strona główna UNIC  |  strona główna raportu
strona główna raportu
streszczenie raportu
raport sekretarza generalnego - In larger freedom

w większej wolności

rozwój, bezpieczeństwo i prawa człowieka dla wszystkich

Raport Sekretarza Generalnego ONZ - streszczenie

Wstęp: historyczna szansa w 2005 roku

We wrześniu 2005 roku światowi przywódcy spotkają się na szczycie w Nowym Jorku, by ocenić postęp jaki został dokonany od przyjęcia przez wszystkie państwa członkowskie Deklaracji Milenijnej w 2000 roku. W swoim raporcie Sekretarz Generalny ONZ wysuwa propozycje planu działania i jego realizacji. Raport określa dziedziny, w których należy podjąć decyzje i reformy, jakie powinny być przeprowadzone. Staną się one możliwe do zrealizowania, jeżeli państwa wyrażą wymaganą wolę polityczną.

Wydarzenia, które nastąpiły od czasu przyjęcia Deklaracji Milenijnej, wymagają konsensusu państw w  sprawie kluczowych wyzwań i priorytetów wymagających wspólnych działań.

Działaniom tym przyświecają potrzeby i oczekiwania ludzi na całym świecie. Świat musi poczynić postępy jednocześnie w kwestiach bezpieczeństwa, rozwoju i praw człowieka, w przeciwnym razie zostanie poniesiona porażka. Ludzkość nie osiągnie bezpieczeństwa bez rozwoju, nie osiągnie rozwoju bez bezpieczeństwa oraz nie osiągnie żadnego z powyższych celów bez poszanowania praw człowieka.

W świecie, w którym współzależne zagrożenia i szanse przenikają się nawzajem, w interesie każdego kraju leży skuteczne rozwiązanie wszystkich wyzwań. Dlatego też większa wolność może być osiągnięta tylko poprzez szeroko zakrojoną, głęboką i trwałą współpracę globalną pomiędzy państwami. Świat potrzebuje silnych i aktywnych państw, skutecznego partnerstwa ze społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym oraz dobrze zorganizowanych i efektywnych, zarówno regionalnych jak i globalnych, instytucji międzyrządowych, by móc podejmować i koordynować wspólne działania. Organizacja Narodów Zjednoczonych musi zostać przebudowana w sposób wcześniej nieznany, ze śmiałością i tempem do tej pory niespotykanym.

Zobacz również:
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, sierpień 2005
tel. (+4822) 825 57 84, e-mail:unic.pl@un.org