"United Nations Volunteers (UNV)
Wolontariat ONZ

 
 

Pomoc humanitarna a wolontariat

Każdego roku tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci staje się ofiarą konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych. Ciągle wzrasta liczba osób potrzebujących pomocy, szczególnie w najbiedniejszych państwach świata. Mieszkańcy tych krajów cierpią z powodu chorób, głodu, braku leków, wody albo dachu nad głową.

W roku 1991 na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego dotyczącej wzmocnienia reakcji agend ONZ w sytuacjach kryzysowych i w obliczu klęsk żywiołowych powołany został Koordynator do spraw Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych (Emergency Relief Coordinator). Stoi on na czele OCHA (United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs) Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej. Działalność OCHA polega głównie na niesieniu pomocy cierpiącym w  wyniku klęsk naturalnych oraz działalności wywołanej przez człowieka np. ofiarom konfliktów zbrojnych. Ponadto do obowiązków OCHA należy monitorowanie sytuacji na świecie, dostarczanie pomocy technicznej i finansowej. Koordynator przewodniczy również IASC (Inter-Agency Standing Comittee) czyli Stałemu Komitetowi Międzyinstytucjonalnemu. Komitet ten współpracuje z podmiotami udzielającymi pomocy humanitarnej, do których należą agencje, fundusze czy organizacje pozarządowe jak np. Międzynarodowy Czerwony Krzyż.

Życie codzienne w prowincji Aceh, Indonezja - po klęsce tsunami Na zdjęciu: Życie codzienne w prowincji Aceh, Indonezja - po klęsce tsunami

W realizacji działań w zakresie pomocy humanitarnej uczestniczą wolontariusze. Największy udział w nich mają następujące agendy ONZ:

UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) - utworzony by zapewnić ochronę najbardziej dotkniętym, ofiarom wojen, katastrof, głodu a także dyskryminacji i przemocy. Niesie pomoc dzieciom w najbardziej potrzebujących krajach świata. Reaguje w krytycznych sytuacjach broniąc praw dzieci. Udziela pomocy finansowej przy realizacji programów zwiększenia opieki lekarskiej nad chorymi dziećmi, poprawy wyżywienia, zapewnienia podstawowej edukacji itd.

Na zdjęciu: Pomoc UNICEFu dla dotkniętej przez trzęsienie ziemi Indonezji, 2005

Życie codzienne w prowincji Aceh, Indonezja - po klęsce tsunami
UNDP (Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju) pomaga krajom najmniej rozwiniętym w realizacji programów rozwojowych. Koordynuje większość pomocy technicznej i finansowej udzielanej przez system Narodów Zjednoczonych. Tworzy globalną sieć na rzecz rozwoju, promując zmiany na lepsze i umożliwiając krajom wymianę doświadczeń, wiedzy i zasobów, które mają pomóc mieszkańcom globu w tworzeniu lepszego świata.

Na zdjęciu: Nowa łódź rybacka zakupiona przez UNDP w ramach programu odtwarzania gospodarki rybnej w krajach dotkniętych tsunami

BBBBBB
WFP (Światowy Program Żywieniowy) udziela pomocy żywnościowej najbiedniejszym państwom, zajmuje się realizacją projektów mających na celu zwiększenie produkcji żywności oraz pomocy ofiarom klęsk żywiołowych.

Na zdjęciu: Pomoc żywnościowa dla Afganistanu, fot. WFP/Alejandro Chicheri, 2002

BBBBBB
UNHCR (Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców) udziela pomocy materialnej, zapewnia ochronę lub wsparcie uchodźcom na całym świecie i poszukuje trwałych rozwiązań ich problemów, monitoruje sytuację reintegracyjną uchodźców, którzy powrócili do kraju.

Na zdjęciu: Schronienie zbudowane z materiałów dostarczonych przez UNHCR, Timor Wschodni

BBBBBB
UNRWA (Agenda Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie) ma na celu świadczenie pomocy socjalnej uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie. Działa w Autonomii Palestyńskiej oraz kilku państwach arabskich - Jordanii, Syrii, Libanie i Egipcie.

Na zdjęciu: Punkt dystrybucji żywności w Strefie Gazy

BBBBBB
FAO ( Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) dąży do poprawy warunków wyżywienia i życia ludności, popiera rozwój rolnictwa i międzynarodową wymianę produktów rolnych. Od 1961 roku rozwija kampanię walki z głodem, której celem jest zwiększenie produkcji żywności przez zastosowanie nowoczesnych metod w rolnictwie.

Na zdjęciu: Rolnicy w kolejce po ziarno, Rwanda

BBBBBB
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) dąży do zapewnienia wszystkim ludziom możliwie najwyższego poziomu zdrowia. Współpracuje z rządami przy opracowywaniu i realizacji narodowych planów ochrony zdrowia, pomaga w transferze technologii, promuje standardy i rozpowszechnia informacje w dziedzinie ochrony zdrowia. Zwalcza epidemie chorób zakaźnych, gruźlicy, malarii, cholery, dżumy przez masowe szczepienia, walczy z HIV/AIDS i organizuje masowe szczepienia.

Na zdjęciu: Kampania szczepień przeciwko polio w Indiach, 2004

BBBBBB