwagę potrzeby płci przy określaniu i wdrażaniu strategii klimatycznych.

Edukacja i zwiększanie świadomości

Ogłoszono Ministerialną Deklarację o Edukacji i Zwiększaniu Świadomości (Lima Ministerial Declaration on Education and Awareness-raising). Jej celem jest rozwijanie strategii edukacyjnych, które wprowadzą kwestię zmian klimatycznych do programów nauczania i zwiększą świadomość problemu.

Od Limy do Paryża

Trwają prace nad porozumieniem klimatycznym, które zostanie podpisane w 2015 roku na konferencji w Paryżu. Ustalono Plan Działań Lima-Paryż, który ma zmobilizować do działania państwa, miasta i sektor prywatny, a także zebrać do współpracy kluczowych liderów na szczeblu światowym, krajowym i lokalnym. Sekretarz Generalny ONZ nakłaniał wszystkie strony konferencji do szybkiego podjęcia konkretnych negocjacji nad wstępną wersją porozumienia , które ma zostać podpisane w 2015 roku. Nawoływał też, zwłaszcza największe światowe gospodarki, do złożenia zobowiązań w jak najszybszym czasie.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, grudzień 2014 r.