strona startowa     sekretarz generalny     milenium     reforma ONZ

rozwój gospodarczy  
wersja do druku 
 

Informacja prasowa

Znaczny wzrost eksportu w krajach rozwijaj‘cych się zasług‘ korporacji transnarodowych, stwierdza doroczny raport UNCTAD

"Korporacje transnarodowe odgrywaj‘ kluczow‘ rolę w eksporcie państw rozwijaj‘cych się"- tak‘ tezę zawiera tegoroczny Šwiatowy Raport Inwestycyjny 2002 (World Investment Report 2002) opublikowany dzisiaj przez Konferencję Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD). W wielu krajach korporacje transnarodowe maj‘ znacz‘cy udział we wszystkich działach eksportu, a dotyczy to zwłaszcza państw-liderów, mog‘cych zanotować największy wzrost swojego udziału w globalnym rynku na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Wzrost eksportu w tych krajach jest bezpoťrednio lub poťrednio zwi‘zany z rozbudow‘ międzynarodowych systemów produkcyjnych korporacji transnarodowych. Coraz więcej państw stara się przyci‘gn‘ć nastawione na eksport bezpoťrednie inwestycje zagraniczne (BIZ). Jednak jak podkreťlaj‘ autorzy Raportu, warunkiem osi‘gnięcia długofalowych celów rozwoju jest nie tylko wysoki udział w ťwiatowym eksporcie. Trzeba również unowoczeťniać eksportowane towary, usługi i starać się o wysoki udział wartoťci dodanej wytworzonej w kraju eksportera.

Mimo, że na liťcie czołowych eksporterów na ťwiecie dominuj‘ państwa rozwinięte, to największy wzrost udziału w globalnym rynku eksportowym w latach 1985-2000 zanotowały państwa rozwijaj‘ce się i w okresie transformacji. Korporacje transnarodowe, głównie za poťrednictwem swoich partnerów kapitałowych i handlowych, odgrywaj‘ czołow‘ rolę w krajach, w których znacz‘cy wzrost eksportu dotyczy branż niesurowcowych. Na przykładzie szeťciu krajów (Chin, Irlandii, Korei Południowej, Kostaryki, Meksyku i Węgier) raport UNCTAD analizuje to zjawisko na wszystkich płaszczyznach, aż do poziomu pojedynczych firm. W Kostaryce, Meksyku i na Węgrzech na trzy przoduj‘ce pod względem eksportu korporacje transnarodowe przypada odpowiednio, 29%, 26% i 13% całkowitego eksportu. W Meksyku eksport filii pięciu transnarodowych producentów samochodów przyniósł temu krajowi w 2000 roku wpływy rzędu 27 miliardów dolarów.

Korporacje transnarodowe odgrywaj‘ coraz większ‘ rolę w eksporcie państw, które zanotowały najwyższy wzrost udziału w ťwiatowym eksporcie. W Chinach udział filii zagranicznych koncernów w eksporcie tego kraju wzrósł z 17% w 1991 roku do 50% w 2001 roku. W Korei Południowej szybki przyrost eksportu został osi‘gnięty bez znacznego udziału firm zależnych od zagranicznych podmiotów, ale kluczow‘ rolę w tym procesie odegrały więzi handlowe z korporacjami transnarodowymi. W tym samym czasie zmieniła się zasadniczo struktura eksportu państw-liderów: od surowców do produktów przetworzonych i od nisko do ťrednio i wysoko zaawansowanych technologicznie. Aktywnoťć korporacji transnarodowych miała największy wpływ na te grupy produktów, które odnotowały najszybszy wzrost w ťwiatowym handlu w latach 1985-2000. Większoťć tych korporacji zwi‘zana jest z branżami niesurowcowym, takimi jak elektroniczna, motoryzacyjna i odzieżowa.

Udział korporacji transnarodowych w eksporcie poszczególnych krajów jest bardzo zróżnicowany i waha się od 4% w Japonii po 80% na Węgrzech (zob. Tabela 2). Ponadto, rola tych korporacji wykracza już poza najbardziej dynamicznie rozwijaj‘ce się branże produkcyjne i dotyczy w coraz większym stopniu międzynarodowej wymiany usług, surowców i produktów rolnych. I tak, Kenia poprzez działalnoťć filii zagranicznych firm, stała się w ostatnich latach wiod‘cym dostawc‘ kwiatów na rynek Unii Europejskiej.

