Albatros
Detailed information in English United Nations

Międzynarodowa Konferencja Finansowania Rozwoju

Strona główna  Symbolika albatrosa  O konferencji  Skala i jakość pomocy  Zadłużenie  Inicjatywa finansowania  Machinacje podatkowe  Konwencja przeciw Korupcji  Poprawa życia  Kryzysy finansowe  Ubóstwo na dobrobyt

Międzynarodowa Konferencja "Finansowania Rozwoju"

Monterrey, Meksyk, 18 - 22 marca 2002 roku

W dniach 18 - 22 marca 2002 roku kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych spotkają się po raz pierwszy na międzynarodowym szczycie, by omówić zagadnienia związane ze środkami finansowymi i strukturalnymi, mającymi wpływ na rozwój globalnej gospodarki. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 54/196 z grudnia 1999 roku określa główne założenia konferencji. Delegaci przedyskutują temat międzynarodowych i narodowych środków przeznaczonych na dofinansowanie rozwoju, wezmą pod uwagę proces globalizacji i wzajemnych zależności gospodarek poszczególnych państw. Omówią także temat związany z wypracowaniem metod umożliwiających wykorzystanie zasobów finansowych na cele wyznaczone przez główne konferencje i szczyty Narodów Zjednoczonych w latach dziewięćdziesiątych.

W dniach od 6 do 8 sierpnia 2000 roku 150 przedstawicieli krajów członkowskich ONZ proklamowało Deklarację Milenijną, która ma na celu zapewnienie wszystkim krajom korzyści wynikająch z procesu globalizacji. W Deklaracji podkreślono konieczność eliminacji ubóstwa i znaczenie międzynarodowych organizacji finansowych (International Financial Institutions). Kwestie te będą omawiane na szczycie w Monterrey. Szczególną rolę podczas konferencji "Finansowanie Rozwoju” odegrają Bank światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i światowa Organizacja Handlu. Istotny będzie także udział przedstawicieli lokalnych społeczeństw i środowiska biznesu. W Monterrey ministrowie finansów i spraw zagranicznych zaprezentują stanowiska swoich państw.

Konferencja "Finansowanie Rozwoju" skupi się na sześciu dziedzinach uważanych za kluczowe. Są to:

  • Mobilizacja zasobów produkcyjnych pomiędzy krajami
  • Zwiększenie przepływu i zasięgu prywatnych inwestycji zagranicznych
  • Równy dostęp do rynku międzynarodowego oraz zapewnienie sprawiedliwych i uczciwych reguł w handlu międzynarodowym
  • Wzmocnienie instytucjonalnej pomocy wspierania rozwoju
  • Zwrócenia uwagi na zadłużenie gospodarek krajów rozwijających
  • Wzmocnienie struktury finansowej w  skali globalnej i regionalnej i sprawiedliwy udział krajów rozwijających się w międzynarodowym procesie podejmowania decyzji.

Na konferencji zostaną omówione nowe sposoby wspierania gospodarki międzynarodowej. Państwa powinny uwzględnić je przy opracowywaniu swej polityki krajowej i zagranicznej, szczególnie w dziedzinie rozwoju handlu światowego. Konferencja wesprze szeroko rozumiany rozwój w trzech dziedzinach. Pierwsza z nich koncentruje się na połączeniu rozwoju gospodarki krajów z metodami zarządzania nimi. Druga jest oparta na uruchomieniu Oficjalnej Pomocy na rzecz Rozwoju (Official Development Assistance) tak by uzupełniła ona wysiłki lokalnych gospodarek, podjęte w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego i redukcji ubóstwa. Trzecia dotyczy wzmocnienia wielostronnego działania w oparciu o partnerstwo, koordynację i efektywne wykorzystanie zasobów. Konferencja ta jest doskonałą okazją do podjęcia wyzwań wynikających z globalizacji w ramach międzynarodowej współpracy i solidarności.

Narody Zjednoczone chcą zaangażować w proces "Finansowania Rozwoju" wszystkie istotne podmioty, szczególnie takie jak Bank światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. ONZ pragnie rozwinąć umiejętności krajów członkowskich by mogły one samodzielnie formułować strategie narodowe sprzyjające osiąganiu wzrostu gospodarczego i redukcji ubóstwa. Pragnie też wspomagać proces wprowadzania tych założeń w życie. Narody Zjednoczone zwracają szczególną uwagę na rozwijanie umiejętności wszystkich krajów w podejmowaniu wyzwań, jakie niesie ze sobą globalizacja.


Ośrodek Informacji ONZ, Warszawa,   Al. Niepodległości 186,   www.unic.un.org.pl
Skr. pocz.1, 02-514 Warszawa 12, tel. (+4822) 825 57 84, fax (+4822) 825 49 58, unic.poland@unic.org