Albatros
Detailed information in English United Nations

Międzynarodowa Konferencja Finansowania Rozwoju

Strona główna  Symbolika albatrosa  O konferencji  Skala i jakość pomocy  Zadłużenie  Inicjatywa finansowania  Machinacje podatkowe  Konwencja przeciw Korupcji  Poprawa życia  Kryzysy finansowe  Ubóstwo na dobrobyt

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Międzynarodowa Konferencja Finansowania Rozwoju, która odbyła się w dniach 18 - 22 marca 2002 roku, w Monterrey w Meksyku, zgromadziła 51 głów państw, premierów, ministrów finansów i spraw zagranicznych, jak i przedstawicieli świata biznesu, organizacji międzynarodowych i instytucji finansowych oraz liderów społeczeństwa obywatelskiego. W sumie do Monterrey przybyło 8 tysięcy uczestników, w tym 2.5 tysiąca przedstawicieli rządów, 1800 dziennikarzy oraz 800 delegatów z organizacji pozarządowych i biznesu. W czasie Konferencji przyjęto szereg decyzji mających na celu niesienie pomocy krajom ubogim.

22 marca podpisano Porozumienie z Monterrey nawołujące do podjęcia wyzwań związanych z finansowaniem rozwoju gospodarczego i osiągnięciem zrównoważonego rozwoju społecznego, które w konsekwencji prowadzą do ograniczenia skali ubóstwa. Porozumienie wskazuje działania mające wesprzeć rozwój handlu, wzywa przywódców państw do implementacji zobowiązań z Doha (Katar) dotyczących udzielania pomocy najsłabiej rozwiniętym krajom w międzynarodowym handlu. Dokument wzywa kraje rozwinięte do zniesienia barier handlowych utrudniających eksport z krajów najsłabiej rozwiniętych. Zaleca zwiększanie pomocy jak i redukcję zadłużenia tych krajów.

Uczestnicy Konferencji opowiedzieli się za zwiększeniem Oficjalnej Pomocy na rzecz Rozwoju (ODA), zagranicznych inwestycji bezpośrednich i podjęciem innych działań w celu pomocy krajom w zmniejszaniu ubóstwa. Podkreślili znaczenie partnerstwa i współpracy, niezbędne dla osiągnięcia rozwoju. Zwrócili uwagę na fakt, że ubóstwo i dysproporcje rozwojowe mogą prowadzić do desperacji, zapewniają podłoże dla przestępczości, przemocy, korupcji i terroryzmu.

W swoim przemówieniu otwierającym Konferencję Finansowania Rozwoju prezydent Meksyku Vincente Fox powiedział, że obecne czasy powinny być wiekiem mostów a nie barier, współpracy a wojen czy jednostronnych korzyści. Konferencja jest historycznym wydarzeniem dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, który będzie możliwy poprzez promowanie rozwoju na lokalnym szczeblu, ekonomicznej wydajności i dobrobytu obywateli. Nadszedł czas na konkretne zmiany. Monterrey stanowi okazję do stworzenia nowego ruchu do walki z marginalizacją i zacofaniem krajów słabo rozwiniętych.

Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ, podkreślając wagę Konferencji powiedział, iż tutaj stanowi się o losie ludzi. Nie ludzi w sensie abstrakcyjnym, ale o milionach jednostek: mężczyzn, kobiet i dzieci. Porozumienie z Monterrey może stać się punktem przełomowym w poprawie poziomu życia biednych ludzi na całym świecie.

Na Konferencji odbyły się liczne spotkania przy okrągłym stole, miało miejsce forum organizacji pozarządowych oraz konferencje prasowe. Pozwoliły one - również przedstawicielom świata biznesu i społeczeństwa obywatelskiego - wyrazić swoje poglądy.

Minister finansów Marek Belka podczas swojego wystąpienia stwierdził, iż Polska może podzielić się swoimi doświadczeniami z transformacji. Wspomniał o pomocy jaką otrzymała Polska w latach dziewięćdziesiątych (głównie w postaci zredukowania ciężaru zadłużenia i pomocy technicznej). Wykorzystała swoją szansę odpowiednio dzięki dużym, wymagającym sporej determinacji i odwagi wysiłkom, niekiedy w atmosferze napięć społecznych. Polska przestała być tym krajem, który otrzymuje pomoc, zaczyna występować w roli donora. Patrząc w przeszłość można stwierdzić, że warunkiem wydajniej absorpcji pomocy zagranicznej są silne rządy, które zapewniają polityczną stabilność.

