strona startowa     sekretarz generalny     milenium     reforma ONZ

rozwój gospodarczy  
wersja do druku 
 

Kofi A. Annan Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych

Wstęp do Światowego Raportu Inwestycyjnego 2002 "Transnarodowe spółki a konkurencyjność eksportu"

W dobie ekonomicznej globalizacji, każde państwo, które chce osiągać gospodarczy wzrost i rozwijać się, musi aktywnie uczestniczyć w światowej wymianie handlowej. Państwa muszą eksportować, bo w ten sposób mogą poprawić poziom życia obywateli i zlikwidować biedę. Zadanie nie polega jednak tylko na zwiększeniu eksportu i jego dywersyfikacji. Chodzi również o to, by rosła jego konkurencyjność. Wiedzą o tym najlepiej państwa rozwijające się.

Coraz bardziej liczącym się uczestnikiem tego procesu są transnarodowe spółki, które dostarczają nowych kadr i technologii i ułatwiają dostęp do nowych rynków. Działalność transnarodowych spółek może jednak przynieść danemu krajowi maksimum korzyści tylko wtedy, gdy jego rząd zrobi wszystko, by zaktywizować krajowe zasoby i potencjał. Inwestycje w sferze edukacji i ochrony zdrowia w wydatny sposób sprzyjają powstawaniu produktywnej siły roboczej. Inwestycje w sferze nauki i technologii - a zwłaszcza technologii informacyjnych i komunikacyjnych - są niezbędne, by dany kraj dotrzymał kroku światowej gospodarce, która w coraz większym stopniu staje się dziedziną opartą na ludzkiej wiedzy. W tych obszarach dalekowzroczna polityka rządu może przynieść efekty, które zadecydują o tym, czy dane państwo włączy się w światowy obieg gospodarczy czy pozostanie na jego marginesie.

Tegoroczny Światowy Raport Inwestycyjny analizuje wpływ transnarodowych spółek na wzrost konkurencyjności eksportu państw rozwijających się i państw w okresie transformacji. Raport zwraca szczególną uwagę na strategie stosowane przez transnarodowe spółki w ramach działalności ich międzynarodowych sieci produkcyjnych. Autorzy Raportu chcieli, aby efekt ich pracy pomógł poszczególnym państwom - zwłaszcza tym najsłabiej rozwiniętym - przyjąć skuteczne rozwiązania administracyjno-prawne i przyciągnąć zagraniczne inwestycje. Raport powinien także wnieść wkład w to, by eksport odegrał ważną, niewątpliwie przynależną mu rolę i stał się głównym elementem strategii w dziedzinie osiągania Milenijnych Celów Rozwoju. Mam nadzieję, że Raport dotrze do szerokiego grona odbiorców i przyczyni się do zacieśnienia globalnej współpracy na rzecz rozwoju.

 
 

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
tel. (+4822) 825 57 84, e-mail:unic.poland@unic.org