strona główna UNIC  |  strona główna raportu
strona główna raportu
streszczenie raportu
raport sekretarza generalnego - In larger freedom

w większej wolności

rozwój, bezpieczeństwo i prawa człowieka dla wszystkich

Raport Sekretarza Generalnego ONZ - streszczenie

III. Prawo do godnego życia

W Deklaracji Milenijnej państwa członkowskie oznajmiły, że nie będą szczędzić wysiłków w szerzeniu demokracji i wzmacnianiu rządów prawa, jak również poważania dla wszystkich uznawanych przez społeczność międzynarodową praw człowieka i podstawowych wolności. Przy tym w ciągu ostatnich sześciu dekad powstała baza norm, oparta na porozumieniach międzynarodowych.

Jednak bez konkretnych przedsięwzięć deklaracje te są zbiorem pustych słów. Bez aktywnych działań obietnice tracą znaczenie. Ludzie doświadczający zbrodni wojennych nie znajdują otuchy w niestosowanych klauzulach Konwencji Genewskich. Umowy zabraniające stosowania tortur są nic nie znaczącymi normami dla więźniów maltretowanych przez nadzorców, szczególnie, jeśli międzynarodowa machina praw człowieka umożliwia osobom odpowiedzialnym za nie ukrycie się za plecami wysoko postawionych przyjaciół. Zmęczone wojną społeczeństwa popadają w rozpacz gdy pomimo podpisania traktatu pokojowego nie widać postępu w kierunku rządów prawa. Uroczyste deklaracje wzmacniania demokracji pozostają pustymi słowami dla tych, którzy nigdy nie głosowali na swoich przywódców i nie widzą oznak zachodzących przemian.

W ciągu ostatnich 60-ciu lat nastąpił spory postęp w dziedzinie kształtowania norm. Jednak musi on być przyspieszony. Konieczne jest podjęcie zdecydowanych kroków w kierunku ograniczenia wybiórczego stosowania prawa, arbitralnego wprowadzania w życie i łamania go bez ponoszenia konsekwencji. Dziś świat posiada prawo ustawodawcze, musi natomiast zacząć wdrażać je w życie.

Wzywamy do działania w następujących priorytetowych obszarach:

Rządy prawa: Międzynarodowa społeczność powinna przyjąć na siebie "odpowiedzialność za zapewnienie ochrony", tworzącą podstawę zbiorowym działaniom przeciwko ludobójstwu, czystkom etnicznym i zbrodniom przeciwko ludzkości. Wszystkie umowy odnoszące się do ochrony ludności cywilnej powinny zostać ratyfikowane i wdrożone. Należy podjąć odpowiednie kroki w celu zwiększenia współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym oraz innymi międzynarodowymi i mieszanymi trybunałami ds. zbrodni wojennych oraz wzmocnienia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Sekretarz Generalny zamierza również wzmocnić potencjał Sekretariatu w zakresie wspierania krajowych wysiłków w kierunku ustanowienia rządów prawa w społeczeństwach ogarniętych konfliktem lub wychodzących z niego.

Prawa człowieka: Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka powinno zostać wzmocnione większymi środkami i personelem. Powinno odgrywać bardziej aktywną rolę w rozważaniach Rady Bezpieczeństwa i proponowanej Komisji Budowania Pokoju. Statutowe instytucje ONZ ds. praw człowieka również powinny zostać wzmocnione i stać się skuteczniejsze.

Demokracja: W ramach ONZ powinien powstać Fundusz Demokracji, udzielający wsparcia krajom starającym się ustanowić lub wzmocnić swoją demokrację.

Zobacz również:
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, sierpień 2005
tel. (+4822) 825 57 84, e-mail:unic.pl@un.org