UNIC Warsaw

Misje pokojowe ONZ

Budowanie pokoju - peacebuilding

Wizyta Sekretarza Generalnego ONZ w Sądzie Specjalnym dla Sierra Leone
Wizyta Sekretarza Generalnego ONZ w Sądzie Specjalnym dla Sierra Leone

Budowanie pokoju ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia bądź ponownego popadnięcia w konflikt zbrojny państw i społeczności lokalnych na całym świecie. Budowanie pokoju polega na wzmacnianiu zdolności instytucji administracji państwowej na wszystkich jej szczeblach. Misje budowania pokoju (peacebuilding missions) zajmują się zarządzaniem sytuacją kryzysową, osiągnięciem pokoju oraz rozwojem kraju.

Budowanie pokoju to złożony i długotrwały proces tworzenia niezbędnych warunków dla osiągnięcia trwałego pokoju. Misje budowania pokoju zajmują się najistotniejszymi kwestiami dotyczącymi funkcjonowania społeczeństw oraz struktur państwowych. Wzmacniają zdolności państw do efektywnego sprawowania swoich funkcji w oparciu o prawo.

Budowanie trwałego pokoju w krajach spustoszonych przez wojnę jest jednym z najważniejszych wyzwań dla światowego pokoju i bezpieczeństwa. Niepowodzenia na tym polu są bardzo kosztowne. Niektóre kraje wyłaniają się boleśnie z wyniszczających je konfliktów tylko po to, by znowu popaść w przemoc. Skuteczność misji budowania pokoju zależy od wsparcia społeczności międzynarodowej dla krajów dotkniętych konfliktem.

Misje budowania pokoju podejmują działania z zakresu:

 • monitorowania zawieszenia broni
 • demobilizacji walczących stron
 • reintegracji osób ze społeczeństwem
 • wspierania powrotu uchodźców i osób wysiedlonych
 • wspierania procesu wprowadzania pokoju
 • wspierania procesu wyborczego
 • wspierania reform sektorów sprawiedliwości i bezpieczeństwa
 • zapewnienia i wzmacniania ochrony praw człowieka

Komisja Budowania Pokoju - Peacebuilding Commission

Oficer ONZ podczas szkolenia lokalnej policji, Liberia
Oficer ONZ podczas szkolenia lokalnej policji, Liberia

20 grudnia 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ we współpracy z Radą Bezpieczeństwa przyjęły rezolucje powołujące do życia nowy organ - Komisję Budowania Pokoju. Jest ona międzyrządowym ciałem doradczym, który wspiera wysiłki na rzecz pokoju w krajach wychodzących z konfliktu. Komisja Budowania Pokoju współpracuje również z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Komisja pełni wyjątkową rolę:

 • doprowadza do spotkań wszystkich zaangażowanych w budowanie pokoju stron, w tym donatorów, międzynarodowe instytucje finansowe, rządy oraz przedstawicieli państw wysyłających uczestników operacji pokojowych
 • zarządza środkami
 • doradza i przedstawia zintegrowane strategie na terenach pokonfliktowych
 • wspiera odbudowę kraju