Czynnikiem kluczowym dla zmiany konkurencyjnoťci eksportu poszczególnych krajów jest zmiana strategii korporacji. Międzynarodowe firmy d‘ż‘ bowiem do specjalizacji w ramach swoich międzynarodowych systemów produkcyjnych i lokuj‘ poszczególne segmenty swojej działalnoťci w miejscach oferuj‘cych najlepsze warunki pod względem kosztów, siły roboczej, logistyki i dostępu do rynków. W rezultacie coraz większego znaczenia nabiera handel częťciami i komponentami. Konsekwencj‘ poszukiwania możliwoťci zwiększenia efektywnoťci systemów produkcyjnych jest generowanie eksportu w krajach rozwijaj‘cych się i w czasie transformacji.

Zdaniem autorów Raportu, proces transformacji międzynarodowych systemów produkcyjnych ma kilka Ąródeł. Jednym z nich jest stopniowa likwidacja barier dla międzynarodowej wymiany handlowej, której siłami napędowymi s‘: globalizacja, liberalizacja i postęp technologiczny, w tym coraz szybsze ťrodki transportu. Taka sytuacja zaostrza konkurencję, co zmusza firmy do szukania oszczędnoťci i umiędzynarodowienia działalnoťci. W ramach tego procesu korporacje transnarodowe skupiaj‘ się w coraz większym stopniu na swoich podstawowych rodzajach działalnoťci, zlecaj‘c pozostałe funkcje obcym firmom. Niektóre podmioty w ogóle rezygnuj‘ z działalnoťci produkcyjnej. W efekcie tych zmian powstaj‘ nowe formy międzynarodowych systemów i sieci produkcyjnych, oparte na bezpoťrednich inwestycjach zagranicznych lub powi‘zaniach handlowych i stanowi‘ce dla krajów rozwijaj‘cych się zarówno szansę, jak i wyzwanie.

Proeksportowe BIZ - jak je pozyskać?

Państwom na całym ťwiecie coraz bardziej zależy na przyci‘gnięciu nastawionych na eksport bezpoťrednich inwestycji zagranicznych i korzyťciach z nich wynikaj‘cych. Intensywna rywalizacja o te inwestycje sprawia, że państwa zabiegaj‘ o pozyskanie BIZ w coraz bardziej ukierunkowany sposób, który uwzględnia przede wszystkim ich własne cele rozwoju. Powodzenie tych zabiegów zależy przede wszystkim od właťciwego rozpoznania atutów i słaboťci potencjalnego miejsca inwestycji na tle innych, możliwych lokalizacji. Równie ważne jest też zrozumienie strategii inwestorów, które wyznaczaj‘ kierunki ich inwestycji. Zdaniem autorów Raportu działalnoťć krajów, które staraj‘ się o pozyskanie zorientowanych na eksport BIZ, powinna m.in. obejmować: analizę bież‘cych trendów w handlu i przemyťle, konsultacje z firmami, które już zainwestowały w danym kraju, rozpoznanie konkurencyjnych obszarów inwestycji pod względem profilu eksportu oraz liczby i charakteru inwestycji jak również identyfikację innych czynników, które mog‘ zachęcić inwestorów (członkostwo w układzie o obszarze wolnego handlu, przepisy dotycz‘ce uprzywilejowanych dziedzin handlu, strefy rozwoju przedsiębiorczoťci i parki przemysłowe). UNCTAD podkreťla, iż wszelkie działania na rzecz pozyskania nastawionych na eksport BIZ musz‘ w pełni współgrać z ogóln‘ strategi‘ rozwoju danego państwa.

