Rada Praw Cz這wieka

Powstanie i zasady funkcjonowania Rady

Na mocy rezolucji (A/RES/60/251) przyj皻ej 15 marca 2006 r. powo豉no nowy organ pomocniczy Zgromadzenia Og鏊nego ONZ - Rad Praw Cz這wieka, zsiedzib wGenewie. Rada zast徙i Komisj Praw Cz這wieka. Zgromadzenie Og鏊ne dokona oceny statusu Rady wci庵u 5 lat od momentu rozpocz璚ia przez ni prac.

Zadaniem Rady Praw Cz這wieka jest wspieranie powszechnego poszanowania i ochrony praw cz這wieka oraz podstawowych wolno軼i w r闚ny i uczciwy spos鏏 dla wszystkich ludzi, bez wzgl璠u na pochodzenie.

Do obowi您k闚 Rady Praw Cz這wieka nale篡 zajmowanie si przypadkami naruszania praw cz這wieka, r闚nie tych najpowa積iejszych i regularnie powtarzaj帷ych si. Rada ma przedstawia zalecenia dotycz帷e rozwi您ywania przypadk闚 豉mania praw. Rada b璠zie r闚nie prowadzi dzia豉nia dla efektywnej koordynacji prac na rzecz praw cz這wieka, podejmowanych przez system Organizacji Narod闚 Zjednoczonych.

Rada Praw Cz這wieka b璠zie kierowa豉 si zasadami powszechno軼i, bezstronno軼i, obiektywno軼i, konstruktywnego mi璠zynarodowego dialogu i wsp馧pracy, z my郵 o wzmocnieniu przestrzegania i ochrony wszystkich praw cz這wieka - praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, spo貫cznych i kulturowych, w陰czaj帷 w to prawo do rozwoju.

Rada Praw Cz這wieka ma:

  1. promowa edukacj w zakresie praw cz這wieka, wspiera budowanie systemu doradztwa i odpowiednich struktur, udziela pomocy technicznej w porozumieniu z zainteresowanymi pa雟twami cz這nkowskimi;
  2. s逝篡 jako "forum dla dialogu" dla stron zainteresowanych zagadnieniami dotycz帷ymi praw cz這wieka;
  3. przedstawia zalecenia Zgromadzeniu Og鏊nemu, by zapewni dalszy rozw鎩 prawa mi璠zynarodowego chroni帷ego prawa cz這wieka;
  4. wspiera realizacj zobowi您a podj皻ych przez pa雟twa w kwestii przestrzegania praw cz這wieka, wdra瘸 cele i rekomendacje przedstawione na konferencjach i szczytach ONZ;
  5. dokonywa wszechstronnych okresowych przegl康闚 dotycz帷ych wype軟iania przez ka盥e pa雟two zobowi您a zwi您anych z przestrzeganiem praw cz這wieka. Przegl康y te b璠 dokonywane w oparciu o obiektywn i wiarygodn informacj i b璠 kierowa造 si zasad r闚nego traktowania wszystkich pa雟tw;
  6. opracowywa rekomendacje dotycz帷e ochrony praw cz這wieka na podstawie dokonywanych wszechstronnych okresowych przegl康闚;
  7. rozwija dialog i wsp馧prac maj帷 na celu zapobieganie naruszaniu praw cz這wieka. Szybko reagowa na nadzwyczajne sytuacje 豉mania praw cz這wieka;
  8. przejmowa rol i obowi您ki Komisji Praw Cz這wieka;
  9. dzia豉 w bliskiej wsp馧pracy z rz康ami, organizacjami regionalnymi, krajowymi instytucjami zajmuj帷ymi si prawami cz這wieka i spo貫cze雟twem obywatelskim;
  10. sk豉da coroczne raporty na forum Zgromadzenia Og鏊nego.
Rada praw cz這wieka

W sk豉d Rady Praw Cz這wieka wejdzie 47 cz這nk闚, kt鏎zy b璠 wybierani w drodze bezpo鈔edniego, tajnego g這sowania przez 2/3 cz這nk闚 Zgromadzenia Og鏊nego.