Profesor Marek Belka wypowiadał się również na temat globalizacji, która z jednej strony może przyczynić się do przyspieszenia rozwoju, jednak z drugiej powoduje większą wrażliwość krajowych gospodarek na wpływy zewnętrzne. Dlatego też dużym wyzwaniem jest umiejętność korzystania z osiągnięć globalizacji przy jednoczesnym ograniczaniu niebezpieczeństw jakie ona ze sobą niesie, związanych na przykład z kryzysami finansowymi.

Pełny tekst przemówienia w języku angielskim znajduje się na stronie: http://www.un.org/ffd/statements/polandE.htm

Jacques Chirac, prezydent Francji zaproponował, aby społeczeństwo międzynarodowe w nadchodzącej dekadzie wspólnie współpracowało w pięciu obszarach, takich jak na przykład w wypełnianiu zobowiązań z Kioto czy stworzeniu ogólnoświatowej organizacji ochrony środowiska.

George Bush, prezydent USA opowiadał się za silniejszym powiązaniem pomocy z politycznymi i ekonomicznymi reformami. Zyski z handlu i kapitał krajowy są lepiej spożytkowywane i bardziej wydajnie gdy kraje otaczają opieką swoich obywateli, wspierają otwarty rynek, inwestują w ochronę zdrowia i edukację. Ponadto więcej pomocy powinno być ofiarowanej w formie bezzwrotnych grantów a nie pożyczek, które mogą nigdy nie zostać spłacone.

Romano Prodi, przewodniczący Komisji Europejskiej stwierdził, iż determinacja w walce z ubóstwem powinna być tak samo stanowcza jak przy walce z terroryzmem. Ponadto, nie można mówić o pokojowej globalizacji nie biorąc pod uwagę różnic kulturowych i religijnych.

Prezydent Haiti, Jean-Bertrand Artistide podkreślił potrzebę inwestowania w kapitał ludzki, walkę z korupcją, handlem narkotykami i terroryzmem.

Delegaci z państw afrykańskich opowiadali się za partnerstwem, inwestycjami zagranicznymi dla krajów słabo rozwiniętych, anulowaniem zadłużenia zagranicznego (Jemen - Ahmed Mahamed Sofan, minister planowania i rozwoju) oraz koniecznością zintegrowania Afryki ze światową gospodarką (Kenia - Christopher Obure, minister finansów).

Inni, tak jak na przykład Prezydent Wysp Marshalla, Kassai Note, wskazywali na negatywny wpływ rozwoju gospodarczego na środowisko.

Według Chama Prasidh, ministra handlu w Kambodży, handel stanowi narzędzie rozwoju, jest motorem wzrostu gospodarczego. Dlatego powinna wzrosnąć Oficjalna Pomoc na rzecz Rozwoju (ODA) w celu budowania zdolności handlowych w krajach słabo rozwijających.

Zdaniem Aruna Shourie, ministra prywatyzacji Indii podstawowa odpowiedzialność za polepszenie stanu rzeczy spoczywa na społeczeństwach. Dlatego też kraje muszą zmobilizować swoje własne zasoby ludzkie w większym stopniu, zapewnić lepsze wykorzystanie zarówno ich, jak i otrzymanej pomocy (Indie - Arun Shourie, minister prywatyzacji).

Więcej informacji na temat wypowiedzi uczestników Międzynarodowej Konferencji Finansowania Rozwoju w języku angielskim można znaleźć pod adresem: http://www.un.org/ffd/highlights18.htm


Ośrodek Informacji ONZ, Warszawa,   Al. Niepodległości 186,   www.unic.un.org.pl
Skr. pocz.1, 02-514 Warszawa 12, tel. (+4822) 825 57 84, fax (+4822) 825 49 58, unic.poland@unic.org