Konferencje w sprawach kobiet

Czwarta Światowa Konferencja w sprawie Kobiet
- Pekin (1995)

IV Światowa Konferencja w sprawie Kobiet, obradująca w dniach 4-15 września 1995 roku w Pekinie, odwoływała się do wcześniejszych ustaleń konferencji z Nairobi (1985 r.), podczas której określono strategie działań na rzecz równości, awansu i zwiększenia udziału kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Platforma Działania (Platform for Action), dokument końcowy Konferencji Pekińskiej, precyzuje dwanaście obszarów, które mają kluczowe znaczenie dla walki z dyskryminacją kobiet oraz określa działania, które w ciągu najbliższych lat mają w tym celu podjąć rządy, instytucje międzynarodowe, organizacje pozarządowe i sektor prywatny. Jednocześnie w dokumencie tym wzywa się wszystkie rządy do tworzenia narodowych programów działania dla upowszechnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn przez prawo, na rynku pracy, w rodzinie, w życiu politycznym i społecznym. W tym celu zobowiązano rządy do zwiększenia dostępu kobiet do edukacji i zmniejszenia analfabetyzmu wśród kobiet i dziewcząt; doskonalenia usług medycznych dla kobiet; upowszechnienia informacji na temat metod planowania rodziny i środków antykoncepcyjnych; likwidowania biedy wśród kobiet i zapobiegania ich marginalizacji społecznej; podjęcia działań na rzecz eliminacji przemocy wśród kobiet; zwiększenia udziału kobiet w podejmowaniu decyzji politycznych na szczeblu lokalnym, narodowym i międzynarodowym.

Deklaracja Pekińska
Platforma Działania - Cele Strategiczne

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2003 r.
Specjalne podziękowania dla Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych (OŚKA) za wkład merytoryczny.

  Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org