Konferencje w sprawach kobiet

Czwarta Światowa Konferencja w sprawie Kobiet
- Pekin (1995)

Platforma Działania - Cele Strategiczne

Dokument końcowy Konferencji Pekińskiej wskazuje na dwanaście obszarów, które mają kluczowe znaczenie dla walki z dyskryminacją kobiet oraz określa działania, które w ciągu najbliższych lat mają podjąć w tym celu rządy, instytucje międzynarodowe, organizacje pozarządowe i sektor prywatny.

1. kobiety a ubóstwo

 • Cel strategiczny A. 1: Dokonać przeglądu, przyjąć i stosować polityki makroekonomiczne i strategie rozwojowe, które wychodzą naprzeciw potrzebom i wysiłkom kobiet będących w ubóstwie.
 • Cel strategiczny A. 2: Dokonać przeglądu aktów prawnych i czynności administracyjnych, aby zapewnić kobietom równe prawa i dostęp do zasobów ekonomicznych.
 • Cel strategiczny A. 3: Umożliwić kobietom dostęp do oszczędności oraz mechanizmów i instytucji kredytowych.
 • Cel strategiczny A. 4: Rozwijać metody mające na uwadze kulturową tożsamość płci (gender) i przeprowadzać badania na temat feminizacji ubóstwa.

2. edukacja kobiet

 • Cel strategiczny B. 1: Zapewnić równy dostęp do oświaty.
 • Cel strategiczny B. 2: Zlikwidować analfabetyzm kobiet.
 • Cel strategiczny B. 3: Ułatwić kobietom dostęp do szkolenia zawodowego, nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych oraz kształcenia ustawicznego.
 • Cel strategiczny B. 4: Rozwijać edukację wolną od dyskryminacji.
 • Cel strategiczny B. 5: Przyznać odpowiednie środki na reformy oświatowe i monitorować realizację tych reform.
 • Cel strategiczny B. 6: Popierać kształcenie ustawiczne dziewcząt i kobiet.

3. kobiety i zdrowie

 • Cel strategiczny C. 1: Zapewnić kobietom w ciągu całego ich życia większy dostęp do właściwej, przystępnej finansowo i wysokiej jakości ochrony zdrowia, a także do informacji i odpowiednich usług.
 • Cel strategiczny C. 2: Wzmocnić profilaktyczne programy poprawy zdrowia kobiet.
 • Cel strategiczny C. 3: Podjąć wrażliwe na kulturową tożsamość płci (gender) inicjatywy dotyczące przeciwdziałania chorobom przenoszonym drogą płciową, HIV/AIDS i problemów zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
 • Cel strategiczny C. 4: Promować badania i rozpowszechniać informacje na temat zdrowia kobiet.
 • Cel strategiczny C. 5: Zwiększyć środki przeznaczone na ochronę zdrowia kobiet oraz monitorować sytuację w tej dziedzinie.

4. przemoc wobec kobiet

 • Cel strategiczny D. 1: Podjąć kompleksowe działania w celu zapobiegania i eliminacji przemocy wobec kobiet.
 • Cel strategiczny D. 2: Analizować przyczyny i skutki przemocy wobec kobiet oraz skuteczność metod prewencyjnych.
 • Cel strategiczny D. 3: Zlikwidować handel kobietami i pomagać ofiarom przemocy związanej z tym handlem i prostytucją.

5. kobiety a konflikt zbrojny

 • Cel strategiczny E. 1: Zwiększyć udział kobiet w rozwiązywaniu konfliktów na szczeblach decyzyjnych oraz ochraniać kobiety żyjące na terenach objętych konfliktami zbrojnymi i innymi oraz znajdujących się pod obcą okupacją.
 • Cel strategiczny E. 2: Zmniejszyć nadmierne wydatki wojskowe i kontrolować dostępność broni.
 • Cel strategiczny E. 3: Popierać formy rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy oraz zmniejszyć częstotliwość naruszania praw człowieka w sytuacjach konfliktowych.
 • Cel strategiczny E. 4: Popierać udział kobiet w tworzeniu kultury pokoju.
 • Cel strategiczny E. 5: Zapewnić ochronę, pomoc i szkolenie dla kobiet - uchodźców i innych kobiet przesiedlonych wymagających międzynarodowej ochrony oraz kobiet przesiedlonych w obrębie kraju.
 • Cel strategiczny E. 6: Zorganizować pomoc dla kobiet żyjących w koloniach oraz na obszarach podległych obcej władzy