Przedstawiciele b璠 wybierani w oparciu o dystrybucj geograficzn wed逝g klucza: Grupa Afryka雟ka 13 miejsc, Grupa Azjatycka 13 miejsc, Grupa Europy Wschodniej 6 miejsc, Ameryka ζci雟ka i Karaiby 8 miejsc, Europa Zachodnia i inne grupy 7 miejsc. Cz這nkowie b璠 zasiadali w Radzie na trzyletnie kadencje.

Zgromadzenie Og鏊ne moc 2/3 g這s闚 b璠zie mog這 zawiesi w Radzie cz這nkostwo pa雟twa, kt鏎e karygodnie i systematycznie narusza prawa cz這wieka.

Komisja Praw Cz這wieka a Rada Praw Cz這wieka
(por闚nanie)

ZagadnienieKomisja Praw Cz這wiekaRada Praw Cz這wieka
Organ wybieraj帷y cz這nk闚 Rada Gospodarcza i Spo貫czna (ECOSOC) - 54 cz這nk闚 Zgromadzenie Og鏊ne - 191 cz這nk闚
Metoda wybierania Nie ma g這sowania, cz這nkowie wybierani poprzez aklamacj, zwyk陰 wi瘯szo軼i Cz這nkowie wybierani w drodze bezpo鈔edniego g這sowania na poszczeg鏊nych kandydat闚.Do wyboru kandydata potrzebna jest bezwzgl璠na wi瘯szo嗆 (96 g這s闚)
Liczba cz這nk闚 organu5347
Liczba spotka w ci庵u roku Jedno Nie mniej ni trzy
D逝go嗆 trwania sesji6 tygodni Nie mniej ni 10 tygodni
Powo豉nie specjalnych, ponadplanowych sesji Wymagana zgoda wi瘯szo軼i cz這nk闚 Komisji Za zgod 1/3 cz這nk闚 Rady
Zawieszenie cz這nk闚Brak regulacji 2/3 przedstawicieli Zgromadzenia Og鏊nego mo瞠 zawiesi przywileje i prawa cz這nka, kt鏎y powa積ie i regularnie narusza prawa cz這wieka
Kryteria dla kandydat闚 ubiegaj帷ych si o wyb鏎 Brak regulacji Osi庵ni璚ia w dziedzinie promocji i ochrony praw cz這wieka. Dobrowolne przyrzeczenia i zobowi您ania
Zobowi您ania cz這nk闚Brak regulacji Utrzymanie najwy窺zych standard闚 w promocji i ochronie praw cz這wieka. Pe軟a wsp馧praca z Rad. W czasie trwania kadencji poddanie si ocenie przy zastosowaniu mechanizmu wszechstronnego okresowego przegl康u
Ocena dzia豉lno軼i cz這nka Brak regulacji Cz這nek oceniany przy zastosowaniu mechanizmu wszechstronnego okresowego przegl康u, kt鏎ego zasady funkcjonowania b璠 rozwijane przez Rad w czasie pierwszego roku jej dzia豉lno軼i
Zmiany w cz這nkostwie Brak regulacji Po raz pierwszy nowi cz這nkowie b璠 wybrani w maju 2006 roku
Specjalne mechanizmy i instrumenty Zale積ie od prowadzonych dzia豉 W rok po rozpocz璚iu dzia豉lno軼i, Rada dokona przegl康u i oceny dzia豉, usprawni i poprawi swoje funkcjonowanie
Harmonogram spotka Zawiera sta造 punkt 8 dotycz帷y Izraela Brak sta造ch punkt闚
Czas trwania kadencji Nieokre郵ony Nie d逝瞠j ni dwie nast瘼uj帷e po sobie trzyletnie kadencje
Dokument opracowany przez O鈔odek Informacji ONZ w Warszawie, kwiecie 2006 r. W3C  WAI - AA