strona główna UNIC  |  strona główna raportu
strona główna raportu
streszczenie raportu
raport sekretarza generalnego - In larger freedom

w większej wolności

rozwój, bezpieczeństwo i prawa człowieka dla wszystkich

Raport Sekretarza Generalnego ONZ

Tytuł raportu pochodzi od słów zaczerpniętych z preambuły Karty Narodów Zjednoczonych "in larger freedom" tzn. "w większej wolności". Ideowa "większa wolność" odnosi się do postępu, jaki w ciągu najbliższej dekady ma zostać osiągnięty w takich dziedzinach jak rozwój, bezpieczeństwo oraz prawa człowieka. Postęp nastąpi jedynie za sprawą globalnego konsensusu oraz poprzez współpracę angażującą wszystkie państwa członkowskie.

Wstęp do raportu prezentuje osiągnięte cele po 2000 roku oraz wyzwania, jakie niesie ze sobą XXI wiek. Sekretarz Generalny ONZ określa dalsze działania i nawołuje do ich podjęcia. Skupia uwagę na najistotniejszych dziedzinach życia współczesnego świata, takich jak ubóstwo, równość płci, opieka zdrowotna, edukacja, środowisko naturalne. Ulegająca zmianom sytuacja na świecie wymaga współpracy państw na skalę globalną. Poszczególne działania powinny wypływać ze wspólnej wizji rozwoju, oraz zostać włączone do narodowych strategii państw.

Milenijne Cele Rozwoju, które zgodnie z zamierzeniami mają zostać osiągnięte do 2015 roku, obejmują kwestie priorytetowe dla współczesnego świata. Zalicza się do nich m.in. ograniczenie ubóstwa i głodu, promowanie równości płci i zwiększenie szans kobiet, zapewnienie powszechnego dostępu do podstawowej edukacji, poprawę zdrowia matek i zmniejszenie śmiertelności dzieci poniżej piątego roku życia, zwalczanie HIV/AIDS, malarii i innych chorób, zapewnienie równowagi i rozwoju.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zobacz również:
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, sierpień 2005
tel. (+4822) 825 57 84, e-mail:unic.pl@un.org