Raport omawia szereg rozwi‘zań, dzięki którym rz‘dy mog‘ przyspieszyć napływ proeksportowych bezpoťrednich inwestycji zagranicznych do krajów rozwijaj‘cych się. Jednym z kluczowych czynników jest zapewnienie towarom i usługom z krajów rozwijaj‘cych się lepszego dostępu do rynków państw rozwiniętych. Wzrost protekcjonizmu w tych krajach uniemożliwiłby krajom rozwijaj‘cym się osi‘gnięcie w pełni korzyťci wynikaj‘cych z ich przewag komparatywnych. Toteż niepokoj‘ce jest stosowanie przez państwa rozwinięte takich ťrodków jak: postępowania antydumpingowe, podwyżki taryf na okreťlone produkty, sezonowe podwyżki ceł oraz subsydiowanie okreťlonych branż. Poza działaniami promocyjnymi kraje, które chc‘ być odbiorcami BIZ musz‘ zadbać o poprawę własnej infrastruktury oraz warunków dla handlu i inwestycji. W większoťci krajów rozwijaj‘cych, które w Šwiatowym Raporcie Inwestycyjnym zyskały miano liderów eksportu, jednym z elementów promocji proeksportowych BIZ było tworzenie specjalnych "stref wspierania eksportu". Według autorów Raportu, działalnoťć tych stref będzie jednak ulegać modyfikacji, ponieważ - zgodnie z zaleceniami Šwiatowej Organizacji Handlu (WTO) - wiele państw rozwijaj‘cych się będzie musiało zlikwidować z dniem 1 stycznia 2003 roku wszelkie dopłaty do eksportu. Strefy wspierania eksportu będ‘ prawdopodobnie nadal ważnym składnikiem ogólnej strategii przyci‘gania bezpoťrednich inwestycji zagranicznych ale państwa, które je utworzyły, musz‘ brać pod uwagę obostrzenia stosowane przez WTO.

Raport zwraca uwagę na to, że poprawa konkurencyjnoťci eksportu powinna być postrzegana jako ťrodek do osi‘gnięcia ostatecznego celu, którym jest rozwój. Długookresowe korzyťci wynikaj‘ce z proeksportowych BIZ nie s‘ pewne i oczywiste. Na wszystkich szczeblach polityki gospodarczej należy uważnie przygl‘dać się kosztom i korzyťciom różnych opcji. Na przykład, zdaniem UNCTAD istnieje niebezpieczeństwo, że jeťli zbyt wiele krajów skoncentruje się na w‘skiej grupie produktów, nast‘pi nadprodukcja i zwi‘zany z tym spadek cen. Podobna sytuacja może wynikn‘ć z konkurowania o pozyskanie proeksportowych BIZ. Z powodu zaostrzenia się tej rywalizacji kraje mog‘ przeťcigać się w stosowaniu jak najniższych wymagań w zakresie ochrony socjalnej i ťrodowiska i jak najlepszych zachęt dla inwestorów. W tej ostatniej sferze niebagateln‘ rolę mog‘ odgrywać strefy wspierania eksportu.

Aby konkurencyjnoťć eksportu miała trwały charakter, należy ci‘gle unowoczeťniać produkcję eksportow‘ w kierunku zwiększenia udziału wartoťci dodanej. Same korporacje transnarodowe nie podejm‘ się tego zadania, zwłaszcza wtedy, gdy brakuje sprzyjaj‘cych warunków administracyjno-prawnych. Z tego względu konkretnym zabiegom promocyjnym musz‘ towarzyszyć zakrojone na szersz‘ skalę wysiłki służ‘ce podwyższaniu zawodowych kwalifikacji lokalnych pracowników oraz zwiększaniu technologicznego potencjału miejsca inwestycji, a także rozwijaniu kontaktów pomiędzy filiami zagranicznych korporacji a krajowymi dostawcami. Powyższe zagadnienia maj‘ istotne znaczenie dla kraju, który chce, by bezpoťrednie inwestycje zagraniczne przyniosły mu jak najwięcej korzyťci w dziedzinie rozwoju. Zdaniem Sekretarza Generalnego UNCTAD, Rubensa Ricupero: "Najwyższy priorytet powinien mieć rozwój krajowego potencjału, ponieważ pomaga on nie tylko przyci‘gn‘ć wartoťciowe inwestycje zagraniczne, ale także rozwin‘ć własn‘ przedsiębiorczoťć".

