Konferencja klimatyczna NZ

Konferencja klimatyczna w Cancun (Meksyk)
29 listopada - 11 grudnia 2010 r.

Naukowcy udowadniają, że zmiany klimatyczne następujące w wyniku działalności człowieka nasilają się. Emisja gazów cieplarnianych wzrasta i jest powodem zmian klimatu, które w przyszłości będą odczuwalne we wszystkich państwach. Nad tym wyzwaniem dyskutowali uczestnicy kolejnej Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (United Nations Climate Change Conference), która odbyła się na przełomie listopada i grudnia w Cancun w Meksyku.

Konferencji przewodniczyła minister spraw zagranicznych Meksyku, Patricia Espinosa. Wzięło w niej udział około 15 000 uczestników ze 192 państw - delegacje państwowe, przedstawiciele organizacji międzynarodowych i pozarządowych, instytucji badawczych i biznesu. Omawiane tematy dotyczyły kwestii adaptacji państw do zmian klimatu, transferu technologii, ochrony lasów i utworzenia nowego funduszu przeznaczonego na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym w okresie do 2020 roku. Dyskutowano również nad zagadnieniami związanymi z redukcją emisji gazów cieplarnianych, zapewnieniem przejrzystości i odpowiedzialności państw i nad przyszłością Protokołu z Kioto. Przyznano, że nauka odgrywa ogromną rolę w walce ze zmianami klimatycznymi i budowie bezpiecznej przyszłości dla następnych pokoleń. Równie ważnym zagadnieniem w obecnej dobie jest zarządzanie ryzykiem katastrof naturalnych i przygotowanie ludności do ponoszenia skutków katastrof wywołanych zmianami klimatu.Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ wygłoszone w dniu zakończenia konferencji w Cancun

Negocjacje podczas konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu w Cancun, w Meksyku zakończyły się tak ważnym i potrzebnym całemu światu sukcesem. Państwa zjednoczyły się wokół wspólnego celu i dla wspólnego dobra. Uzgodniły kolejne konieczne kroki, by sprostać największemu wyzwaniu naszych czasów.

Rezultaty konferencji w Cancun

Konferencja NZ w Sprawie Zmian Klimatu zakończyła się osiągnięciem "Porozumień z Cancun" ("Cancun Agreements") zawierającym szereg zobowiązań podjętych przez wszystkie państwa w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla na świecie i zwiększenia działań zapobiegających skutkom zmian klimatu w krajach rozwijających się. Uczestnicy konferencji zadecydowali o podjęciu szeregu inicjatyw oraz utworzeniu instytucji w celu ochrony ludności i obszarów najbardziej narażonych na działanie zmian klimatycznych. Zobowiązali się również do przekazania funduszy i technologii krajom rozwijającym się oraz do podjęcia działań dla ochrony lasów w tych krajach. Uczestnicy konferencji w Cancun zgodzili się, że konieczna jest wzajemna współpraca na rzecz ochrony klimatu - wzrost średniej temperatury na świecie nie może przekroczyć 2°C.

Zdaniem pani sekretarz UNFCCC, Christiany Figueres, szczyt w Cancun spełnił swoje zadanie i przywrócił wiarę w skuteczność procesu wielostronnych negocjacji klimatycznych. Według Figueres państwa pokazały, że potrafią współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu. Udowodniły, że kompromis osiągnięty w przejrzystym i otwartym procesie negocjacyjnym pozwala stworzyć nowe możliwości dla wszystkich ludzi na świecie.

Państwa jasno dały do zrozumienia, że w trosce o przyszłość za wspólny cel stawiają sobie obniżenie emisji gazów cieplarnianych, stwierdziła Figueres. Dodała, że uczestnicy konferencji zgodzili się działać w sposób przejrzysty i ponosić odpowiedzialność. Takie stanowisko zachęci państwa do realizacji coraz bardziej ambitnych przedsięwzięć. "To nie koniec rozmów, ale nowy początek. Nie uzyskaliśmy ostatecznych, tak bardzo potrzebnych rezultatów, ale zbudowaliśmy niezbędną podstawę do tworzenia bardziej doniosłych, wspólnych i ambitnych planów" - powiedziała Christiana Figueres.

Najważniejsze postanowienia konferencji w Cancun:

  • Kraje uprzemysłowione będą kontynuować swój rozwój w oparciu o plany i strategie uwzględniające ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Postępy w tym zakresie zostaną przedstawione w składanych co roku raportach.
  • Postanowiono utworzyć wykaz działań podjętych przez kraje rozwijające się w celu ograniczenia skutków zmian klimatycznych, a także wykaz środków finansowych i technologii przekazanych przez państwa uprzemysłowione. Co dwa lata kraje rozwijające się przedstawią swoje raporty omawiające osiągnięty postęp.
  • Państwa będące stronami Protokołu z Kioto uzgodniły, że będą realizować swoje zobowiązania i kontynuować negocjacje tak, aby nie dopuścić do powstania przerwy między pierwszym a drugim okresem realizacji zobowiązań przewidzianym w Protokole.
  • Wprowadzone przez Protokół z Kioto Mechanizmy Czystego Rozwoju (Clean Development Mechanisms) zostały wzmocnione, aby pozyskać bardziej znaczące inwestycje i technologie dla prowadzonych w krajach rozwijających się projektów chroniących środowisko naturalne i ograniczających emisję gazów cieplarnianych.
  • Państwa uczestniczące w konferencji zadecydowały o utworzeniu szeregu inicjatyw i instytucji, których zadaniem będzie ochrona obszarów najbardziej narażonych na działanie zmian klimatu. Mają one także zapewnić środki finansowe i dostęp do technologii potrzebnych krajom rozwijającym się do opracowania własnych mechanizmów przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
  • Zadecydowano, że do 2012 roku państwa uprzemysłowione przeznaczą 30 mld dolarów na przeciwdziałanie zmianom klimatu w krajach rozwijających się. Do 2020 kwota ta ma wzrosnąć o 100 mld dolarów.
  • Podjęto decyzję o utworzeniu Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund) pod kontrolą Konferencji Stron. W zarządzie Funduszu będą równo reprezentowani przedstawiciele państw uprzemysłowionych i krajów rozwijających się.
  • Ustanowiono nową strategię działań adaptacyjnych (Cancun Adaptation Framework), która pozwoli usprawnić prowadzenie projektów adaptacyjnych w krajach rozwijających się. Strategia ta zakłada m.in. wzrost nakładów finansowych przeznaczanych na realizację projektów i wsparcie techniczne w ich realizacji.
  • Państwa postanowiły przyspieszyć swoje działania oraz udzielić pomocy finansowej i technologicznej krajom rozwijającym się, by ograniczyć emisję dwutlenku węgla w wyniku deforestacji i degradacji lasów.
  • Państwa uczestniczące w konferencji ustanowiły mechanizm powstały przy pomocy Technology Executive Committee i Climate Technology Centre and Network, który umożliwia wzmocnienie współpracy technologicznej w dziedzinie adaptacji i ograniczenia skutków emisji gazów cieplarnianych.

Kolejna konferencja klimatyczna odbędzie się w dniach 28 listopada - 29 grudnia 2011 r. w Afryce Południowej.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, grudzień 2010 r.