6. kobiety i gospodarka

 • Cel strategiczny F. 1: Promować ekonomiczne prawa i niezależność kobiet, włączając w to dostęp do zatrudnienia, dogodne warunki pracy i kontrolę nad zasobami ekonomicznymi..
 • Cel strategiczny F. 2: Ułatwić kobietom równy dostęp do zasobów, zatrudnienia, rynków i handlu.
 • Cel strategiczny F. 3: Świadczyć usługi doradcze, organizować szkolenia i umożliwiać dostęp do rynków, technologii i informacji, zwłaszcza dla kobiet o niższych dochodach.
 • Cel strategiczny F. 4: Wzmacniać zdolność ekonomiczną kobiet i sieci handlowych.
 • Cel strategiczny F. 5: Eliminować segregację w zatrudnieniu i wszelkie formy dyskryminacji w zatrudnieniu.
 • Cel strategiczny F. 6: Promować możliwość harmonijnego łączenia obowiązków zawodowych z posiadaniem rodziny

7. kobiety u władzy i biorące udział w procesach decyzyjnych

 • Cel strategiczny G. 1: Podjąć kroki mające na celu zapewnienie kobietom równego dostępu i pełnego udziału w strukturach władzy i procesach decyzyjnych.
 • Cel strategiczny G. 2: Zwiększyć zdolność kobiet do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i rządzeniu.

8. mechanizmy instytucjonalne na rzecz podnoszenia statusu kobiet

 • Cel strategiczny H. 1: Stworzyć bądź wzmocnić narodowe mechanizmy i inne ciała rządowe.
 • Cel strategiczny H. 2: Włączyć perspektywę kulturowej tożsamości płci (gender perspective) do ustawodawstwa, polityk publicznych, programów i projektów.
 • Cel strategiczny H. 3: Przygotowywać i upowszechniać dane i informacje na temat kwestii związanych z kulturową tożsamością płci (gender) dla celów planowania.

9. prawa kobiet jako prawa człowieka

 • Cel strategiczny I. 1: Promować i ochraniać prawa kobiet jako prawa człowieka poprzez pełne wprowadzenie w życie wszystkich międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, zwłaszcza Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.
 • Cel strategiczny I. 2: Zapewnić równość i niedyskryminowanie kobiet w prawie i w praktyce
 • Cel strategiczny I. 3: Upowszechniać elementarną świadomość prawną

10. kobiety i media

 • Cel strategiczny J. 1: Zwiększyć udział kobiet w procesach decyzyjnych w mediach i dostęp kobiet do mediów oraz nowych technologii komunikacyjnych.
 • Cel strategiczny J. 2: Promować zrównoważony i niestereotypowy obraz kobiety w mediach.

11. kobiety i środowisko

 • Cel strategiczny K. 1: Zaangażować aktywnie kobiety w procesy decyzyjne wszystkich szczebli dotyczące środowiska.
 • Cel strategiczny K. 2: Włączyć perspektywy kulturowej tożsamości płci (gender perspective) do polityk i programów dotyczących zrównoważonego rozwoju.
 • Cel strategiczny K. 3: Wzmocnić lub ustanowić mechanizmy na szczeblu narodowym, regionalnym i międzynarodowym dla oceny wpływu polityk rozwojowych i środowiskowych na kobiety.

12. dziewczęta

 • Cel strategiczny L. 1: Zlikwidować wszelkie formy dyskryminacji wobec dziewcząt.
 • Cel strategiczny L. 2: Zlikwidować negatywne kulturalne nastawienia i praktyki wobec dziewcząt.
 • Cel strategiczny L. 3: Promować i chronić prawa dziewcząt i zwiększać świadomość ich potrzeb i możliwości.
 • Cel strategiczny L. 4: Zlikwidować dyskryminację wobec dziewcząt w dostępie do edukacji.
 • Cel strategiczny L. 5: Zlikwidować dyskryminację wobec dziewcząt w dostępie do opieki zdrowotnej i pożywienia.
 • Cel strategiczny L. 6: Zlikwidować gospodarcze wykorzystywanie pracy dzieci i chronić młode dziewczęta w pracy.
 • Cel strategiczny L. 7: Wykorzenić przemoc wobec kobiet.
 • Cel strategiczny L. 8: Promować udział dziewcząt w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym oraz świadomość młodych kobiet w tym zakresie.
 • Cel strategiczny L. 9: Wzmocnić rolę rodziny w podnoszeniu statusu dziewcząt.
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materiałów ONZ, kwiecień 2003 r.
Specjalne podziękowania dla Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych (OŚKA) za wkład merytoryczny.

  Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org