Tabela 1. Udział filii zagranicznych spółek w eksporcie z szeťciu wybranych krajów

Kraj
(Rok)
Całkowity
eksport 2000 r.
(miliardy USD)
Udział filii
w całkowitym
eksporcie (%)
Liderzy eksportu wťród
korporacji
transnarodowych w 2000 r.
Wartoťć eksportu
w 2000 r.
(miliardy USD)
Chiny
(2001)
279,6 50 Samsung Electronics 1,5
IBM 1,5
Nokia 1,1
Kostaryka
(2000)
6,7 50 Intel 1,7
Dole Food 0,2
Del Monte 0,1
Węgry
(1999)
25,5 80 Volkswagen 3,2
IBM 2,2
Philips Electronics 2,0
Irlandia
(1998)
52,5* 90** Intel (1998) 4,8
Dell Computer (1998) 4,3
Microsoft (1998) 2,4
Meksyk
(2000)
180,4 31*** IBM 9,6
DaimlerChrysler 6,9
General Motors 6,7
Korea Południowa
(1999)
150,4 15 Amkor Technology 4,7
Nokia 2,4
Chip PAK 2,4
 
Źródło: UNCTAD, Šwiatowy Raport Inwestycyjny 2002.
 
*   Wył‘cznie eksport wyrobów. Całkowity eksport wyniósł 64,6 miliardy dolarów.
**  Udział w eksporcie wyrobów.
*** Uwzględniono tylko 35 czołowych krajowych filii zagranicznych spółek w dziedzinie eksportu.

Tabela 2. Udział filii zagranicznych spółek w eksporcie wybranych państw w wybranych latacha

Kraj Rok Udział w eksporcie
   Kraje rozwinięte:
Austria 1993 23
1999 26
Kanada 1994 46
1995 44
Finlandia 1995 8
1999 26
Francja 1996 22
1998 21
Irlandiab 1991 74b
1999 90b
Japonia 1988 4
1998 4
Holandia 1996 44
Portugalia 1996 23
1999 17
Szwecja 1990 21
1999 39
Stany Zjednoczone 1985 19
1999 15
   Europa Šrodkowa i Wschodnia:
Czechy 1993 15b
1998 47b
Estonia 2000 60
Węgry 1995 58
1999 80
Polska 1998 48
2000 56
Rumunia 2000 21
Słowenia 1999 26
Kraj Rok Udział w eksporcie
   Kraje rozwijaj‘ce się:
Argentyna 1995 14
2000 29
Boliwia 1995 11
1999 9
Brazylia 1995 18
2000 21
Chile 1995 16
2000 28
Chiny 1991 17
2001 50
Kolumbia 1995 6
2000 14
Kostaryka 2000 50
Hong Kong, Chiny 1985 10b
1997 5b
Indie 1985 3
1991 3
Malezja 1985 26
1995 45
Meksyk 1995 15
2000 31
Peru 1995 25
2000 24
Korea Południowa 1999 15b
Singapur 1994 35b
1999 38b
Tajwan, Prowincja Chin 1985 17
1994 16
 
Źródło: UNCTAD, Šwiatowy Raport Inwestycyjny 2002
 
a Więcej informacji na temat pewnych ograniczeń danych można znaleĄć w tekťcie Raportu.
b Udział produkcyjnego eksportu filii międzynarodowych spółek w eksporcie towarów z danego kraju-odbiorcy inwestycji.

Rysunek: Udziały w ťwiatowym rynku transportowym w 2000 r. oraz zmiany na tym rynku w latach 1985-2000

Te oraz inne informacje na temat Šwiatowego Raportu Inwestycyjnego 2002 wraz z informacjami na temat jego ogólnoťwiatowej prezentacji można znaleĄć w Internecie pod adresem http://www.unctad.org. Cały tekst raportu będzie dostępny (w formacie PDF) pod wyżej wymienionym adresem do 18 paĄdziernika 2002.

Więcej informacji udziel‘ Państwu: Kalman Kalotay, Economic Affairs Officer, Division on Investment, Technology and Enterprise Development, tel: +41 22 907 5099, e-mail:kalman.kalotay@unctad.org; Erica Meltzer, Press Officer, tel: +41 22 907 5365/5828; lub Alessandra Vellucci, Information Officer, tel: +41 22 907 4641/5828, fax: +41 22 907 0043, e-mail: press@unctad.org.

 
 

O¶rodek Informacji ONZ w Warszawie
tel. (+4822) 825 57 84, e-mail:unic.poland@unic.org